در ولایت بامیان در کنار رادیو تلویزیون ملی ،دو رادیوی خصوصى محلی و یک ماهنامه دولتی وجود دارد، اما دهها هفته نامه و گاهنامه پس از شروع فعالیت در یکدهۀ گذشته به علت مشکلات مالی از نشر بازمانده اند.
١- رادیو-تلویزیون ملی :
اين رادیو تلویزیون در سال ۱۳۸۵ خورشيدی در بامیان به نشرات آغاز نمود و ۱۲ کارمند ذکوردارد. رادیو تلویزیون ملی از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب نشرات دارد . سه ساعت نشرات آن از طریق رادیو تلویزیون ملی از کابل ریلی گردیده وفقط یکساعت برنامه محلی دارد که شامل اخبار وگزارشات مربوط به باميان را احتواء مى کند. مدیریت رادیو تلویزیون ملی یکی از مدیریت های مربوط به ریاست اطلاعات وفرهنگ میباشد ،اما در قسمت نشرات ،پالیسی تلویزیون ملی مرکزی را دنبال میکند.مهدی حسین زاده آمر رادیو تلویزیون ملی بامیان است.
 شماره تماس: 0797268292
ایميل: mhzade_1984@yahoo.com
 
٢- رادیو بامیان :
این رادیو در سال ۱۳۸۲ خورشيدی توسط موسسه انترنیوز در بامیان راه اندازی شده است که يک رادیوی مستقل آزاد وغیر دولتی میباشد .رادیو بامیان ۱۲ ساعت نشرات دارد و شامل برنامه های خبری، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و آموزشی است.اين رادیو فقط در مرکز بامیان روی موج اف ام نشرات دارد وتعداد کارمندان آن به هشت تن میرسد، مدیر مسوول وصاحب امتیاز این رادیو علی عرفان است.
 شماره تماس : 0799393030
ایمیل :admin@radiobamyan.com
 
٣- رادیو پیوند :
این رادیو نيز یکی از رسانه هاى سمعى خصوصی در بامیان است که در سال ٢٠١١  ميلادى با کمک مالی سفارت امریکا در بامیان راه اندازی گردید . رادیو پيوند در ابتدا ۱۲ ساعت نشرات داشت، اما در این اواخر روزانه ۴ ساعت نشرات دارد . برنامه های این رادیو که بر روی 7/88 پخش میگردد، متنوع بوده وپخش اخبار ،گزارش، برنامه های زنده رادیويی و میزگیردها  در مورد موضوعات مختلف  وموسیقی جزيى از آنرا تشکيل ميدهد.نشرات این رادیو داخل شهر باميان وبعضی قریه های همجوار آنرا تحت پوشش دارد. اکبر دانش مدیر مسوول و ریيس رادیو پيوند است.
 شماره تماس : 0799472483 
ايميل: danesh211@yahoo.com
 
٤- نشريۀ سیمای بامیان :
این ماهنامۀ دولتى پس از سقوط حکومت طالبان به صورت مرتب در بامیان به چاپ رسیده وساحات توزيع آنرا مرکز وولسوالی های این ولایت به شمول کتابخانه های عامه تمامی ولایات در بر ميگيرد.در ماهنامه سیمای بامیان مطالب، اخبار وگزارشات از بامیان ونیز مقالات علمی و فرهنگی توسط نویسنده های بامیانی به نشر میرسد. محمد رضا رحیمی مدیر مسوول این ماهنامه است.
 شماره تماس :0773982545