اسعدآباد(پژواک، ١٨ سرطان ٩٢): مسوولين ولايت کنر مى گويند که روند معارف در اين ولايت به خوبى پيش ميرود و هيچ نوع موانع در مقابل آن وجود ندارد .
سيدجمال الدين حسينى رييس معارف کنر مى گويد که کدام مانع در مقابل روند معارف اين ولايت وجود ندارد و به خوبى به پيش ميرود .
 وى مى افزايد که در اين ولايت مجموعاً ٤٩٠ باب مکتب وجود دارد، از جمع آن ٨٨ ليسه که شامل ٢٤ ليسه اناث است، ١٠٧ مکتب متوسطه که ٣١ آن مکتب ذکور ، ٣٠ مکتب اناث و ٤٦ باب ديگر مکاتب مشترک است .
موصوف گفت که درولايت کنر ٢٤٩ باب مکتب ابتدايه که شامل ١١ مکتب ذکور ، ٢٤ مکتب اناث و متباقى ١٩٦ آن مشترک است ، فعاليت دارد.
 وى افزود که ٣٠ باب مدرسه دينى  در تمامى ولسوالى ها به شمول مرکز نيز فعاليت دارد که ١٨ باب آن براى ذکور، ٤باب براى اناث و ٨ باب ديگر مشترک است .
رييس معارف کنر مى گويد که علاوه بر مکاتب و مدارس ٦ دارالحفاظ و دو دارالعلوم نيز در اين ولايت فعال است که يکتعداد آن براى دختران ميباشد . به گفتۀ وى اکنون جمعاً ۱۰۷۶۸۳  تن شاگرد که ۶۸۲۲۱ تن آن دختر است ، مصروف فراگيرى تعليم ميباشد .
 به گفتۀ وى، يک دارالمعلمين در اسعدآباد نيز وجود دارد که داراى هشت بخش حمايوى در ولسوالى هاى څوکى ، خاص کنر، نورگل، مانوگى ، چپه دره ، اسمار، غازى آباد و نارى ميباشد ، جمعاً ١٠٣٣٨ شاگرد دارد که ١٨١ تن آن دختر است .
علاوه بر اين پوهنتون سيدجمال الدين افغان نيز در کنر فعال است که چهار پوهنځى ( شرعيات، زراعت، کمپيوتر ساينس و تعليم و تربيه ) دارد.
ميراحمد حامد رييس اين پوهنتون به آژانس پژواک گفت که اين پوهنتون در سال ١٣٨٩ ه ش تاسيس شده ، چهار پوهنځى و ١٥ ديپارتمنت دارد .
وى مى گويد که تعداد محصلين اين پوهنتون به ١٨٨٨ تن ميرسد که ده تن آن دختر است .
 مشکلات و پيشرفت ها :
رييس معارف کنر مى گويد که از جمع ٤٩٠ مکاتب اين ولايت ساختمان هاى ١٥٧ مکتب به طور عصرى اعمار شده ، کار ٤٠ تعمير ديگر جريان دارد و متباقى آن هنوز هم تعمير ندارد و شاگردان آن در مساجد، خانه هاى کرايى و زير اسمان کبود درس ميخوانند .
 
ميراحمد حامد رييس پوهنتون سيد جمال الدين افغان مى گويد تاکنون تعمير پوهنځى تعليم و تربيه اعمار شده ، کار تعمير پوهنځى زراعت جريان دارد و پوهنځى هاى ديگر تعمير ندارد و محصلين آن با مشکلات زياد مواجه اند .
 مردم :
نقيب الله باشندۀ اسعدآباد مى گويد که هر چند مردم با معارف علاقه دارند؛ اما سطح علمى معلمين کنر خيلى پايين و معليمنى نيز وجود دارد که فارغ صنف ١٢ نيست ؛ اما امور تدريسى خود روى صفحه کتاب پيش ميبرند .
وى مى گويد، پس چطور امکان دارد که فارغين هچو ليسه ها به پوهنتون ها راه يابند .
  موصوف مى افزايد که معلمين مکاتب همواره  از سوى طالبان تهديد ميشوند .
 اما رييس معارف کنرمى گويد که مخالفين مسلح در مقابل روند معارف هيچ نوع ممانعت را ايجاد نمى کنند.
انعام الله باشندۀ شهر اسعدآباد مى گويد ، خوش است که دو بچه و سه دخترش به مکاتب و کورس ها رفته ميتواند .
 معلمين و متعلمين :
منهاجه متعلم صنف هشتم ليسۀ اناث نرنگ مى گويد که تمامى معلمين اين ليسه مردان است و اين يگانه علت است که شاگردان دختر بعد از صنف هشتم و يا نهم مکتب راترک مى نمايند .
وى گفت،  اين يک مشکل بزرگ است و خانواده ها نمى خواهند که مردان به دختران شان تدريس دهند .
موصوف خواست، اگر اين مشکل حل شود ، پس تعداد زيادى از دختر تعليمات خود را در نيمه نخواهند ماند .
عيتق الله باشندۀ ولايت کندز و محصل صنف دوم پوهنځى کمپيوتر ساينس پوهنتون سيد جمال الدين افغان مى گويد ، ليليه براى محصلين ولايت ديگر در اين پوهنتون وجود  ندارد ، پس آنها مجبور ميشود که با کرايه بلند اتاق بيگيرد و آن هم از اثر کوچک بودن شهر پيدا نميشود .
وى گفت که براى آنها ماهانه ١٨٠٠ افغانى بنام بدل عاشه ميدهد ؛ اما آنان براى مصرف ده روزه نيز کفايت نمى کنند .
محراب الدين متعلم صنف دهم ليسۀ شهيد معلم سليم منطقه نو آباد شهر اسعداباد مى گويد که کتاب هاى نصاب جديد درسى بسيار مشکل و به سطح بلند است، حتى معلمين نيز از آن اخذ کرده نمى تواند .
وى مى گويد که معلمين شان از ليسه فارغ و دوباره منحيث معلم در ليسه مقرر گرديده اند، آنها تاکنون عريضه نوشته کرده نمى توانند.
همچنان استاد خيرالله معلم مکتب متوسطه گمبير در ولسوالى وته پور مى گويد، هر چند منطقه آنها کوهستانى و از نيروهاى امنيتى خالى است ، اما تمامى مکاتب آن فعاليت دارد .
وى مى گويد تمامى اصول وضع شده وزارت معارف را تطبيق کرده و آن نصاب را عملى  ميکند که در کابل و ساير ولايات تطبيق ميشود .
روشانفګران :
مولوى عبدالرحمان رييس شوراى علما کنر گفت که حاصل علم به هر مسلمان مرد و زن فرض است .
وى مى گويد ، جاى خوشى است که تعدادى زيادى از کودکان به مکتب ميروند و زمينه تعليم برايشان مساعده گرديده است .
موصوف گفت که شوراى علما همواره از مردم به ويژه از زنان ميخواهند، تا تعليم خود را در حجاب شرعى انجام دهند، تا در آينده براى خواهران ديگر خدمت نمايند .