لشکرگاه(پژواک، ٢٥ سرطان ٩٢):مسوولين هلمند مى گويند که برخى بيشتر کارهاى باسازى در اين ولايت انجام داده اند وهنوز هم ادامه دارد .
محمدلعل احمدى رييس دفتر والى هلمند مى گويد که اکنون بيشتر از ٢٠٠ کيلومتر سرک تنها در لشکرگاه مرکز ولايت هلمند قيريزى و به شکل اساسى اعمار گرديده است .
 موصوف همچنان گفت که ٢٨٠ کيلومتر سرک مواصلاتى ولسوالى ها و مرکز نيز قيريزى و کار يکعتداد سرک هاى ديگر جريان دارد .
به گفتۀ وى، اکنون ٤٢کيلومتر سرک حقلوى از لشکرگاه تا هرات- کابل و ٣٥ کيلومتر ديگر از همين منطقه تا ولسوالى سنگين اعمار گرديده است .
احمدى مى افزايد که کارى اعمار سرک سنگين – کجکى که ٣٣ کيلومتر طول دارد تا کنون ٢٠ کيلومتر آن ساخته شده است .
 به گفتۀ وى، ١١ کيلومتر سرک از ٤٤ کيلومتر سرک گرشک – لشکرگاه اعمار شده و کار متباقى آن نيز جريان دارد .
رييس دفتر والى هلمند گفت که ٣٥کيلومتر سرک مارجه و ٢٢ کيلومتر سرک هاى ولسوالى ناوه نيز به شکل اساسى قيرشده که سهولت ها براى مردم ايجاد کرده است.
احمدى مى گويد که تاکنون بيشتر از ٢٠٠ کيلومتر سرک هاى لشکرگاه به بهره بردارى سپرده شده است.
 به گفتۀ وى ، درپهلوى اين سرک ها جوى ها، پلچک و پل ها نيز آعمار گرديده است .
وى مى گويد که ميدان هوايى بُست نيز در هلمند اعمار گرديده که بزرگتر از تمامى پروژه هاى هلمند شمرده ميشود.
به گفتۀ وى ، اين ميدان هوايى اکنون تنها براى پرواز هاى داخلى مورد استفاده قرار گرفته ؛ اما مى گويد که به اين توسعه خواهد داد و براى پروازهاى خارجى نيز آماده خواهد شد .
 موصوف مى افزايد که تاسيسات و ساختمان هاى دولتى نيز در بعضى از ولسوالى هاى هلمند اعمار شده که قبل از اين حکومتدارى محلى به علت نبود آن با مشکلات رو برو بود.
په گفتۀ احمدى، اعمار ساختمان هاى قوماندانى هاى امنيه ولسوالى ها و کمپلکس قول اردوى ميوند ٢١٥ در ولسوالى گرشک شامل آن است .
 وى مى گويد که علاوه بر ولسوالى ها، ساختمان هاى انکشاف دهات،عدليه، مستوفيت، زراعت، شاروالى، برق، څارنوالى، رياست هاى محکمه ونظم عامه پوليس در شهر لشکرگاه اعمار گرديده که از يک سو به زيبايى شهر افزوده و از سوى ديگر مشکلات ادارى از بين برده است  .
رييس دفتر والى افزود که در جريان چند سال گذشته ساختمان هاى مساجد بزرگ و مکاتب نيز در بخش باسازى صورت گرفته است .
 وى مى گويد که در جريان چند سال گذشته پيشرفت هاى قابل ملاحظه در بخش زراعت نيز صورت گرفته است.
به گفتۀ وى، در ولايت هلمند تاکنون ديوارهاى زياد استنادى و فارهم هاى تحقيقى ايجاد و تعداد زيادى از کانال ها پاک گرديده اند .
احمدى مى گويد که در پهلوى اين پيشرفت ها مشکلات و کاستى ها نيز وجود دارد که براى رفع آن از حکومت مرکزى کمک خواسته است.
 محمدفاضل ساپى شاروال لشکرگاه مى گويد که کارهاى زياد و خلاف توقع طى يازده سال گذشته در شهر لشکرگاه صورت گرفته است .
به گفتۀ شاروال، تاکنون ١٠ پارک تفريحى و ٢٤ ذخيره آب در لشکرگاه اعمار گرديده است.
موصوف گفت که ١٧٥ کثافت دانى در مناطق مختلف شهر گذاشته وهمچنان ٩٥ موتر براى صفايى پارک هاى شهر گماشته است .
 محمدنسيم ساپى رييس معارف هلمند به آژانس پژواک گفت، در جريان ١١ سال گذشته از جمله ٣٦٠ مکتب هملند ١٣٠ باب مکتب تعمير دارد  که بيشتر از ٨٠ آن طى يازده سال گذشته باسازى و متباقى آن از ابتدا اعمار شده است .
 ساپى گفت که کار اعمار ٣٤ باب مکتب در سال روان نيز ادامه دارد و در سال آينده نيز پلان دارد که ساختمان هاى ٣٤ باب مکتب ديگر اعمار نمايد .
به گفتۀ وى ، اين ساختمان ها به کمک کشور هاى دنمارک، بريتانيا و USAID یا ادارۀ انکشافى امريکا اعمار شده است.
 همچنان داکتر عنايت الله غفارى رييس صحت عامۀ هلمند مى گويد که ٤١ مراکز صحى طى چند سال گذشته در اين ولايت اعمار شده است .
 وى گفت که بعد از سقوط ريژيم طالبان فقط هفت ساختمان صحى به شمول شفاخانه بُست وجود داشت و اکنون تعداد آن به صد ها ميرسد .
 موصوف افزود، اکنون ٦٣ مرکز صحى در هلمند وجود دارد که از اين جمله ٤٨ آن تعمير ندارد و امور خود را  در منازل کرايى به پيش ميبرد.
 درعين حال باشندگان هلمند از کارهاى باسازى در اين ولايت راضى اند و مى گويند که پيشرفت هاى چشم گير در چند سال گذشته در اين ولايت صورت گرفته است .
 سردار محمد باشندۀ شهر لشکرگاه مى گويد که قبلاً تنها نام سرک قير شنيده بود؛ اما در چند سال گذشته ديد که سرک هاى زياد در هلمند قيريزى شده و کارهاى بيشتر روند باسازى جريان دارد.
 وى مى گويد، اگر پروژه هاى باسازى مورد نظارت درست قرار مى گرفت و پروژه هاى بنيادى تطبيق مى شد ، پس براى مردم بيشتر قابل قبول مى بود .