محقق: پاکستان د سولې په برخه کې کړې ژمنې نه دې پوره کړي