چمن شاه اعتمادي، رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی:چمن شاه اعتمادي:
چمن شاه اعتمادی فرزند سلطان، ۴۶ سال سن داشته متولد سال ۱۳۵۱ در ولسوالی مالستان غزنی مى باشد .
وى از قوم هزاره، سکونت اصلی مالستان و سکونت فعلی شهر کابل و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف، درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ علوم دینی به پايان رسانيده و عضو دور شانزدهم ولسی جرگه بوده، تجربۀ ۱۴ سال تدریس علوم دینی در مکاتب و پوهنتون ها را دارا مى باشد.
اعتمادی، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده و براى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى حزب وحدت اسلامی افغانستان معرفى شده است.
حالت مدنی : متاهل