تخطی:تخطی،شاملاعمالیمیگرددکه غیرقصدیوسهواًازطرفراىدهنده، کاندیدا،کارکنانتخابات،ناظر،مشاهد، رسانهوسایرشاملیندرروندانتخابات واقعمیگردد.

تقلب: جعلاسناد،کمکردن ویازیادکردنآراءبهنفعویاضرر کاندیدان، حینشمارشوثبتنتایجآراءو ایجادتغییردرنتایجانتخابات است.

به اساس مادۀشصتوهشتم قانون انتخابات،اعمالذیلتخلفوتقلبانتخاباتیشمردهمیشود:

 • ١- ارائۀ معلومات نادرست و غیرواقعی به کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها.
 • ٢- ثبت نام بیشتر از یکبار در یک انتخابات.
 • ٣- فریب در ثبت نام، حصول کارت راى دهی و یا اسناد انتخاباتی.
 • ٤- داشتن بیشتر از یک تذکرۀ تابعیت و یا سند راى دهی دیگر.
 • ٥- راى دهی یا کوشش براى راى دهی، با استفاده از اسناد جعلی.
 • ٦- راى دهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر.
 • ٧- راى دهی یا تلاش براى راى دهی بیش از یک مرتبه در یک انتخابات.
 • ۸- تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا تحریف و جعل اسناد.
 • ٩- حریق، محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا سرقت آن.
 • .١٠ - پنهان کردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق
 • ١١ - استفاده و نگهداشت فهرست، کارت، ورق راى، فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف اشخاص غیر مسئول.
 • ١٢ - استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و سایر علائم مربوط به کاندید در مراکز راى دهی.
 • ١٣ - استفاده از سمبول و سایرعلائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی.
 • ١٤ - دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق راى بدون مجوز.
 • ١٥ - اخلال کار مؤظفین انتخابات.
 • ١٦ - نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و کارکنان انتخابات.
 • ١٧ - نقض اصول رفتار رسانه ها.
 • ١٨ - اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیرقانونی و غیراصولی علیه ژورناليستانى که از
 • رویدادهای انتخاباتی، گزارش تهیه می نمایند.
 • ١٩ - استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیرقانونی.
 • ٢٠ - دریافت یا قبول مساعدت های مالی وتخنیکی از اتباع یا دول خارجی و یا نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان.
 • ٢١ - تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعمال فشار علیه راى دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کارکن انتخابات.
 • ٢٢- اغوا، تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف.
 • ٢٣ - تقلب در راى دهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات.
 • ٢٤ - پیشنهاد و یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر.
 • ٢٥ -عدم رعایت احکام این قانون، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها.
 • ٢٦ - ممانعت ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی از نظارت بر روند انتخابات.
 • ٢٧ - کم کردن و یا زیاد کردن آراء در جریان شمارش و ثبت نتایج به نفع و یا به ضرر کاندیدا و یا کاندیدانى که بر نتایج نهایی تاثیر نکرده باشد.
 • ٢٨ - اعمال تشدد تواْم با استفاده از سلاح ناريه، جارحه و يا ضاربه به ضرر یا نفع شخص يا اشخاص در مرکز راى دهی.
 • ٢٩ - حرکت دسته جمعی قهرآميز و خشونتبار كه منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعی و برهم خوردن جريان انتخابات گردد.
 • ٣٠ - جلوگيری از مشاركت واجدين شرايط راى دهی، کانديدان، ناظرین، مشاهدين و اصحاب رسانه ها در روند انتخابات با استفاده از نيروی فيزيکی و مسلحانه.
 • ٣١ -سوءاستفاده از وسايل، لباس و علايم نظامى اعم از اردو، پوليس و امنيت ملی به منظور ترسانيدن و يا تحت تأثير قراردادن راى دهنده، كانديدا و يا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کانديدا.

در مورد اصول رفتار مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات، در ماده اول فرمان رئيس جمهور آمده است:

 • ۱- اجتناب از اعمال نفوذ بر راى‌دهند‌گان به مقصد اظهار یا افشای راى آنها یا وادار ساختن ایشان به راى دادن به کاندیداى معین
 • و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری بودن و مستقیم بودن آراىراى‌دهندگان گردد؛
 • ۲- عدم فراهم نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدا یا کاندیدان مشخص یا حزب و یا ائتلاف احزاب سیاسی مشخص؛ مگر اینکه طبق احکام قانون طور مساوی فراهم نمایند؛
 • ۳- اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون مستقل انتخابات به منظور استخدام به حیث کارکنان دایمی یا موقت انتخابات؛
 • ۴- عدم استفاده از موقف وظیفوی به منظور تقویت یا تضعیف موقف کاندیدا یا حزب سیاسی مشخص؛
 • ۵- اجتناب از امر و نهی کارکنان دایمی و موقت انتخابات و عدم اعطای هدایا و تحایف به آنها؛
 • ۶- اجتناب از ورود به مراکز و محلات ثبت نام راى‌دهندگان، مراکز راى‌دهی و شمارش آرا با حمل اسلحه و یا به معیت محافظین مسلح؛
 • ۷- عدم اشتراک در فعالیت‌های مرتبط با مبارزات انتخاباتی در اوقات رسمی؛
 • ۸- اجتناب از دعوت کاندیدان در افتتاح پروژه‌ها یا سایر محافل رسمی؛
 • ۹-حفظ معلوماتی که حین اجراى وظایف در روند انتخابات و یا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به دست می‌آورند و امتناع از نشر و یا ارائه آن به کاندیدا، حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی.

در استراتیژی کمیسیون انتخابات براى کاهش تقلب در انتخابات آمده است:

 • ۱- کارت های راى دهندگان سوراخ شده است یا خیر، تا از دادن بیشتر از یک راى جلوگیری شود.
 • ۲- انگشت راى دهنده باید پس از راىدهی رنگ باشد.
 • ۳- موجودیت مهرهای مخصوص اوراق راىدهی در محل راىدهی.
 • ۴-صندوق های راىدهی، باید قبل از آغاز روند راىدهی در حضور نماینده های نامزدان و ناظران، با مهرولاک های مخصوص که داراى شماره مسلسل مخصوص میباشند، لاک شود.
 • ۵- شمارش آراء بلافاصله بعد از راىدهی، در عین مکان (یعنی محل راىدهی) در حضور کامل نمایندگان (ناظرین) احزاب /کاندیدان و مشاهدین صورت می گیرد.
 • ۶- به مجردیکه شمارش تکمیل گردید، نتایج هرچه زودتر در محل راىدهی اعلام می گردد. همچنان، بعضی نمایندگان احزاب /کاندیدان، کاپی های نتایج را دریافت می نمایند.