١-موسسه همکاران زنان واطفال افغانستان AWCP :
موسسه همکاران زنان واطفال افغانستان به هدف تقویت ظرفیت های اقتصادی بخصوص زنان،اطفال و جوانان در چوکات نهاد غیر دولتی وغیر انتفاعی در سال ٢٠٠٢ ميلادى در باميان تاسیس گردیده است. دفتر مرکزی آن در مرکز بامیان  واقع است ودر ولسوالی ها نیز نمایندگی دارد و در بخش های تعلیم وتربیه ،پروژه های تقویت اقتصادی  و زیر بنايی با تشریک مساعی ریاست امور زنان، انکشاف دهات وصحت عامه درين ولایت کار نموده است. مسوول روابط این موسسه حسن عالمی است.
شماره تماس: 0799390940
ایمیل a.awcp@yahoo.com
 
٢- موسسه فرهنگی- اجتماعی الغوچک :
موسسه فرهنگی- اجتماعی الغوچک در سال ٢٠١٠ توسط زینب رضايى  به حمایت برنامه حکومتداری محلی اداره انکشاف بين المللى امریکا USAID  در وزارت عدلیه به ثبت رسیده و یک ارگان همآهنگ کننده انجمن ها وموسسات زنان میباشد. موسسۀ الغوچک در بخش های تقویت اقتصاد زنان مانند پروژه چپس پزی  ودر بخش های آموزش های حفظ بهداشت کورسهای دراز مدت داشته است .
شمارۀ تماس: 0799050373
ایمیل :rezaei.zainab@gmail.com
 
٣-  شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر :
 این شبکه یک سازمان مستقل وافغانی غیر دولتی است که به منظور همآهنگی ظرفیت سازی ودادخواهی در سال ٢٠٠٤ ایجاد گردیده واز سال ٢٠٠٩ در بامیان به فعالیت آغاز کرده است.  شبکه جامعۀ مدنى و حقوق بشر، سازماندهی وراه اندازی بیش از ٥٠ ورکشاپ ر ا در ولایات باميان ودایکندی داشته و گفتمانهای حقوق بشری را بین حقوق دانان ونخبه های فرهنگی ني به راه انداخته است وهمآهنګ کنندۀ اين شبکه اسماعیل ذکی است.
شماره های تماس 0708279439-077949317
ایمیل: ismail@zaki@yahoo.co
 
٤- موسسۀ آرزو :
موسسۀ آرزو درسال ٢٠٠٦ تاسیس شده ،تمویل کنندۀ آن چند تن از زنان امریکا بوده و کار آن روى تقویه زنان وخانواده هاى شان از طریق برنامه های اجتماعی وتعلیمی تمرکز دارد.کمک رسانی به زنان قالین باف به منظور از بین بردن فقر، دستیابی خانواده ها به خدمات صحی ،تعلیمی، ایجاد آموزش های مسلکی وفرصت های کاری، اعمار یک مرکز لباسشويى وکورسهای سواد آموزی در دره اژدر مرکز باميان وایجاد یک باغ زنانه در منطقه اژدر،عمده ترین کارهای این موسسه را تشکيل ميدهد.علی رضايی مسوول دفتر این موسسه در بامیان است و در مرکز بامیان فعالیت دارد .
شماره تماس : 079894175
ایمیل: bmnali@gmail.com
 
