152 Maqur villages cleared of Taliban

کابل (پژواک، ١٦ثور ٩٢): رهبر قيام کنندگان ضد طالبان مسلح در ولسوالی مقر می گوید که قسمت هاى بيشتر ولسوالی مقر را، از وجود طالبان پاکسازی کرده اند و اگر با آنها کمک صورت گیرد، از ولسوالی های همسایۀ مقر، گیلان و آب بند، طالبان مسلح را نیز متواری ميکنند.
سید علی رهبر قیام مردمی علیه مخالفین مسلح در مقر، در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که در چهار ماه گذشته، مناطق وسیع ولسوالی مقر را از وجود طالبان تصفیه کرده و از ١٥٢قريۀ اين منطقه، افراد مسلح را بيرون رانده اند. 
به گفتۀ وی، چهارماه قبل به همکاری مردم وجوانان در این منطقه قیام آغاز گردید ودر این مدت، پیشرفت زیادی کرد و اکنون پشتیبانی خوبی از مردم دارد.
ولسوالی مقر در ١٠٠ کيلومتری جنوب غزنی، در مسير شاهراه کابل کندهار موقعیت دارد که در گذشته از مناطق ناامن غزنی به حساب می رفت.
به گفتۀ سید علی، از آغاز قیام تا امروز ازطرف دولت کدام کمک با ایشان صورت نگرفته و نیروهای امنیتی، تنها در حالات جنگی با آنها کمک می کنند.
نامبرده افزود که قبل از این، حالت امنیتی مقر بسیار خراب بود؛ پولیس و مامورین دولتی نیز در بازار ولسوالی، آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانستند.
به گفتۀ وی، در مقر یک کندک اردو موقعیت داشت و همچنان تشکیل پولیس در ولسوالی، از ١٠٠تن بیشتر بود؛ اما بدون ترس نمی توانستند که در قریه های مقر، گشت وگذار نمایند و منطقه را از مخالفین مسلح تصفیه کنند.
نامبرده افزود: "ما با سه تن توانستیم که قیام کنیم، مناطق وسیع را از مخالفین مسلح تصفیه کنیم و پشتیبانی مردم را از آن خود کنیم، که اکنون ١٦٠تن افراد داشته و حمایت تمام مردم را با خود داريم."
به گفتۀ وی؛ با آغاز قیام در مقر تغيیرات زیادی آمد، مردم از ترس رهایی یافتند، بازار ولسوالی از حملات و تهدیدهای مخالفین مسلح، در امن شد و مردم بدون ترس، کارهای خودرا انجام می دهند.
وی افزود که حال مامورین دولت و کارکنان موسسات، به طور آزادانه به مقر رفت و آمد می کنند، به قریه ها و ساحات کاری آزادانه سفر می کنند، که نه نیروهای امنیتی با آنها می باشند و نه هم به آنها ضروت دارند که برای نجات خود پولیس را با خود ببرند.
به گفتۀ سيدعلى؛ قبل از قيام، هيچ زمينۀ کار و بازسازى براى مردم، موسسات و شرکت مساعد نبود؛ اما اکنون اين مشکل وجود ندارد، مردم خواهان کار در اين ولسوالى هستند.
موصوف گفت که اکنون پروگرام همبستگى ملى، از برکت قيام در مقر آغاز ميشود که در سال هاى قبل از آن، همچو يک کار هيچ امکان نداشت؛ اما اکنون ايجاد شوراهاى قريه جات جهت تطبيق اين پروگرام جريان دارد و سروى محلى همبستگى ملى آغاز گرديده است.
رهبرقيام مقر افزود که قيام ها يگانه وسيلۀ نجات مردم است؛ مردم توسط مخالفين مسلح گروگان گرفته شده اند، حق زندگى آرام از آنها سلب گرديده است؛ اگر دولت از قيام هاى مردمى حمايت نمايد، پس با امکانات و مصرف بسيار کم، مناطق وسيعى را تحت تصرف خود درخواهند آورد.
وى افزود: "ما با اسلحه و امکانات بسيار کم، قيام کرده ايم، اکنون از سلاح و مهماتى کار ميگيريم که درجريان سه يا چهار ماه گذشته، طى جنگ ها و عمليات از سوى مخالفين مسلح به دست آورده ايم."
به گفتۀ وى، چهار ماه پوليس و گزمه هاى پوليس در بين بازار ولسوالى که در ٢٠٠ مترى ولسوالى قرار دارد، مورد هدف طالبان مسلح قرار گرفت؛ اما اکنون جرئت داخل شدن به جغرافيۀ مقر را ندارند و نه هم درجنگ با قيام کنندگان، روبه رو شده ميتوانند.
موصوف افزود که طالبان نسبت به قيام کنندگان، اکنون نيز اسلحۀ خوب و امکانات بيشر دارند؛ اگر امکانات به آنها فراهم گردد و حمايت دولت را داشته باشند، ولسوالى هاى همجوار مقر را نيز از شر طالبان خلاص خواهند کرد.