نویسنده: فیض الله کاکر

دموکراسی افغانستان، در حالات جنگ ها و ناآرامی ها به میان آمده و خیلی ها نوپا است. مردم ما فرصت لازم را نداشته اند تا دیموکراسی را طور شاید و باید تجربه کنند. دادن رأی به یک نامزد مسئولیت خیلی بزرگ است و بر چگونگی امور کشور و آینده آن اثر می گذارد. انتخاب یک کاندید بر اساس فکتورهای غیر از شایستگی شخص، دیموکراسی را به بی راهه می کشاند. این مقاله برای کسانی است که صادقانه و آزادانه می خواهند کاندید شایسته ای را انتخاب نمایند، ولی ممکن ضرورت به آگاهی داشته باشند که برمبنای آن تصمیم بهتر گرفته بتوانند. در این نوشته تحلیل مشکلات اغوا کننده مغز انسان در هنگام تصمیم گیری و اینکه چگونه می توانیم تصمیم گیری خود را با به کار گیری قوت و بصیرت قلب واقعبینانه تر سازیم، تقدیم خوانندگان محترم می گردد. در این مقطع زمان که عنقریب رأی دادن برای نامزدان پارلمان آغاز گردد، آروزمندم که تقدیم این معلومات برای رأی دهندگان عزیز، در انتخاب معقول نماینده گان ملت مفید باشد.

انتخاب يك كاندید و رأی دادن به آن، یک پروسه تصمیم گیری می باشد. پروسه تصمیم گیری انسان فوق العاده مغلق است؛ زیرا ساختار بیوشمیکی بدن، تجارب زندگی، محیط زیست و ارتباطات ما با دیگران و بالاخره تعامل مغز و قلب تماماً بر تصمیم و جهان بینی انسان اثرگذاراند. ازهمین جهت است که گفته اند، انسان جهان را آنچه که هست نمی بیند، بلکه جهان را طوری که وی هست می بیند؛ همچنان که خطوط شصت یک انسان با خطوط شصت انسان دیگر فرق دارد، تجارب زندگی و درنتیجه جهان بینی یک شخص از شخص دیگر نیز متفاوت است. یکی از عوامل عمده يى که بر تصمیم گیری انسان اثر گذار است، احساسات انسان است. خیزش احساسات در مغز انسان در یک ساحه ای به وجود می آید که آن را علما بنام «امیگدولا» یاد می کنند. این ساحه بیشتر با احساسات منفی چون ترس، قهر،عقده مندی، نفرت، خودخواهی و غیره سرو کار دارد. بدبختانه جنگ های دوامدار و نا آرامی ها این چنین احساسات منفی را ترویج بیشتر داده و امیگدولای مغزرا قوی تر می سازد.

خیزش احساسات در امیگدولا عوامل متعدد دارد که شامل خواهشات (Ego) ایگو یا"نفس أماره بالسوء" انسان و احساسات منفی چون ترس، اضطراب، عقده، قهر و غیره می باشد. امیگدولا از طریق حواس پنجگانه مخصوصاً چشم و گوش همیشه توجه به محیطی دارد که چه چیز ما را تهدید می کند و در صورت قضاوت آن که خطر موجود است، عکس العمل نشان می دهد و عکس العمل آن خیلی سریع و آنی است و کمتر به تعقل اجازه می دهد که مداخله کند. وظیفه اصلی امیگدولا تحفظ بدن انسان از خطرات فزیکی یا خیالی می باشد. برای مثال اگر پلنگی بر انسان حمله آور شود، بدن تحت اوامر امیگدولا با سرعت برق آسا عکس العمل نشان می دهد که خود را حمایت کند. عادات کسب شده در زمان طفولیت از محیط و فامیل بر چگونگی عکس العمل امیگدولا در مقابل واقعات زندگی و برخورد با انسانها و در نتیجه تصمیم گیری وی أثر گذار است.

گرچه تصمیم گیری در مغز، کار ساحه دیگری مغز بنام کورتکس است. کورتکس جای تعقل، حافظه، ترکیز فکر و تصمیم گیری است که در قسمت فوقانی مغز واقع گردیده، ولی کورتکس همیشه تحت تاثیر امگیدولا می باشد. برای اینکه اثرات امگیدولا را بر مرکز تصمیم گیری یعنی کورتکس کم کرده باشیم ضرور است که از رابطه تعدیل کننده قلب بر امگیدولای مغز استفاده بداریم.

