"اگر دوستم از مداخله در حزب دست نکشد، رازهايش را افشا خواهم کرد"

 
مزارشريف (پژواک، ۲۹ دلو۹۱): رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می گويد که جنرال دوستم با استفاده از افراد مسلح غيرمسوولش، مردم ملکی را تحت تاثير آورده و تلاش تجزيۀ اين حزب را دارد.
سيد نورالله سادات که در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک، خود را رييس حزب جنبش اسلامی معرفی کرد، گفت که تغييرات اعلام شدۀ اخير به خواست و فرمايش جنرال عبدالرشيد دوستم را، تقبيح نموده و شديداً رد می کند.
به تاريخ ۲۶ دلو سال روان، ۹ عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در نشست دايرشده در شبرغان، در مقابل جنرال عبدالرشيد دوستم عضو ارشد اين حزب، از وظايف حزبی سبکدوش اعلام شده اند.
موصوف گفت که جنرال دوستم روی قوانين افغانستان، برای نفوذ خود در امور اين حزب مداخله می کند که خلاف اساسنامۀ جنبش ملی اسلامی افغانستان است.
موصوف افزود که جنرال دوستم تاکنون نيز به اثر ترس نفوذ دارد، و اين نفوذ را در موجوديت افراد مسلح غيرمسوول پيدا کرده است.
سادات گفت: "من به اساس قانون، هفت فرد مسلح را به عنوان محافظ دارم که برای من کافی است؛ اما جنرال صاحب دوستم، بيش از دوصد فرد مسلح دارد که غيرقانونی است."
موصوف افزود که به علت همين افراد مسلح، مردم از وی ميترسند.
به گفتۀ وی، وزارت داخله بايد در اين راستا کار کند که چرا يک نفر دوصد فرد مسلح دارد؟
سادات رييس جنبش ملی گفت: "اگر جنرال صاحب دوستم دارای افراد مسلح نباشد، نفوذ کنونی را نيز نخواهدداشت؛ بعضی مردم که دارای فکر آزاداند، فکر خود را به اثر همين ترس جنرال صاحب، پرورش داده نمی توانند؛ مجبوراند تا از وی پيروی کنند."
موصوف افزود که اگر جنرال دوستم، از نفوذ و قدرتش کارگيرد و تلاش های خلاف اساسنامۀ حزب انجام دهد، واضح است که حزب تجزيه ميشود.
وی گفت: "جنرال، نبايد عامل تجزيۀ حزب شود؛ اما اگر به همچو فعاليت ها ادامه دهد، ما نيز مجبور استيم که به کارهای حزبی از طرف خود ادامه دهيم؛ باز می بينيم که چه ميشود."
موصوف افزود که در همچو وضعيت، وی مجبوراست تا چهرۀ اصلی جنرال دوستم را به مردم روشن سازد که چطور آدم است.
به گفتۀ وی، شايد بيشتر مردم خبر نباشند؛ شماری از آنها دوستم را به طور آدم خوب خواهند شناخت؛ اما  خبر نيستند و معلومات کامل ندارند که در زندگی گذشته، مرتکب چه اشتباهاتى شده است.
سادات گفت: "معلوماتى را در مورد دوستم در دست دارم که نه تنها به شخصيت وی، بلکه به زندگی گذشتۀ وی نيز تاثيرگذار است و اگر افشاد شود، شايد که جنرال دوستم را در يک محيط تنگ قانونی نگه بدارد."
موصوف افزود: سه سال قبل که جنرال دوستم، روی قانون افغانستان از رهبری حزب به استعفا مجبور شد؛ وی در انتخابات آزاد کنگرۀ سوم حزب جنبش، به حيث رهبر اين حزب تعيين شد.
به گفتۀ وی، بعد از همين روز، جنرال دوستم رهبر حزب جنبش نيست و حق مداخله در امور اين حزب را نيز ندارد.
 سادات گفت که جزب جنبش، از ۲۱ سال بدينسو فعاليت سياسی دارد، وی نيز در جريان ۲۰ سال با اين حزب ارتباط دارد، که از سه سال به اين طرف به حيث رهبر حزب، امور آن را به پيش ميبرد.