"توجه به صنعت توريزم باميان را به مرکز بزرگ توريستى آسيا مبدل میسازد"

 
باميان (پژواک، ٢٠ حمل ٩٢): مسوولان محلى درباميان ميگويند که آثار تاريخى درآن ولايت، درمعرض تهديد قراردارد و اگر به آبدات تاريخى و صنعت توريزم توجه شود، باميان به يک مرکز بزرگ توريستى درآسيا مبدل خواهد شد.
کبير دادرس رييس اطلاعات و فرهنگ باميان، امروز(٢٠ حمل) درگفتگوى اختصاصى با خبرنگار آژانس خبرى پژواک، با اشاره به اينکه تهديدهاى امنيتى، صنعت توريزم را متاثر کرده است، گفت که توجه به صنعت توریزم، دربلند بردن اقتصاد اين ولايت نقش مهم دارد.
 رييس اطلاعات وفرهنگ، انکشاف صنعت توریزم را به عنوان بخشى خواند که میتواند عواید پایدار برای اقتصاد و درآمد خوب براى مردم کشور باشد.
وى ا فزود: برعلاوۀ آبدات تاريخى ثبت شدۀ ملل متحد چون مجسمه هاى تخريب شدۀ بودا، شهرضحاک، شهر غلغله، چهل برج و بيش از سه هزار مغارۀ دوره بوديزم درباميان؛ جاذبه هاى طبيعى توريستى نيز سياحان و توريستان را از سراسر دنيا علاقمند ساخته است.
وی خواهان توجۀ لازم دولت وجامعه جهانی به حفظ این آثار تاریخی گرديد، افزود: "توجه به صنعت توريزم وحفظ آبدات تاريخى بامیان، اين ولايت را به یک مرکز بزرگ توریستی در آسیا مبدل ميسازد."
وى گفت که  آثارتاريخى دراين ولايت، فعلاً وضعیتى خوبی ندارد و به علت نبود بودجه در معرض تهدیدهای طبیعی قرارداشته و محافظت از آن به ملیونها دالر نیازاست.
 منبع گفت با آنکه موجوديت دو مجسمۀ مخروبۀ بودا و بند امير(اولين پارک ملى افغانستان)، اهميت باميان را از حيث سياحتى برجسته مى سازد؛ اما آمدن سياحان خارجى به اين ولايت،  درسال ١٣٩١ به تناسب يک سال قبل آن، به نصف کاهش يافته است.
بربنياد معلومات منبع، در سال (١٣٩١)؛ حدود ٨٩١ خارجی و٢٣٠٠توريست داخلى از محلات ديدنى و تاريخى اين ولايت ديدن کرده، که عواید از درک فروش تکت، بالغ بر سه صدو پانزده هزار افغانی شده؛ اما موصوف ارقام وعوايد سال ١٣٩٠ را مشخص نکرد.
وی درحاليکه اين ارقام  وعوايد به دست آمده را ناچيزخواند، اظهاراميدوارى کرد که با توجه جدى به داشته هاى تاريخى اين ولايت، رقم توريستان وعوايد آن درسالهاى آينده افزايش خواهد يافت.
دادرس، باذکراينکه ولايت باميان درحال حاضر، ظرفیت پذیرش یکصد هزار توریست را  دریک سال دارد، ازسهولت ها براى عرضۀ بهتر خدمات توريستى خبرداد؛ اما علت کم علاقگى سياحان را مشکلات امنيتى در راه هاى منتهى به اين ولايت خواند.
وى اظهار خوشى کرد که امنيت کامل در باميان، عرضۀ خدمات بهتر ترانسپورتى زمينى و هوايى، و فعاليت شرکت هاى راهنماى توريستى، بتواندعلاقمندى توريستان را به اين ولايت بيشتر سازد.
عبدالحمید جلیا مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان نيز گفت که رقم تروريستان خارجى که از ولايت باميان ديدن کرده، درسال ٩١ نسبت به يکسال قبل آن کم بوده است.
وى گفت: تهديدات امنيتى در مسيررا ه ها، باعث کم علاقگى سياحان به ولايت باميان شده است.
موصوف آْغاز پروازهاى طيارات يک شرکت خصوصى را به آن ولايت، نويدخوبى براى بيشترشدن تعداد توريستان داخلى و خارجى به باميان دانست.
اين درحاليست که وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز درماه هاى اخير سال گذشته، تهدیدهای امنیتی وعرضۀ خدمات نا مناسب برای سیاحان را، سبب توسعه نیافتن صنعت توریزم خوانده بود.
 به گفتۀ غلام نبی فراهی معین توریزم وزارت اطلاعات وفرهنگ، چالش های امنیتی و ترانسپورتی و نبود جاده های معیاری و حلقوی، از جمله مشکلاتى است که زمينۀ مناسب براى سياحان خارجى فراهم شده نتواند.
وى به پژواک گفته بود که افزایش درآمد و توسعۀ صنعت توریزم درکشور، متعلق به ایجاد امکانات و فرصتها از لحاظ زیربنايى، قوانین، صحت و  مصوونیت فکری و فزیکی سياحان خارجی مى باشد که دراین زمینه، سکتورخصوصی میتواند نقش بارزی ایفا نماید.
 به باورفراهى، توجه به صنعت توریزم، میتواند دربلند بردن اقتصاد کشور نقش مهم داشته باشد؛ اما با وجود حمایت از سکتورخصوصی، تا کنون نقش آنان در زمینۀ سرمایه گذاری ها و ایجاد خدمات بهتر برای سياحان خارجی کمرنگ بوده است.
باميان، ولايت تاريخى و باستانى است که مى توان از موجوديت دو مجسمۀ مخروبۀ بودا و بند طبيعى امير(اولين پارک ملى کشور)  نام برد؛ ساحات تاريخى اين ولايت، محل خوبى براى بازديد سياحان خارجى و رشد صنعت توريزم نيز پنداشته مى شود.