٥- موسسۀ فرهنگی اجتماعی زنان بامیکا :
موسسۀ فرهنگی اجتماعی زنان بامیکا در سال ٢٠٠٩ توسط حلیمه رضايی اساس گذاشته شده و در بخش ظرفیت سازی اجتماعی، سیاسی وفرهنگی در بین زنان کار کرده است.فعالیت های عمده این موسسه، برگزاری کمپاین های تعلیمی در قریه های مرکز بامیان،شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی، آموزش تعدادی از زنان در تولیدات صحی لبنیات وایجاد گروههای کوچک پس انداز خودی در بامیان بوده   است .
شماره تماس : 0797340438
٦- انجمن ژورنالیستان بامیان :
این انجمن توسط تعدادی از ژورنالیستان بامیان در سال ١٣٨٧ هجری به هدف همآهنگی وحمایت از حقوق ژورنالیستان و ظرفیت سازی رسانه ها وخبرنگاران در بامیان ایجاد گردیده است. تاکنون برنامه های زیادی را از قبیل تنظیم سيمینار ملی رسانه های افغانستان با شرکت مدیر مسوولین ٦٠ رسانه ملی وبین المللی در مورد نقش رسانه ها در ترویج آزادی بیان وحفظ صلح و آموزش مسلکی دهها ژورنالیست زن از دوره های آموزش دراز مدت هشت ماهه  دایر نموده است. دوره های آموزشی  کوتاه مدت برای ژورنالیستان در زمینه انتخابات  را  نيز برگزار کرده است . همچنین  دفاع از خبرنگاران که مورد تهدید و اهانت در راستای کاری شان قرار گرفته اند ،صدور بیانيه های حمایتی از آزادی بیان وخبر نگاران که در راستای کاری، جان شان را از دست داده اند ،از عمده ترین کار کرد این نهاد به حساب می آید .مسوول این انجمن در رای گیری آزاد وديموکراتیک انتخاب میگردد ودارای چهار کمیته (مالی، اداری فرهنگی وروابط ) است.  فعلاً ریيس این انجمن هادی غفاری است که در سه دوره انتخابات این مسوولیت را به عهده گرفته است.
 شماره تماس :0799369943-0708198206
ایمیل:  ghafariherat@gmail.com
 
٧-انجمن نویسندگان بامیان :
انجمن نویسندگان بامیان درسال ٢٠٠٧ میلادی  توسط تعدادی از اساتید پوهنتون بامیان وفعالان فرهنگی تاسیس شده است.؛ اهداف آنرا ترویج فرهنگ نویسندگی، تقویه حقوق بشر وارزشهای مدنی تشکيل ميدهد. این انجمن یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی  وغیر انتفاعی است.عرصه های فعالیت این نهاد روى انتشارات کتاب ، تنظیم سيمینارهای علمی، تدویر ورکشاپها، مسابقات ادبی وهنری، راه اندازی برنامه های تحقیقاتی وایجاد همآهنگی بین نویسندگان مى چرخد.تا هنوز ٩ جلد کتاب را از نویسندگان بامیانی به چاپ رسانیده ویک باب کتابخانه را نیز برای مطالعه عامه افتتاح نموده است. محمد امین ابتهاج معاون این نهاد است.
شماره تماس 0798032825
 ایمیل hojjati2007@gmail.com
 
٨- کانون تفاهم :
کانون تفاهم در سال ٢٠٠٣ تاسیس گرديده و در عرصه های تعلیم وتربیه و امور اجتماعی وفرهنگی فعالیت دارد  کانون تفاهم یک نهاد مدنی بوده و اعضای آن متشکل از جوانان ، شاگردان معارف وروشنفکران است. اهداف این نهاد، ترویج صلح وديموکراسی ، آگاهی عامه ، حقوق بشر ، بهبود وبهتر ساختن سطح تعلیم و تربیه میباشد.عبدالله شایگان مسوول بخش ارتباطی کانون تفاهم است.
 شماره تماس : 0779184763
ایمیل : ab_shayagan@yahoo.com
 
٩- نهاد اجتماعی و آموزشی نوای صلح(NSSEA):
نهاد اجتماعی و آموزشی نوای صلح در بخش آموزش وآگاهی دهی در عرصه های مختلف زندگی به ويژه  بلند بردن سطح آگاهی زنان در بخشهای تعلیم وتربیه ، صحت، خود کفایی، مبارزه با فقروخشونت و رفع بی سوادی زنان فعالیت می نماید.این سازمان یک سازمان غیر دولتی بوده و اعضای آن بصورت داوطلبانه فعالیت می نما یند. معصومه محمدی  مسوول اين نهاد است. 
شماره هاى تماس:  0795040103-0795958594
ایمیل nawaysolh@gmail.com       
   
