۹- سيد اسدالله جعفری
سناتور انتخابى
 
سید اسدالله جعفری فرزند سید غضنفر شاه عالمی؛ در سال ١٣٣٥ خورشيدی در قریۀ دشت عیسی خان مرکز بامیان متولد شده است. دورۀ ابتدائيه تا صنف دوازدهم را در لیسۀ مرکز بامیان به پایان رسانده؛ اما تحصیلات عالی ندارد. جعفرى در زمان جهاد، مربوط به شوراى اتفاق بود و در زمان حکومت طالبان، به عنوان ریيس کميسیون براى چهارسال زیر نظر ملا عبدالواحد معروف به بُت شکن، در بامیان وظیفه انجام داد. پس از سقوط حکومت طالبان، در دور دوم شوراى ولایتی به عنوان عضو شورای ولایتی انتخاب شد و از این طریق، به مجلس سنا راه يافت. فعلاً وی با کدام حزب وابسته نیست و در زمان نامزدى هم مستقل بوده است.
شماره تيليفون: 0702171736
 
 
 
۱۰- هدایت الله رهايی
سناتور انتخابی:
 
هدایت الله رهايی فرزند محمدعلی؛ در سال ١٣٤٢خورشيدی در قریۀ نرگس ولسوالی پنجاب ولايت باميان  متولد شده است. وی از مکتب متوسطۀ خارزی نرگس فارغ گردیده و فعلاً محصل سال سوم علوم سیاسی خوارزمی در کابل میباشد. رهايى، در زمان حکومت طالبان، به عنوان معلم مکتب متوسطه خارزی پنجاب وظيفه داشت و در دو دور مشرانوجرگه، به عنوان سناتور از طریق شوراى ولایتی بامیان انتخاب شد. اين سناتور نامزد مستقل شوراى ولايتى بود. قبلاً با کدام حزب مربوط نبوده و فعلاًهم در کدام جریان سیاسی عضویت ندارد.
شماره تيليفون:0777720414