First female PC head pledges efficiency

باميان (پژواک،٦قوس٩٣): اولين رييس شوراى ولايتى زن در سطح کشور ميگويد که ميخواهد کارکرد زنان در باميان را که سمبوليک خوانده ميشود، به کارکرد واقعى و حقيقى تبديل نموده و ثابت نمايد که زنان، حتى بهتر از مردان نقش بازى کرده مى توانند.
طیبه خاوری جوان فعال و مدنی در انتخاباتى که هفتۀ گذشته برگزار شد، از ٩ رای پنج رای را از آن خود نموده و به اين مقام رسيد.
وى که نامزد مستقل شورای ولایتی بود، درمصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که در بامیان، این ظرفیت به وجود آمده است که نقش نمايشى زنان، کنار گذاشته شود و مردم بدون کدام تبعیض به زنان باور داشته باشند .
خاورى افزود که نقش زنان در ادارات دولتى کمرنگ و حتى در برخى ادارات به حساب هيچ است؛ در برخى ادارات، زنان به حيث خدمه و اجير کار ميکنند؛ حال آنکه زنان استعدادهاى خارق العاده داشته و توان مديريت را دارند و حتى ميتوانند  بهتر از مردان کار نمايند.
اين يگانه رييس شوراى ولايتى به سطح کشور علاوه کرد: "وظيفۀ من باعث میشود تا توانمندی زنان به رخ جهانیان کشانیده شود، تبعیض هايی که در خود حکومت افغانستان است و یا باورهای سنتی که نسبت به عدم  کارآیی زنان وجود دارد، از میان برداشته شود."
وى افزود که خوب کار نمودن وى و مدیریت کارا، باعث میشود تا  ثابت گردد که زنان به جايی رسیده اند که میتوانند در جامعۀ خود مصدر خدمت باشند و در این وظیفۀ محوله تلاش خواهند کرد تا مسوولیت شورا را با موفقیت پشت سر بگذارد.
خاورى که فارغ التحصیل رشته تاریخ از پوهنتون بامیان بوده و در عرصه فعالیت های مدنی، اجتماعی و دفاع از حقوق زنان نقش برجسته داشته است، گفت: "شما خواهید دید که شوراى ولایتی بامیان، با پلانها و برنامه هايی که روی دست دارد، متفاوت تر از دیگر شوراهای ولایتی خواهد بود و امیدواریم  که یکی دو ولایت دیگر هم بتوانند رؤسای شان را از بین زنان انتخاب نمایند."
رييس شوراى ولايتى که چهار سال به حيث معلم وپنج سال به عنوان کارمند مسوول بخش جندر شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر در باميان نيز اجرای وظیفه نموده، ميگويد که باپلانهای کاری مشخص درعرصه های کاری و وظایف محولۀ خود کار خواهند کرد. به طور مثال در این دوره، منشور کاری خود را در اختیار مردم قرار خواهد داد تا مردم بر کارکرد نمایندگان خود نظارت داشته باشند.
وى علاوه کرد که مدیریت کاری داخلی خود را تنظیم نموده و ارتباطات خود را با مردم و نهادهای موثر در جامعه هماهنگ خواهد نمود تا دست به دست هم داده کارهای مثبت انجام بدهند.
خاورى گفت که شوراى ولایتی تلاش خواهد کرد که با مفکوره های داخلی و خارجی، با افغانها در تماس بوده وبرای بهبودی کاری شورا و مسایل مربوط به بامیان، با آنان مشوره نمايد.
ریيس شوراى ولایتی بامیان افزود که تیم کاری شوراى ولایتی، با احساس کاری وتوانمندی به این شورا راه یافته و با هماهنگی کامل کار خواهند کرد و مطمئن هستند که به صورت یک تیم و توانمندی خاص شورای ولایتی را اداره کنن؛ زیرا حس همدردی و روحیه همکاری بین اعضاى شورا وجود دارد.
خاورى گفت ارزیابی که ازطریق رسانه ها وشبکه های اجتماعی و دیدو بازدید با مردم داشته، مردم از راه یافتن اعضای شوراى ولایتی کاملاً راضی بوده وهم پشتوانهۀ خوبی برای اعضای شورا خواهد بود.
وى گفت که در مورد مدیریت کاری شوراى ولایتی، پلانها و برنامه ها با مدیریت تیمی بصورت اساسی آن پیش میرود و امیدوار است که شورا در کارهایش موفق باشد.
رييس شوراى ولايتى، رسانه هارا بازوی قوی شوراى ولایتی دانسته افزود که شوراى ولایتی، به اين باور است که رسانه ها رکن چهارم ديموکراسی است و میتواند همکار خوب با شوراى ولایتی که یک نهاد عمدتاً مردمی است باشد.
خاوری گفت: "برنده شدن من در شوراى ولايتى نه بخاطر رقابت های حزبی، بلکه براساس رای مستقیم و باورمندی خود اعضاى شورا بوده وهرگونه دخیل بودن رقابت های حزبی بین اعضاى شورا، در انتخاب هیئت مدیرۀ شورا را رد میکنم."
رييس جديد شوراى ولايتى، از قریه انده ولسوالی یکاولنگ باميان بوده و در سال١٣٦٢ تولد شده است.
تعليمات ابتدايی را در مشهد ایران و صنوف ١١و١٢ را در لیسه مرکز بامیان خوانده است .
٥٢ تن در باميان نامزد شوراى ولايتى بودند که از اين جمله، هفت مرد و دوزن به شورا راه پیدا کرده اند. از دورۀ قبلی شوراى ولایتی یک مرد و يک زن به شورا راه یافته وهفت تن ديگر، چهره هاى جديد هستند.
قابل ذکر است که حبيبه سرابى نيز به حيث اولين والى باميان در سطح کشور، براى هفت سال در آن ولايت وظيفه اجرانمود و بعداً به علت پيوستن به پروسۀ انتخابات ١٦حمل سالجارى، ازسمت خود استعفا کرد.