يک باشندۀ بلخ موفق به ساختن ماشين بادی کشيدن آب شد

 
مزار شريف (پژواک، ١٨ جدى ٩١): يک دهقان ولايت بلخ، براى اولين بار توانسته است برای آبياری زمين هاى خود، ماشين کشيدن آب با انرژی بادی، بسازد.
اين ماشين، توسط يک پکه می چرخد؛ پکه با يک پايۀ آهنی بسته شده، که با چرخيدن آن، آب از طريق پمپى که در قسمت تحتانی پايه نصب شده، می برايد.
پکۀ باد، با هشت متر ارتفاع از زمين نصب شده، که با چرخيدن خود، پمپ را به حرکت مى آورد؛ به هر اندازه که پکه توسط باد سرعت يابد، پمپ نيز به همان اندازه آب بيشتر را ازمين خارج ميکند.
عبدالرحيم سازندۀ اين ماشين ميگويد که اين ماشين را هشت سال قبل ساخته و تا حال از آن استفاده می کند.
وی باشندۀ ولسوالی شورتپه است و اکنون در مزارشريف دکان فلزکاری دارد، که به اساس همين هنر، مفکورۀ ساختن اين ماشين را پيدا نموده است.
وی به تاريخ ( ۱۸جدی) در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک، در مورد طرح ساخت اين ماشين گفت: "از ۲۵ سال بدينسو مصروف اين کار هستم، همه چيز را از مجبوريت آموخته ام، کار من با همين ارابه و آهن ها است، هر طور که دور ميتیم همان قسم دور ميخورد، ما به طرف زمين دور داده ايم و توسط آن آب برآمده است."
وی افزود که اين ماشين، دارای سه بخش است؛ در قسمت فوق، يک پکه است که پره های آهنی دارد، پکه بر يک پايه آهنی مانند پايۀ برقی ايستاد است؛ و بخش سوم، پمپ کشيدن آب است، که  به طرف زمين رفته است.
به گفته وی، آب کشيده شده توسط اين ماشين، در يک ذخيزۀ ساخته شده در نزديکی ماشين جمع ميشود، که بعد از آن مورد استفاد قرار ميگيرد.
رحيم گفت که ساختن آسياها و برخى وسايل زراعتی مسلک وی است، که  طی آن توجه وی را اين ماشين جلب نمود و درجريان شش ماه، توانست به ساختن اين ماشين موفق شود.
وی علاوده نمود: در مناطقى که داری بادهاى زياد باشد، اين ماشين نتيجۀ خوب خواهد داد.
به گفته وی، در ولايت بلخ، دشت های بسيار وسيع وجود دارد، بادهای تيز نيز موجود است، که روی همين علت، اين ماشين نتيجۀ خوب خواهد داد.
وی در حال حاضر، از اين ماشين در بين دو راهی حيرتان و شهرک حيرتان در شهرک اميد تازه، برای آبياری ده جريب زمين للم خود، کار ميگيرد.
وی که در مزرعه آبياری شدۀ خود، توسط اين ماشين مصروف کار بود گفت که اين ماشين، ۲۰۰ مترمکعب آب را در ۲۴ ساعت خارج می کند.
وی علاوه نمود که اين ماشين، از عمق هشتاد متر آب کشيده ميتواند؛ اما در عمق بيشتر از اين، نتيجۀ خوب نخواهد داد.
به گفتۀ وی، اين ماشين با هزينۀ نزديک به صد هزار افغانی ساخته ميشود.
رحيم گفت: "اين پول، تنها به ساختن پرزه جات ماشين مصرف ميشود؛ اما بعد از ساختن، کدام مصرف ندارد؛ زيرا توسط باد می چرخد."
موصوف افزود که اين ماشين، نه تنها ضرورت آب مزارع را رفع ميکند، بلکه در بخش آب آشاميدنی صحی نيز از آن استفاده ميشود.
به گفتۀ وی، مناطقی که با کمبود آب صحی آشاميدنی مواجه اند، با نصب اين ماشين مشکل آنها رفع خواهد شد.
عبدالرحيم افزود: هشت سال ميشود که به ساخت اين ماشين، موفق گريده و تا حال برای افراد ديگر نيز هشت پايه از همچو ماشين را ساخته است.
محمداکبر باشندۀ ديگر اين منطقۀ  نيز از دو سال بدينسو، برای آبياری زمين های خود در دشت حيرتان، از ماشين ساخته شدۀ دست عبدالرحيم استفاده می کند.
وی به پژواک گفت که سه جريب زمين خود را با استفاده از اين ماشين، آبياری می کند و حاصلات خوب به دست می آورد.
به گفتۀ وی، ساختن اين ماشين،  ۱۰۰ هزار افغانی هزينه برداشته و به خاطری که توسط بادمی چرخد، مصرف ديگر ندارد.
عبدالرحيم گفت که اگر دولت با وی کمک کند، اين ماشين برای آبياری زمين های للم يک وسيلۀ خوب است و امکان دارد درصورت کمک دولت، ماشين وی پيشرفته تر و مفيدتر واقع شود