قلب از دو جهت میتواند تصمیم گیری انسان را بهبود بخشد:

  • ارتباط قلب با مغز و اثر تعدیل کننده آن بر امگیدولا
  • بصیرت خارق العاده قلب که مستقیماً توان درک را دارد

۱- ارتباط قلب با مغز

در دهۀ 1960 و دهۀ 1970 داکتر Lacey دریافت که قلب در مغز تغییراتی را می آورد و بر طرز دید ما از جهان و عکس العمل های ما أثرات عمیق دارد. رشته های اعصاب که از قلب به ساحه تاله مس (Thalamus) مغز می روند، تغییراتی را در عملیات مغز وارد می سازد و با این، طرز دید و احساس ما را تغییر می دهد. علم جدید که بنام نیوروکاردیولوجی(Neurocardiology)یاد می گردد، ثابت ساخت که قلب از خود مغز دارد که بنام مغز قلب یاد می گردد و ٦٠ فیصد حجرات قلب مشابه به حجرات مغز اند.

مغز قلب، قلب را یک موجود مستقل ساخته که از خود حافظه دارد، تصمیم می گیرد، احساس دارد و با اجسام حیه و ارگان های صاحبش (شخص) در افهام و تفهیم است. یکی از عجایب قلب این است که جسامت آن به اندازه مشت انسان است، ولی به صورت نسبی آن قدر امواج الکترومقناطیسی را تولید می کند که باعث تعجب علماء قرار گرفته است. امواج الکترومقناطیسی قلب ٥٠٠٠ مرتبه از امواج الکترومقناطیسی مغز قوی تراند!! قلب توسط همین امواج با مغز و حجرات دیگر بدن و جهان بیرون در حال افهام و تفهیم است. نا گفته نباید گذاشت که بر عکس اذهان مردم جای خیزش احساسات منفی فوق الذکر قلب نیست و در امگیدولای مغز ظهور می کنند، ولی این نوع احساسات منفی می توانند بر قلب اثرات نا گوار صحی داشته باشد.

قلب وقتی می تواند که امگیدولا را تحت تاثیر خود درآورد که انسان در حالت احساسات مثبت زندگی کند. احساسات مثبت که بنام فضایل اخلاقی نیز یاد می گردد عبارت از حالت شکران، محبت، رحم دلی، شجاعت و سخاوت و غیره می باشد. در چنین حالات انسجام و همآهنگی امواج انرژی بین قلب و مغز و تمام بدن ایجاد می گردد و امگیدولا تحت تاثیر قلب آمده و از کنترول ساحه کورتکس دست می کشد. در چنین حالت، کورتکس می تواند تصمیم روشن تر و معقول تر بگیرد. بر عکس، وجود احساسات منفی چون ترس، قهر، حسد، عقده، بخل، تعصب و نفاق امواج انرژی قلب را برهم زده و انسجام و همآهنگی قلب و مغز را از بین می برد و به اصطلاح، امگیدولا بر کورتکس مغز پادشاهی می کند. معهذا، اثرات امیگدولا بر تصمیم گیری مربوط به حالت روانی انسان است. در حالت احساس ترس و عقده مندی و غیره احساسات منفی، امیگدولا مانع پروسه تعقل و منطق می گردد، ولی در حالت احساس مثبت چون شکران که همآهنگی امواج انرژی بین قلب و مغز ایجاد گردیده، امیگدولا ممانعت کمتر ایجاد می کند.

چه بسا پادشاهان در تاریخ دیده شده که تصامیم خیلی بزرگ را در حال عقده مندی اتخاذ نمودند و گمان کردند که تصمیم منطقی گرفتند، ولی تصمیم شان منتج به خاک و خون کشیدن خود و اتباع بی شمار مملکت شان گردید و این سلسله بدبختانه هنور هم دوام دارد. کسانی که در پست های بلند دولتی کار می کنند و تصمیم گیری شان در حال احساسات منفی اتخاذ می گردد، تخریبات بیشتر و عامتری را ممکن مرتکب شوند، ولی بی خبر از فعالیت گمراه کنندۀ امیگدولای شان اند.

ناگفته نماند که علمای ساینس، اثرات هر یک از احساسات مثبت را بر قلب و کنترول آن بر امیگدولا اندازه گیری کرده اند و مهمترین این احساسات حالت شکران است که ٥٢ بار در قرآن کریم ذکر گردیده و بارها با کلمه قلب یک جا آمده است.

پس شما رأی دهنده محترم یقیناً درک می کنيد که انتخاب شما از یک کاندید در حالت احساسات مثبت مخصوصاً حالت شکران خیلی ها بهتر می باشد. اما قلب خزاین دیگر هم دارد که شما از آن برای تصمیم گیری تان می توانید استفاده نمایید که در ذیل نگاشته شده است.

بصیرت قلب

بصیرت قلب آگاهی مستقیم است که آناً بدون پروسۀ منطق و دلیل سنجی در ذهن انسان متبلور می گردد و علمای روحیات (انگلیسی زبان) آنرا بنام انتویشن (Intuition) می نامند. بلندی درجۀ سلامت و بصیرت قلب انسان بلندی درجۀ انسانیت او را تعین می کند. برأی مثال، یکی از وظایف مهم بصیرت قلب، این است که هر گاه کسی را ببینیم و یا راجع به آن بشنویم که مظلوم واقع گردیده و یا مصدوم کدام واقعه است، احساس رحم و عاطفه در ما خلق می گردد تا با آن کس کمک کنیم. علماء منبع این احساس را درک کردند که قلب انسان است و خوشی را که بعد از کمک رساندن به شخص مظلوم به ما دست می دهد نیز از احساس ناب قلب است. و این احساس با هماهنگی امواج انرژی قلب و مغز همراه می باشد.

