Sarabi plans promoting tourism in Bamyan

 
باميان( پژواک،٢قوس٩١):يگانه والی زن به سطح کشوردربامیان قیرریزی برخى سرکها وتامین بیش از یک میگاوات برق برای هزاران فامیل را نتیجۀ فعالیت های شخصی خود دانسته وانکشاف صنعت توریزم را مهمترين پلان آيندۀ خود مى خواند.
اين زن،حبیبه سرابی  نام دارد و ازهشت سال بدينسو به حيث والى باميان ايفاى وظيفه ميکند.
وى ميگويد که مهمترین کارکردهايش دراين مدت، احداث، جغل اندازى وقيرريزى ١٥٠ کیلومترسرک بوده که بيش از يکصد کيلو متر آن قير شده است، در حالى که هشت سال قبل، يک وجب سرک قير هم در باميان وجود نداشت.
مردم باميان در سالهاى گذشته همواره از دولت در بخش روند بازسازى بخصوص نبود سرک قير، انتقاد نموده و يک سرک را به عنوان اعتراض در شهر باميان کاهگل نمودند که بعد از آن توجه دولت در بخش قير ريزى سرکها  معطوف گرديد و حالا در اين عرصه تا حدى پيشرفت شده است.
والى باميان که ٥٥ بهار زندگى را پشت سر گذاشته، رشد وانکشاف صنعت توریزم، ایجاد شوراهای اجتماعی مدنی، حمایت از آزادی بیان، تامین امنیت، تامین حقوق شهروندی وبشری را از دیگر کاردهايش عنوان مى کند.
اين يگانه والى زن، اعمار تعمیرات دولتی، بالابردن دسترسی مردم به معارف و خدمات٩٠ درصدی صحی را بخش ديگرى از دست آوردهايش مى داند.
خانم سرابى باشندۀ اصلى ولایت غزنی بوده، از رشته فارمسی در کابل فارغ گردیده و قبل از پُست ولايت، از جوزای سال ١٣٨١ الی قوس ١٣٨٣به عنوان وزیر امورزنان در حکومت حامد کرزى ايفاى وظیفه مى کرد.
آژانس خبرى پژواک با وى  مصاحبه اختصاصى نموده که اينک تقديم ميشود:
سوال :در این مدت که والی هستید چه دست آوردهای کاری دارید، آیا در  کارهاى تان موفق هستید ؟
جواب : ادارۀ محلی بامیان علی الرغم تمام مشکلات چالشها وبعضاً کم مهرى هايی که با آن مواجه بودم، در هفت سال اخیر بخاطر همکاری خوب وهمه جانبه مردم نجیب بامیان توانستم در بخشهای مختلف، دست آوردهای خوب وقابل ملاحظه يی داشته باشم که بصورت گذرا میتوانم به مواردى از آنها اشاره کنم .
اين دست آورد ها در بخش محيط زيست شامل ثبت بند امیر به عنوان پارک ملی افغانستان با پیامدهای مهم محیط زیستی، کاریابی وانکشافات جانبی و در بخش معارف بالا بردن میزان دسترسی مردم به مکاتب بوده است.
با موجودیت ٣٥٢ مکتب و١٣٥ هزار شاگرد وشمولیت ٤٥ درصد شاگردان اناث، راه اندازی طرح 1+2 که هر باسواد بامیانی وظیفه دارد تا دونفر بیسواد را در طول یکسال باسواد سازد .
از بخش ديگر دست آوردهايم مى توانم از دسترسی حدود ٩٠ درصد مردم باميان به خدمات صحی،  رشد ورونق صنعت توریزم با راه اندازی برنامه های مختلف چون جشن را ه ابریشم ، ورزشهای محلی وزمستانی مانند بازى اسکی ،ياد نمود.
کارکرد های اجتماعی وفرهنگی حکومت وتسهیلاتی که حکومت در این بخش فراهم نموده، رضایت بخش است وتوانسته موجب تحول ونوسازی اجتماعی در بامیان شود وچهره اجتماعی وفرهنگی بامیان را تا حدی تغيیر دهد که نمونه های آن ،ایجاد نهادهای فعال جامعه مدنی وتشکلهای که در راس آنها مردان وزنان قرار دارند ودرسطح ولایت فعالیت دارند.
همچنان ایجاد شوراهای اجتماعی ومردمی فعال که در نتیجۀ وجود فضای باز اجتماعی بوده است .
