لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کابل
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کاپیسا
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - پروان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - وردک
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - لوگر
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - ننگرهار
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - لغمان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - پنجشیر
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - بغلان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - بامیان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - پکتیکا
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - پکتیا
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - خوست
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کنرها
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - تخار
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - نورستان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - بدخشان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کندز
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - سمنگان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - بلخ
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - سرپل
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - غور
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - دایکندی
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - زابل
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کندهار
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - جوزجان
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - فاریاب
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - هلمند
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - بادغیس
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - هرات
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - فراه
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - نیمروز
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - کوچی
لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ - هندو و سکهـ