ولایت کابل؛ در زون مرکزی کشور موقعیت دارد که مرکز آن شهر کابل پایتخت افغانستان است.
به اساس معلومات وزارت معادن وپطرولیم، ولسوالی های مختلف ولایت کابل و خود شهر کابل، معادن زیادی را در خاک خود نهفته دارد، که به اساس سروی های انجام شده؛ مشهور ترین معادن این ولایت عبارتند از مس، تالک، یاقوت سنگ های تزئینی و سنگ مرمر که تفصیل آن قرار ذیل است:
۱- معدن مس جوهر:
به اساس  معلومات وزارت معادن و پطرولیم؛ این معدن به نام (معدن جوهر) شهرت دارد که  دارای ضخامت ۵.١ الی ۳۲  متر و دارای طول ۱۵۰ متر می باشد. همچنان به اساس معلومات پوهاند دکتور نقیب الله سهاک استاد پوهنځی جیولوژی ومعادن پوهنتون پليتخنیک کابل، کمیت معدن مس درمعدن جوهر که درجنوب کابل موقعیت دارد، به ٣٣،٠ الی ٥٦،٢ فیصد می رسد، وعمق معدن الی ٣٠٠ متر تثبیت گردیده است.
۲- معدن مس در بند:
به اساس معلومات وزارت معادن و پطرولیم؛ ذخایر تثبیت شدۀ این معدن، بیش از یک میلیون تُن می باشد و ضخامت این معدن، از ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ متر و طول آن ۷ کیلومتر می باشد. همچنين به اساس معلومات پوهاند دکتور نقیب الله سهاک، کمیت مس در سنگ های معدنی این معدن، از 0.58 الی 1.55 فیصد است و در برخی قسمت های معدن، سنگ های معدنی به شکل مورگی خالداراند و به قول این استاد بخش معادن؛ با مطالعۀ دقیق، امکان افزایش در ذخایر آن که فعلاً یک میلیون تُن تثبیت شده، ميباشد. اين معدن در ولسوالی خاکجبار ولايت کابل موقعيت دارد.
۳- معدن تالک:
معدن تالک در قسمت جنوبغرب کابل در ساحه تنگی للندر موقعیت دارد، هرچند تفصیلات از مقدار ذخیره و سال کشف آن در درسترس نیست؛ اما به اساس معلومات پوهاند دکتور نقیب الله سهاک، این معدن دارای چهار زون معدنی تالک می باشد که طول زون ها ١٠٠ الی ٨٠٠ متر است. در زون های ذکر شده، اجسام تالکی ٣ضرب ٥ الی ٢٠ضرب ٣٠ متر جدا می شوند و به گفتۀ همین استاد، مواد این ظهور معدنی در سابق توسط مردم محل استخراج می گردید.
۴- معدن یاقوت:
معدن ياقوت جگدلک؛ در صد کيلومترى شهر کابل، نزديک به ٣٥ کيلومترى جنوبغرب ولسوالى سروبى موقعيت دارد که مساحت مجموعى آن، بيش از ١٥ کيلومتر مربع ميباشد. هرچند روس ها بالاى معدن ياقوت جگدلک تا حدى کار کرده اند؛ اما هنوزهم ذخيرۀ معدن جگدلک مشخص نيست و تنها گفته شده که درهرمتر مکعب، از ١٢٢/٢ تا  ١٥٧/٣ گرام ياقوت وجود دارد.
معدن جگدلک، به دو بخش تقسيم گرديده است. يک بخش آن را مردم منطقه از حکومت هاى امير شيرعلى خان و امير دوست محمدخان به اينسو، ملکيت خود ميدانند؛ و بخش ديگر آن که تحت تصرف دولت ميباشد، توسط گروه هاى مختلف کندن کارى ميشود.
 ياقوت معدن جگدلک، درسال ١٣٩٢ خورشيدى، توسط چکش و کلند استخراج مى شد و در آن زمان، ياقوت به شکل وسيع از اين معدن استخراج شده و اين معدن، به شکل رسمى و غيررسمى مورد استفاده قرار گرفته است. نقاط مختلف ياقوت جگدلک در هرساحه به نام ويژه اى چون پيتايى، لارپور، کانى کلان، و خلوت مسمى گرديده است. همچنان ياقوت معدن جگدلک، از ياقوت مشهور و نامدار افغانستان ناميده شده است. 