درعرصه اصلاحات : تمام ادارات بامیان شامل اصلاحات وسیستم رتب ومعاش گرديده وکارمندان آن به سیستم رقابت آزاد وقانونی شامل برنامه شده اند .
در عرصه امنیت : با توجه به همکاری وهماهنگی بسیار خوبی که مردم بامیان در بخش تامین امنیت با قوتهای امنیتی دارند وروابط خوبی بین اداره ولایت وارگانهای امنیتی داخلی وخارجی وجود داشته، امنیت تامین است که فعلا حکومت محلی به همکاری مردم وتوانايی قوتهای امنیتی باوردارد واطمینان داریم که صلح وامنیت بامیان خدشه دار نخواهد شد .
درعرصه تامین ارزشهای حقوق بشر : در بامیان به ارزشهای حقوق بشر وحقوق شهروندی کاملاً بها داده شده وحکومت محلی به پیروی از قانون اساسی هیچگونه محدودیتی برای فعالیت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی حق دسترسی به معلومات را وضع نکرده ، طورى که حضور اين نهاد ها در هشتمین کنفرانس گزارشدهی (دولت به ملت) در هفتۀ گذشته شاهد ادعای ماست .
س: مشخصا چه کاری را در بخش بهبود وضعیت بامیان انجام داده اید ؟
ج: به نظر من مهمترین کاری که انجام شده،به وجود آوردن فضای باز سیاسی وديموکراسی ورشد جامعه مدنی ،پاسخگويی وشفافیت ورشد ٤٥ درصدی دختران در مکاتب بوده است .
س: آیا مشکلات در زمینه کاری شما وجود داشته واگر داشته چه مشکلی بوده است ؟
ج : نرسیدن به موقع بودجه یک مشکل بزرگ است واز سوی دیگر گرفتن بودجه تلاش زیاد میخواهد واین باعث میشود که بعضاً در انجام واجراآت حکومتی وانکشاف محلی تاثیر منفی بگذارد.
س : اگر این مشکلات نمى بود چه قدر مى توانستید بهتر کار نماييد ؟
ج :قطعاً، زمانی که مشکل بودجه ورسیدن آن به موقع وجود نداشته باشد میتوان بهتر ومطمئن تر برنامه ها و پلانهای انکشافی را طرح وتطبیق کرد .
س :آیا بامیان در زمان حضور جامعه جهانی بصورت متوازن با دیگر ولایات کار های بازسازی انجام شده اگر نشده چرا؟
ج :اداره محلی بامیان تلاش داشته تا مطابق قانون وارزشهای نظام سیاسی کشور که انکشاف همسان ومتوازن را یک اصل میداندکه از تمام امتیازات وامکانات برای انکشاف وسازندگی برخوردار باشند ، ولی اگر کدام اداره ویا وزارت خانه يی به هر دلیلی که بوده ،این اصل را رعایت نکرده باشد مردم وتاریخ این سرزمین قضاوت میکنند وفکر میکنم که حرکت های مدنی بامیان نشاندهندۀ چنین قضاوتی است .
س: چه پلان برای آینده بامیان دارید؟
ج : انکشاف صنعت توریزم به عنوان یک بخشى که میتواند عواید پایدار برای اقتصاد ودرَآمد مردم باشد، مهمترین پلانم برای بامیان است که پیش زمینه انکشاف صنعت توریزم، انکشاف زیر بناها، برق ،سرک وسکتور خصوصی اند.
باميان ولايت تاريخى و باستانى است که مى توان از موجوديت دو مجسمۀ مخروبۀ بودا و بند طبيعى امير( اولين پارک ملى کشور)  نام برد ، ساحات تاريخى اين ولايت محل خوبى براى بازديد سياحان خارجى و رشد صنعت توريزم نيز پنداشته مى شود.
س :مطمئن هستید که پلان شما تطبیق خواهد شد ؟
ج  :روزنه های از موفقیت این پلان را اداره محلی ومردم بامیان تجربه میکنند وتجارب خیلی از کشورها نیز ما را بیشتر امیدوار میسازد.
س : شما به عنوان اولین والی زن در کشور هستید، ارزیابی شما از کارکردن زنان در پست های بالا چیست، آیا زنان میتوانند در عرصه کاری خود موفق باشند ؟
ج :ارزیابی افراد در موفقیت وناکامی یک پدیده ویا یک روند  ناشی از تجارب شخصی وتجارب دیگران است
،با توجه به تجربه که شخصاً دارم وهمچنین تجاربی که از جهان امروز ما شاهدش هستیم، نشان میدهد که هیچ فرقی بین زن ومرد در راستای انجام کار وفعالیت های اجتماعی، اداری، سیاسی، علمی، فرهنگی ورهبری وجود ندارد.
