پژواک، از ژورناليستان مردمی آرزو دارد که نگرانی های شخصی، نظریات، گزارشها وحوادث دیگراجتماعی شانرا درمورد انتخابات، با ما شریک سازند.
همچنان اين اداره، ازشما خوانندگان گرامی دعوت به عمل میآورد تا دیدگا‌ه ها و پرسش‌های تان را با این رسانه شریک سازید و این موضوع را به دوستان، نزدیکان و همکاران خود نیز اطلاع دهید.پژواک،از دیدگاه‌ها و پرسش‌های شما استقبال میکند و هر دیدگاه و پرسشِ جالب شما را به نشرمی رساند.
 
اگردر جريان انتخابات با کدام موردتخطی، تخلف وتقلب مواجه می شويد، لطفاً ازطریق ذیل با ما در تماس شويد وگزارشهای خود را بفرستید.

۱- از طریق پیام کتبی تیليفونی (SMS): شما میتوانید ازهرشبکۀ تیليفونی، به شماره های ذیل پیام های (SMS) تانرا بفرستید؛ خواهشمنديم که نام ولسوالی تانرا نوشته کنید(# ولسوالی)، تا جای حادثه معلوم شود. 0775512512 0790512512 0705512512

٢-ازطریق پیام کوتاه مجانی: طریقۀ فرستادن پیام کتبی؛

  1. به صفحه پیام تیلیفون خود بروید.
  2. 512 را بنویسید.
  3. فاصله دهید.
  4. موقعیت خود را بنویسید.
  5. سپس پیام تان را نوشته و به شماره 729 ارسال نمایید.

فرستادن پیام‌های شما از شبکه‌های ام تی ان، اتصالات و افغان بیسیم، به طور رایگان می‌باشد. ۳- از طریق تیلیفون کردن: شما میتوانید ازهرشبکۀ تیلیفونی، به شماره های ذیل تماس بگيريد: 0202201813 0202201814 0705512512

۴- از طریق ایمیل: شما میتوانید گزارشات تانرا به ایمیل آدرس های ذیل، به پژواک بفرستید: report@afghansvote.af afghansvote@pajhwok.com news@pajhwok.com

۵-از طریق تویتر: از طریق تویتر، با به کار بردن هشتک (afghansvote#) وبا نوشتن نام ولسوالى(# نام)تا محل حادثه معلوم شود؛ گزارش، نظریات ومعلومات خود را شریک سازید. همچنان میتوانید به خدمات پژواک،از طریق twitter@afghansvote و twitter@pajhwok دسترسی پیدا کنید.

۶-از طریق فیسبوک: صفحۀ فیسبوک پژواک، درمورد انتخابات(afghansvote) را لایک کنید ونظریات تانرا با ما شریک سازید.

۷- از طریق خانه پُری فورمه در ویب سایت ما: درصفحۀ (http://afghansvote.af)فورمۀ ذیل را خانه پری کنید وگزارش خود را با ما شریک سازید. http://afghansvote.af/Share your report