حدیث مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم است که برای وابصة رضی الله تعالی عنها فرموده اند: «استفت قلبک و ‌إن أفتاک المفتون»، ترجمه: (از قلب خود فتوی طلب کن، گرچه مفتی ترا فتوا داده باشد.) معنای بصیرت در زبان فارسی مطابق فرهنگ معین به "بینائی قلب" اطلاق گردیده و در لغت عرب به معنای "عقیدۀ قلبی" آمده است. عرفاء بصیرت را قوۀ دیدۀ باطنی آدمی می خوانند. لذا تمام این تعریف ها می رسانند که بصیرت، فهم و درک قلبی می باشد.

مشکل بزرگ در استفاده از بصیرت قلب این است که چطور خواهشات نفس أماره را از احساساتی که قلب برای رهنمائی ما تولید کرده، جدا سازیم. در قدم اول باید ببینیم علاقه ای که برای کردن یک کار و تصمیم گیری داریم، برای چیست؟ ایا می خواهیم از دیگران جلو برویم؟ یا برای شهرت خود کار کنیم و یا کار کس دیگری را به نفع خود خراب کنیم و یا به کسی رأی می دهیم که به ما رشوت یا وعدۀ چوکی و قدرت داده است و یا به اساس تعصب قومی، سمتی و زبانی تصمیم انتخاب او را گرفته ایم.

تمام این ها خواسته های نفس اند و کدام ارتباط به بصیرت قلب ندارند. قلب به غم پول و شهرت و عقده زدائی شما نیست، فقط خوشبختی و سعادت واقعی شما را می خواهد و اگر به رهنمايى آن توجه گردد، شما را به همان جهت سوق می دهد.

 بصیرت قلب به شکل یک خواسته شدید خود را نشان نمی دهد، بلکه به صورت یک نظر نسبتاً ضعیف، بعضاً به صورت آنی در ذهن شما متبلور می گردد. در بعضی اشخاص بصیرت قلب یک حالت فزیکی را نیز به همراه دارد و آن به صورت انقباض ضعیف عضلات شکم به وجود می آید که یک جرقۀ بصیرت را نیز به همراه دارد. ایدیايى که از طرف قلب به انسان داده می شود، یک خصوصیت دیگر هم دارد و آن ایدیا با احساس آرامی روحی، امن و صلح و سلم همراه است و انسان از آن خوش می گردد و بدون کدام سعی و زحمتی این چنین بصیرت در ذهن می آید. اما متوجه باشید که مغز بصیرت قلب را خوش ندارد و ممکن شما را بترساند که این تصمیم ات احساسات محض و خطرناک است. اما پیام قلب سریعتر از غالمغال مغز است، لذا شما می توانید بعد از تجارب متعدد متوجه شوید که پیام اول از قلب است و چند ملی ثانیه بعد غالمغال مغز آغاز می گردد. پس هر نظری که به صورت آنی و قبل از سنجش و رأی زنی های مغز به صورت یک احساس ضعیف در خاطره تان آمده، به احتمال زیاد رهنمايى قلب است و شما می توانید از این طریقه در امور زندگی به شمول انتخاب کاندید کار بگیرید.

شما وقتی به پیام های قلب باورمند می گردید که بعد از عملی کردن توصیه قلب، درک کنید که توصیه معقول برای تان داده است و عجیب اینکه اکثراً در وقت عملی کردن توصیه قلب، تصادف هايی رخ می دهد که همه و همه به تعمیل آن توصیه کمک می کند و بعدها درک می کنید که واقعاتی را که رخ داده، تصادفی نبوده است.

با آنکه ترکیز این نوشته بر بلند بردن آگاهی رای دهندگان است تا در تصمیم شان خطرات گمراه کننده ای امیگدولای مغز خود را شناخته و از اشارات رهنمایی کننده قلب کار بگیرند، ولی لازم به یاد آوری است، کسانی که در زندگی شان از بصیرت قلب استفاده می دارند، مبتکر خوب بوده و خودخواهی کمتر دارند و از کمک با دیگران حظ می برند. این صفات در کسانی دیده می شود که قوه تعقل شان کمتر تحت تاثیر امگیدولای مغز است. پس رای دهندگان محترم می توانند که ذریعه آگاهی حاصل شده از این نوشته، از یک طرف قدرت تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و از جانبی هم نشانه های بصیرت قلب را در کاندیدان جستجو نموده و به بهترین کاندید رای دهند.

به آرزوی صلح وسلم در کشور