اگر فرصت مهیا باشد وموانع برداشته شوند، زن ومرد درکنار هم وبدون تبعیض به عنوان یک انسان می توانند سهلتر وراحت تر وبا هزینه کمتر، فردای درخشان مُلک وجامعه يی را رقم بزنند.
س :بعد از سال ٢٠١٤ با نبود جامعه جهانی آیا زنان در ادارات دولتی به قوت خود کار خواهند کرد ویا تضعیف خواهند شد؟
ج: این بر مى گردد به تحرک وشبکه سازی زنان وهمچنان حس اعتماد به نفس زنان وتوانمندی هايی که دارند وچگونگی استفاده ازاین توانمندیها
س: به نظر شما مردم در مورد کارکرد شما چه نظری دارند ؟
ج: این سوال بهتر است از مردم پرسیده شود، ولی به نظر من هر فرد سیاسی وفردی که موقعیت بزرگتری را دارند، باید مخالفان وموافقانی داشته باشند .
س: پروژه های عمده که فقط با تلاش خود تان بدون اینکه از طرف وزارتخانه هاپلان شده باشد کدام پروژه هاست وچه تعداد مردم از آن مستفید شده اند ؟
ج: به اطمینان باید بگویم که چانه زنی های سیاسی وتلاش های شخصی وبا همکاری تیم بازسازى ولايتى PRT نيوزيلاند در بامیان بیشترین موفقیت های انکشافی وبازسازی نوسازی را خیلی از پروژه های انکشافی که داریم نتیجه فعالیت های شخصی خودم با همکاری مردم وتیم پی آرتی بوده است .
نمونه های آنرا میتوان قیر ریزی ١٥ کيلو متر سرک درۀ فولادی و پروژه برق آفتابی با ظرفیت بیش از یک میگاوات نام گرفت که مستفید شوندگان آن به هزاران فامیل مى رسد.
س: پیشنهاد شما از حکومت در مورد بهتر شدن وضعیت بامیان چیست ؟
ج: امنیت راههای بامیان به مناطق همجوار وکابل تامین گردد. مخالفان مسلح در ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان مهار وسرکوب گردند وامنیت موجود در بامیان به عنوان یک نعمت وغنیمت دانسته وبه پاس حمایت همه جانبه مردم بامیان از دولت وبرنامه های یازده سالۀ  آن، برنامه های انکشافی بیشتری را به عنوان مشوق این مردم در نظر بگیرند .
باميان يکى از ولايات مرکزى بوده که تا دو سال قبل از حيث امنيت، براى ساير کشور ها الگو پنداشته مى شد، اما بعد از آن تحرکات مخالفان مسلح دولت از ولايت بغلان ولسوالى هاى سرحدى اين ولايات را با چالش امنيتى روبرو کرده است.
باميان اولين ولايتى است که مرحلۀ اول انتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان در ماه سرطان سال ١٣٩٠ آغاز گرديد.
گفتنى است که عذرا جعفری به حيث يگانه شاروال زن به سطح کشور در شهر نيلى مرکز ولايت دايکندى( همسايۀ باميان) نيز از چهار سال بدينسو ايفاى وظيفه مى کند.
وى  در مصاحبۀ اخيرش به پژواک گفته است که اولين ماسترپلان شهرنيلى را عملى نموده؛ اما نبود بودجۀ انکشافى از سوى دولت، عمده ترين مشکل در راه تطبيق پلان هايش محسوب مى شود.
به گفتۀ اين يگانه شاروال، در مدت کارش، تا حدى سيماى شهر نيلى را با تطبيق ماسترپلان، دگرگون ساخته و در تلاش است تا شهر را همگام با همکارى مردم پيشرفته سازد.
خانم جعفری که متولد سال ١٣٥٧ و باشندۀ ولسوالى لعل و سرجنگل ولايت غور است و از انستيتيوت صحى کابل (١٤ پاس) فارغ گرديده، به اين باور است که زنان بهتر از مردان میتوانند کارکنند؛ اما مشروط براينکه نسبت به وظیفۀ خود تعهد داشته باشند.