ترينکوت(پژواک، ٢٤ سرطان ٩٢):باشندگان ارزگان مى گويند که روند معارف اين ولايت ضعيف و با موانع مواجه است .
مسوولين معارف نيز اين  را مى پذيرند؛ اما مى گويند که پلان هاى حل و جلوگيرى آن روى دست گرفته است .
حبيب الرحمن سرپرست رياست معارف اين ولايت مى گويد که اکنون ٤٨ باب ليسه ، ٣٧ باب مکتب متوسطه ، ١٩٩ باب مکتب ابتدايه ، ١٢ باب مدارس دينى ، ١ دارالحفاظ ، ٤ دارالمعلمين ، ١ دارالعلوم و ٥٣ مراکز سواد آموزى در ولايت ارزگان وجود دارد .
وى گفت که از جمله ٤٦ باب مکتب ابتدايه ، يک مکتب متوسطه و ٧ باب ليسه بنا بر مشکلات مختلف مسدود گرديده؛ اما کارهاى بازگشايى آن جريان دارد .
موصوف مى افزايد که اکنون۷۲۵۷۸  تن شاگرد مصروف فراگيرى تعليم است که ازجمع آنها۶۲۶۳۲ تن ذکور و۹۹۴۶  تن اناث ميباشد .
به گفتۀ اين مقام معارف ، اکنون علاوه بر مکاتب ۱۹۶۹تن ذکور و ٣٢ تن  اناث مصروف تعليمات اسلامى و ١٤٢ تن ديگر مصروف تعليمات تخنيکى و مسلکى ميباشد.
حبيب الرحمن گفت که در اين ولايت درمجموع ۱۵۶۵تن معلم گماشته شده که ٦٦ تن آن زن است .
موصوف مى افزايد که امسال امر گماشتن ٥٠ معلم ديگر نيز اخذ نموده و به يکتعداد جوانان به زودى گماشته خواهند شد.
 معلمين و متعلمين :
وحيدالله متعلم صنف دهم ليسۀ سيدال خان ارزگان مى گويد، يادش نمى ايد که در جريان شش سال گذشته نيمه يا بخش سوم کتاب هاى درسى خود در مکتب خوانده باشد .
وى مى افزايد که نظم مکاتب برهم خورده ، معلمين و متعلمين همه ساله بعد از گذشت يک و يا دو ماه به دروس و صنوف حاضر نميشوند .
 احمدالله معلم ليسۀ سيدال خان نيز روند معارف در ارزگان ضعيف خواند و مسوولين بلند پايه را به رفتار دوگانه با اين ولايت متهم کرد.
 وى گفت که از سال ها بدينسو به اساس رقابت آزاد کامياب گرديده و با وى تعهد سپرده شده بود که معاشش بعد از امتحان افزوده ميشود ؛ اما مى گويد که سه سال ميگذرد و معاش وى هنوز هم بلند نشده است.
 اين معلم مى افزايد که حرف و مشکلات معلمين و متعلمين هيچ کس در ارزگان نميشنوند .
عبدالرزاق معلم مکتب ابتدايه ارزگان مى گويد، تقريبا ده سال ميشود که منحيث معلم ايفاى وظيفه مى نمايد ؛ اما تاکنون کدام امتياز را بدست نه آورده است .
موصوف مى افزايد ، تا هنگام که يک تغيير اساسى و بينادى در رياست معارف صورت نگيرد، پس روند معارف ارزگان بهبود نخواهد يافت .
 مردم عام :
شمارى از باشندگان ارزگان  نيز از روند معارف اين ولايت شکايت دارند و مى گويند که اين کار باعث شده که اطفال خود را از مکاتب خارج و در مدارس دينى شامل نمايند .
بارى داد باشندۀ چرم گر ترينکوت  مى گويد که دو طفلش در صنوف هفت و هشت درس ميخواند که آنها را به اساس وضعيت ناگوار معارف از مکتب اخراج و در مدارس دينى شامل کرده است.
وى به آژانس پژواک گفت، اکنون آرمان مى نمايد که کاش اين کار بسيار قبل انجام مى داد .
 به گفتۀ وى ، پسرش به صنف هشتم رسيده بود؛ اما تاکنون هم املا را ياد نداشت و از سوى معملين بدون با در نظرداشت لياقت وى کامياب مى شد .
وى مى گويد که در مدارس دينى فيس ماهوار ميدهد و معملين شان در امور درسى با آنها کمک مى نمايند .
عبدالرحمن يکى از باشندگان ديگر شهر ترينکوت مى گويد که رياست معارف روز تا روز به سوى خرابى ميرود، هر کس که منحيث والى جديد ارزگان مقرر شود، پس يک رييس دلخواه خود به اين پست تعيين مى نمايد که اين کار تاثير منفى بر روند معارف گذشته است .
به گفتۀ وى، تمام مسوولين اين ولايت تنها در فکر پُر نمودن جيب هاى خود هستند .
 روشنفکران :
حاجى ميراخان يکى از باشندگان منطقۀ خانقى ترينکوت و متنقذ قومى به آژانس پژواک گفت، برخى بيشتر مسوولين رياست معارف از وظايف شان استفاده نادرست کرده و تاحدى زياد بجاى کارهاى رسمى مصروف منافع شخصى خود هستند .
موصوف مى گويد، لازم است تا افراد بى طرف و کاردان در راس رياست معارف گماشته شوند .
وى مى افزايد که در اين  ولايت  از والى ، شوراى ولايتى و وکلاى پارلمان گرفته تا مسوولين ديگر همه شان در روند معارف مداخله مى کنند و تمامى شان در جستجو منافع خود در آن هستند .
به گفتۀ وى، اين کار تاثيرات منفى و ناگوار  با امور رياست معارف گذاشته است .