ترينکوت(پژواک، ٩ دلو ٩٢): رياست معادن ولايت ارزگان مى گويد که سروى هاى صورت گرفته دراين ولايت نشان ميدهند که معادن زیادی به شکل گسترده در اين ولايت وجود دارند.
 احمدجاويد خپلواک، رئيس معادن ولايت ارزگان ، ضمن مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت که به اساس سروى هاى قبلى، مشخص شده که علاوه بر معادن سنگ هاى قيمتى در مرکز، در بعضى ولسوالى هاى اين ولايت، معادن طلا نيز وجود دارند.
 خپلواک مى گويد، ادارۀ معادن در حدود ٩ ماه قبل در اين ولايت ايجاد گرديده، از همينرو مسوولين اداره در تلاش اند که سروى تازه در مورد معادن موجود اين ولايت انجام دهند.
 به گفتۀ وى، به اساس سروى ایکه در زمان حکومت سردار داوود خان دراين ولايت  صورت گرفته، معدن سنگ فلورايد در" کوه باخود" شهر ترينکوت مرکز ولايت ارزگان وجود دارد،همچنان معدن طلا در ولسوالى چوره ارزگان وجود دارد، اما معلومات دقيق در مورد آن به دست نه آمده اند.
 به اساس معلومات خپلواک، معادن يک نوع سنگ موسوم به لعل پيازه، لاجورد، زغال سنگ ، گچ، خاک سفيد، خاک سرخ و هاک در اين ولايت وجود دارند که تاکنون کدام پيشرفت در بخش سروى و يا هم استخراج آن صورت نگرفته است.
 وى مى گويد که علاوه بر معادن سنگ موسوم به بلورين در ولسوالى خاص ارزگان، معادن سرب و مس نيز وجود دارد، اما اندازۀ آن مشخص نيست.
به گفتۀ مسوولين ادارۀ معادن اين ولايت، اخيراً سروى معادن ولايت ارزگان توسط خارجى ها از طریق هوا صورت گرفته ، اما وى مى گويد که معلومات اين سروى تا کنون به دسترس اداره معادن ارزگان قرار نگرفته است.
 منبع مى افزايد که تاکنون وسايل فنى و ماشين آلاتی را در دست ندارند که در بخش سروى و استخراج معادن از آن کار بگيرند.
خپلواک مى گويد که خواست هاى خود را در بخش سروى مجدد معادن ارزگان به وزارت مکرراً سپرده اند، تا سطح و ساحه معادن در اين ولايت تشخيص شود، اما وزارت تا کنون در مورد هيچ اقدام نکرده است.
 مسوولين ادارۀ معادن ولايت ارزگان مى گويند که تعداد زياد از شرکت ها و مقامات در  کندن کارى غير قانونى و خودسر درکوه های این ولایت دخيل اند و سنگ هاى ساختمانى را بدون اجازه و بدون پرداخت ماليه انتقال ميدهند.
رئيس معادن اين ولايت مى افزاید که عنقريب بار ديگر از وزارت مربوطه خواهد خواست، تا یک سروى دیگری را نیز انجام دهد و اندازۀ و ارزش معادن موجود ولايت ارزگان را مشخص سازد.
  وصال