پل علم ( پژواک، ٢٥ سرطان ٩٢): مسوولين معارف ولايت لوگر مى گويند که از سه سال گذشته بدينسو دربخش معارف دست آوردهاى زياد دارند .
محمدشاهپور عرب سخنگوى اين رياست مى گويد که در اين ولايت مجموعاً ٢٦٦ با مکتب وجود دارد  که درحدود ٨٥ باب آن مکاتب اناث است .
 وى گفت که ٦٨باب ليسه و متباقى مکاتب متوسطه و ابتدايى شامل آن ميباشد.
عرب به پژواک گفت که در ولايت لوگر درمجموع  ۱۴۶۹۴۰شاگرد مصروف فراگيرى تعليم است که از جمع آنها ۴۸۱۲۶ تن دختر و امور تدريسى آن توسط ۲۸۹۰معلم به شمول ۳۷۱ زن پيش برده ميشود .
 موصوف مى افزايد که علاوه بر آن ٥ مکتب تخنيکى و مسلکى به شمول انستيتيوت معادن فعاليت دارد که در بخش هاى زراعت ، تجارت و ميخانيک درحدود ٥٥٥ تن شاگر دارد و ٤٠ تن آن دختر است .
وى مى گويد که اين مکاتب مسلکى درسال ١٣٩١ ه ش اعمار شده که ٣٧١ تن شاگرد از سوى ٢٧ معلم به شمول يک زن در آن آموزش مى بيند .
سخنگوى رياست معارف گفت که علاوه بر مکاتب ٢١ مدارس دينى به شمول دارالعلوم  و دارالحفاظ ها فعال است که درحدود ٣٥٣٨ تن شاگرد دارد و امور تدريسى آن توسط ١١٥ تن استاد به پيش برده ميشود .
عرب مى افزايد که در ولايت لوگر يک دارالمعلمين عالى با داشتن پنج الحاقيه در ولسوالى ها فعاليت دارد  که به شمول پنج صد دختر ١٢٨٢ تن محصل دارد .
به گفتۀ وى، ١٠٥ باب صنوف سواد آموزى نيز در لوگر فعال است که به شمول ٦٠٣ تن زن ٢٥٥١تن شاگرد دارد .
وى گفت که در اين ولايت ٢ انستيتيوت تحصيلات نيمه عالى و ٥ باب مکتب شخصى نيز فعاليت دارد که درحدود ١٨٨٠ تن شاگرد مصروف فراگيرى تحصيل در آن ميباشد .
 
مشکلات و پيشرفت ها :
سخنگوى رياست معارف مى گويد که رياست معارف امسال تنها ٢٠٤١٨ تن شاگرد جديد به مکاتب و ٧٦٥تن ديگر به مدارس دينى و دارالعلوم ها جذب کرده است.
به گفتۀ وى، امسال ١٤٣ تن معلم و ٧ مدير جديد براى ٣٤ ليسه و ٧ مدرسه دينى نيز از طريق رقابت آزاد جذب خواهد کرد و درپهلوى رياست معارف ، ساختمان هفت باب مکتب نيز اعمار ميشود.
منبع گفت که به هدف حل مشکلات مکاتب و روند معارف در هر مکتب دو شورا تاسيس کرده که يکى از آنها براى حفظ مکتب و دومى آن شوراى والدين شاگردان است که راه هاى حل مشکلات جستجو مى نمايد.
موصوف افزود که هنوز هم ٨٨ باب مکتب تعمير ندارد و امور تدريسى آن در منازل کرايى به پيش برده ميشود .
به گفتۀ وى، از مانيکه انجنير محمد اکبرستانکزى منحيث رييس معارف اين ولايت تعيين شده ، پس اين سلسله پيشرفت ها از اثر تلاش هاى  وى صورت گرفته است .
وى مى گويدکه فعلاً کدام مشکل در تمامى لوگر در مقابل مکاتب وجود ندارد .
فقيرمحمد مديرمعارف ولسوالى محمدآغه مى گويد که شهرک معلمين تاکنون از اثر مشکلات محلى اعمار نشد و نه هم نمرات معلمين توزيع گرديده است .
وى مى گويد که سنگ تهداب شهرک بنام معلمين سه سال قبل گذاشته شده بود ؛ اما تاکنون کار اعمار و توزيع امور نمرات آن از اثر مشکلات محلى آغاز نشده است.
 معلمين و متعلمين :
شاه محمد باشندۀ شهر پل علم و معلم مکتب دشت بارى مى گويد که تنقيص يکتعداد معلمين ، از مشکلات بزرگ امسال بود
وى مى گويد که آنها از سوى رياست معارف تنقيص و بعداً دوباره در کدام بست خالى مکتب ديگر توظيف کرده است .
وى مى ميخواهد رياست معارف بايد به پروسه تنقيص معلمين خاتمه دهد، تا باعث ختم مشکلات گردد.
نقيب الله آخندزاده نمايندۀ اتحاديۀ معلمين پل علم به آژانس پژواک گفت که تعهد دادن نمره و اعمار شهرک معلمين با آنها صورت گرفته ؛ اما هنوز هم عملى نشده است.
 
مردم عام :
 حاجى زمرک متنفذ قومى قريۀ بابوس پل علم مى گويد که نبود معلمين مسلکى از مشکل بزرگ فراه راه تعليم در شمارى از ولسوالى هاى اين ولايت است .
وى مى افزايد که معلمين بى تجربه در مکاتب قريه ها و ولسوالى هاى دور دست گماشته شده اند.
 داکترعبدالولى وکيل رييس شوراى ولايتى لوگر مى گويد، گاه گاهى شکايت هاى مردم از روند معارف دريافت مى نمايد .
وى مى گويد که نبود کتب درسى در مکاتب و کمبود ساير مواد تخنيکى از مشکل بزرگ روند معارف است و مردم  نمى توانند که از اثر اقتصاد ضعيف آن را دربازار خريدارى نمايند .
 
 روشنفکران :
حاجى جان آغا باشنده شهر پل علم و رييس شوراى محلى مى گويد، لازم است که مواد تدريسى لازم به وقت معيين به مکاتب رسيده شود.
وى مى گويد، لازم است تا رشته بندى بعد از صنف نهم براى اصلاح سيستم تعليمى و موفقيت آن صورت گيرد .
به گفتۀ وى، اين کار باعث خواهد شد، تا تعداد شاگردان بى نتيجه در کانکور کاهش يابد :(( يک تن تمامى مضامين مکتب را ياد ميگيرد، کسى که به پوهنځى شرعيات راه يابد ، پس مضامين ساينسى ديگر به دردش نمى خورد؛ اما اگر رشته بندى صورت گيرد ،هر کس در بخش خود تعليم خواهد کرد .))