اسعدآباد (پژواک، ۳۱ سرطان ٩٢):مسوولين کنر مى گويند که وضعيت امنيتى اين ولايت نسبت به قبل بهتر گرديده است .
 
سيد فضل الله وحيدى والى کنرمى گويد که تمامى ولسوالى و مرکز در تصرف حکومت قرار دارد و حتى يک پوسته امنيتى نيز در تصرف مخالفين مسلخ نيست.
 
وى مى گويد که ولايت کنر با پاکستان ٢٦٠ کيلومتر مرز مشترک دارد که تنها چهار راه رفت آمد موتر دارد.
 
  موصوف مى افزايد که نيروهاى سرحدى افغان در همين مناطق جابجا شده و بدون ولسوالى هاى چپه دره و غازى آباد تمامى ولسوالى هاى ديگر از امنيت کامل برخوردار است .
 
به گفتۀ وحيدى ، ولسوالى هاى چپه دره و غازى آباد به علت موقعيت دور تر و کوهستانى از مرکز، نا امن است .
 
وى مى گويد که تمامى سرک هاى موصلاتى مرکز و ولسوالى ها قيريزى گرديده و ولسوالى هاى که نيروهاى ايتلافى آن را ترک کرده ، وضعيت امنيتى شان نسبت به قبل خوبتر شده است .
 
وى به طور نمونه از ولسوالى پيچ دره ياد آورى کرد که در حضور نيروهاى بين المللى به نام درۀ مرگ شهرت داشت؛ اما بعد از خروج آنها وضعيت امنيتى اين ولسوالى بهتر گرديده و در وجود نيروهاى افغان از درۀ مرگ به درۀ زندگى مبدل گرديده است .
 
موصوف باور دارد که يک زمان شاهراهاى ولسوالى هاى اسمار، غازى آباد و ناړى نيز شاهد نا امنى ها بود ؛ اما به گفتۀ وى، از دو سال گذشته بدينسو کاملاً امن گرديده و مردم آن به  آرامى و اطمنان رفت و آمد کرده ميتوانند.
 
 والى کنر افزود، مسووليت هاى امنيتى سه ولسوالى و مرکز اين ولايت چند ماه قبل در مرحلۀ سوم انتقال مسووليت هاى امور امنيتى به نيروهاى افغان سپرده شد که وضعيت امنيتى کنر با آن بهتر گرديده است .
موصوف مى گويد که سران قومى و متنفذين در تامين امنيت همکارى مى کنند و خود مردم کنر بعد از تکميل مرحلۀ سوم انتقال امور امنيتى از خاک خود نگهدارى خواهند کرد .
 
فضل الله وحيدى گفت که کنر يک ولايت کوهستانى است که از نگاه موقعيت جغرافيوى از ارزش ويژه برخوردار است و اگر نيروهاى افغان تربيه و مجهز شوند ، پس ميتوانند که نا امنى هاى موجود  مهار نمايند .
 
موصوف مى گويد که پوليس محلى کنر نيز در تحکيم امنيت مفيد ثابت شده و در تامين امنيت کمک بيشتر کرده است .
 
والى کنر مى گويد که با علماى دينى ، سران قومى و جوانان همواره نشت ها دارد که اين کار روى وضعيت امنيتى تاثير مثبت گذاشته است .
شمارى از باشندگان کنر نيز مى گويند که وضعيت امنيتى اين ولايت اخيراً نسبت به قبل بهتر گرديده است .
صفى الله باشندۀ اسعدآباد مى گويد که وضعيت امنيتى اسعد آباد و اطراف آن نسبت به قبل خوب شده است.
وى مى افزايد که اخيراً رويدادهاى رخ نداده که باعث ترس و نگرانى هاى مردم باشد، زيراکه مردم با پوليس و نيروهاى امنيتى همکار هستند .
 
محمدناصر باشندۀ ولسوالى نرنگ مى گويد که اکثريت باشندگان اين ولسوالى در مناطق هموار سکونت دارد، پوليس محلى نيز از دو سال گذشته بدينسو در اين ولسوالى فعال گرديده و امنيت را تامين کرده است.
موصوف مى افزايد که دو سال قبل همواره رويداد هاى جاسازى ماين کنار جاده رخ مى داد ، تمامى پلچک ها در امتداد شاهراه جلال آباد- اسعدآباد از طريق ماين ها تخريب گرديده بود؛ اما با ايجاد پوليس محلى جلوى همچو رويداد ها و برهم نمودن وضعيت امنيتى گرفته  شده است .
 
حکيم الله خان باشندۀ چپه دره مى گويد که اين ولسوالى کاملاً در تصرف طالبان قرار دارد .
 
 وى گفت که تنها ساختمان ولسوالى در کنترول دولت است ؛ اما  تمامى راه ولسوالى مانوگى تا چپه دره در حاکميت طالبان قرار دارد .
به گفتۀ وى ، کسانيکه شناخت با طالبان و يا  زور ندارند ، به ترک مناطق خود مجبور شده اند.
 
 شفيق الله باشندۀ ولسوالى غازى آباد مى گويد ، ولسوالى غازى آباد که در ٦٠ کيلومترى شرق اسعدآباد مرکز ولايت کنر موقعيت دارد ، يک ولسوالى کوهستانى است که برخى بيشتر باشندگا آن در کوه ها زندگى دارند .
وى گفت که امنيت مناطق کوهى بسيار خراب است ؛ اما شاهراه اسعدآباد- غازى آباد يک زمان خيلى نا امن و در تصرف مخالفين مسلح قرار داشت ، اکنون امنيت آن تا حد بيشتر تامين گرديده است.
 
موصوف مى گويد که سربازان اردوى ملى در امتداد اين شاهراه جابجا شده و آنها روزانه بدون کدام مشکل به دارالمعلمين رفت آمد کرده ميتواند .
 
صالح باشندۀ ولسوالى دانگام مى گويد، دانگام کاملاً يک ولسوالى سرحدى است که يک زمان ازجمله  ولسوالى هاى نا امن بود ؛ اما به گفتۀ وى ، اکنون امن گرديده است.
 
 صالح مى گويد، نيروهاى بين المللى مستقر در افغانستان خواهان امنيت و پيشرفت مردم اين کشور نيست و آنها فقط براى منافع خود آمده اند .
 
غلام على باشندۀ ولسوالى مانوگى مى گويد ، زمانيکه نيروهاى امريکايى ولايت کنر به ويژه پيچ دره را ترک کرده ، وضعيت امنيتى بهتر گرديده است .
 
به گفتۀ موصوف ، منشاء تمامى اين مشکلات امريکايى ها بود، اکنون يک طالب نيز طرف سرک آمده نمى تواند و طالبان حمايت مردمى را  از دست داده اند .