۴۷- داکتر حضرت شاه نورستانی:
سناتور انتخابی نورستان
 
داکتر حضرت شاه نورستانی فرزند حاجی اميرالدين در سال ۱۳۳۶ خورشيدی در ولسوالی وايگل ولايت نورستان            متولد گرديده است و تحصيلات خويش را در طب معالجوی ولابرتوار (MD) به اتمام رسانيده است. نورستانی بحيث داکتردرشفاخانه اکادمی علوم طبی سردارمحمد داودخان،مديکل کوارديناتور درموسسه های ام آی،رييس صحت عامه ولايت  نورستان،سوپروايزروترينردرموسسه پی اس اف، منيجر موسسه پی اس آی ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس : 0700285903
 
۴۸- حافظ عبدالقيوم:
سناتور انتخابی نورستان
 
حافظ عبدالقيوم فرزند غلام الله در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی ورمای ولايت نورستان متولد گرديده است و در علوم اسلامی وادب عربی ليسانس دارد. وی قبلا بحيث عضو شورای علمای افغانستان ،رييس شورای علمای ولايت نورستان، مشاوراموردينی وزيرمعارف مشاورارشدمقام ولايت نورستان ايفای وظيفه نموده است. عبدالقيوم عضو حزب دعوت اسلامی ( استاد سياف) را دارد.
 
ايميل آدرس : hafiznuristani@yahoo.com
شماره تماس:  0799823073