ياقوت منطقه جگدلک؛ به رنگ هاى مختلف از قبيل، زنگ،  پيروتين، کروند، کروم فولوگونيت به چشم ميخورد که اين همه انواع ياقوت ميباشد.  بار اول، ياقوت اين معدن بزرگ؛ در زمان شاه جهان از سوى وى، در اعمار قصر تاج محل مورد استفاده قرار گرفت.  تاج محل، يک کاخ ساخته شده از سنگ هاى مرمر سفيد است، که شاه مغلى هندى موسوم به شاه جهان،  به خاطر يادبود از خانم محبوب خود در منطقه اگره هندوستان اعمار کرد. امور اين ساختمان درسال ١٠٠٩ خورشيدى آغاز و درسال ١٠٢٦ خورشيدى تکميل شد. تاج محل، يک نمونۀ خوب ساختمانهاى اسلامى درهند خوانده شده که توجه هربيننده را به خود جلب ميکند.
۵- معادن سنگ های تزئینی:
1.      معدن سنگ های تزئینی در ساحه کاریزمیر واقع در شمال کابل، یکی از مهم ترین معادن سنگ های تزئینی در سطح ولایت کابل شمرده می شود.  
2.      معدن سنگ های تزئینی الغوی، که به نام (معدن الغوی) شهرت داشته و در ولایت کابل موقعیت دارد.
3.      معدن سنگ های تزئینی ده کیپک، در ساحه شمال  شهر کابل موقعیت دارد.
4.      معدن سنگ های تزئينى گوک، در ولایت کابل موقعیت دارد.
5.      معدن سنگ های تزئینی ساحه خواجه رواش در ولسوالی ده سبز در اطراف شهر کابل و نزدیکی ساحه میدان هوایی بین المللی کابل، موقعیت دارد.
6.      معدن سنگ های تزئینی شهرآرا در منطقه شهرآرا در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل موقعیت دارد.
7.      معدن سنگ های تزیینی شاخ برنتی، که در اطراف ولایت کابل موقعیت دارد.
8.      معدن سنگ های تزئینی سطان پاچا نيز در اطراف شهرکابل موقعیت دارد.
۶- معادن سنگ مرمر:
1.      معدن سنگ مرمر گزک، که در منطقه  "کروخيل" ولسوالی خاکجبار ولایت کابل موقعیت دارد.
2.      معدن سنگ مرمر انجيرک، که در ولسوالی شکر دره ولایت کابل موقعیت دارد.
3.      معدن سنگ مرمر فرمان بيک، که در منطقه  "فرمان بيک" ولسوالی خاکجبار ولایت کابل موقعیت دارد.
4.      معدن سنگ مرمر ، که در منطقه  "بیبی تندوری" ولایت کابل موقعیت دارد.
5.      معدن سنگ مرمر ، که درمنطقه "ریشخور" در ساحه جنوبغرب شهر کابل ونزدیک ولسوالی چهارآسیاب موقعیت دارد.
6.      معدن سنگ مرمر ، که در منطقه خُردکابل واقع ولسوالی خاک جبار ولایت کابل موقعیت دارد.
7.      معدن سنگ مرمر قرغه، که درسمت غرب شهرکابل نزدیکی ولسوالی پغمان ولایت کابل موقعیت دارد.
8.      معدن سنگ مرمر بادام باغ، که در شمال شهر کابل موقعیت دارد.
9.      معدن سنگ مرمر ، که به نام "معدن غریب غز" شهرت داشته و در ولایت کابل موقعیت دارد.
10. ـ معدن مرمر ، که به نام "معدن قلم کار" شهرت داشته و در ولایت کابل موقعیت دارد.
11. ـ معدن مرمر، که به نام "معدن تره خیل" یاد می شود و در ولسوالی ده سبز ولایت کابل موقعیت دارد.
 
۷- معدن گل های سفالی سقف و خشت:
معدن گل های سفالی سقف و خشت، که به نام "معدن ده کیپک" یاد می شود و در ولایت کابل موقعیت داشته و داری ۲۱۲ ملیون متر مکعب تخمين شده است.