خيراندېش: د بلخ د  پوهنې او روغتيا به برخو کې ستونزې دي