١٠-  انجمن اجتماعی و فرهنگی راه نور(RNSCA) :                                                                                   
انجمن اجتماعی و فرهنگی راه نور درسال ٢٠٠٨به هدف ظرفیت سازی جوانان ومشارکت زنان در امور اجتماعی وآگاهی عامه تاسیس شده و از اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشرمی باشد.اهداف آنرا همکاری در ترویج فرهنگ کثرت گرایی ،ساختن یک افغانستان متکی به خود و عاری از خشونت و ایجاد محیط سالم برای زندگی شهروندان تشکيل ميدهد.عزت الله  مشعل مسوول  اين نهاد است.
شماره تماس:  0799707792
ايميلMashal_1985@gmail.com        
 
١١-  موسسه بازسازی و توسعه اجتماعی (RSDO):                                                                        
 موسسه بازسازی و توسعه اجتماعی در سال ٢٠٠٤ تأسیس شده و در عرصه های معارف، زراعت، صحت، انکشاف دهات ، تساوی جندر(تساوى حقوق مرد و زن از حيث کار)، پروگرامهای محیطی و تقویه مجموعه ها مخصوصاً فعالیت های اقتصادی برای بلند بردی سطح اقتصاد زنان فعالیت می نماید.  مؤسسه بازسازى یک سازمان ملی غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده و تاکنون پروژه های بشردوستانه زیادی را درولسوالی های ولایت بامیان عملى نموده است.محمدعارف مسوول دفتر  اين موسسه است.
شماره تماس :  0708156401
ایمیل: rsdobmn@yahoo.com
 
١٢-  موسسه خدمات اجتماعی وفرهنگی بهار سازندگی (SCRCSO):                                                 
موسسه خدمات اجتماعی وفرهنگی بهار سازندگی در سال ٢٠٠٤ تاسیس گرديده ودر بخش انکشاف  سکتورهای معارف، صحت، زراعت انکشاف دهات ، تساوی جندر ومحیط زیست فعالیت می نماید.محمد رضا دانش مسوول عمومی اين موسسه است.
شماره هاى تماس:   0799472483-0772898536
ايميل: screso@yahoo.com      
 
١٣- انجمن اجتماعی و فرهنگی تنویر وتکامل(TTSCA):                                                                  
انجمن اجتماعی و فرهنگی تنویر وتکامل که اعضای آن اکثراً کارمندان دولتى اند، در سال ٢٠٠٩ تأسیس شده و در راستای بلند بردن سطح آگاهی ، پُرکردن خلاهای فرهنگی در جامعه وارتقای سطح تعلیم وتربیه و سواد آموزی کار ميکند.مسوول آن  سید خلیل  کوهی است.
ايميل: Kohi_khalil23@yahoo.com    
١٤-  سازمان اجتماعی فرهنگی ارمغان وحدت (UPSCO):
سازمان اجتماعی فرهنگی ارمغان وحدت ، یک نهاد مستقل غیردولتی ، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده ودر سال ٢٠٠٤ تأسیس گردیده است. عرصه های فعالیت آنرا محافظت ازحقوق اساسی وآزادی های فردی شهروندان،  ترویج برابری ،  مبارزه باهرنوع تبعیض و نابرابری و حمایت ازصلح و ديموکراسى احتوا ميکند.مسوول  آن  محمد ظاهر فایز است.
شماره هاى تماس 0786814003-0772275667
ايميل: m_zaher_f_2006@yahoo.com      
 
١٥- کانون همبستگی جوانان(YSK):                                                                                             
کانون همبستگی جوانان که درسال ٢٠٠٨ تأسیس گردیده است نهادى است مستقل و غیردولتی و غیروابسته بوده و راستای فعالیت این کانون،ظرفیت سازی اجتماعی جوانان ونوجوانان، انعکاس دیدگاه واندیشه های جوانان وبلند بردن آگاهی مردم دررابطه به حقوق مدنی ، سیاسی واساسی شان می باشد که درشهر و ولسوالی های بامیان فعالیت می نماید.  علی جان کریمی مسوول اين کانون است.
شماره هاى تماس 0789735309-0778977506
ايميل: alijohn.karimi@yahoo.com