پکتيا از ولايات جنوب شرقى افغانستان است که در ١١٥ کيلومترى کابل پايتخت کشور موقعيت دارد .پکتيا مرکز زون جنوب شرق شمرده ميشود و اکنون به شمول شهر گرديز ١٤ واحد ادارى دارد .
 ١-شهرگرديز:
گرديز مرکز ولايت پکتيا ميباشد ، تمامى دواير و ساختمان هاى دولتى در اينجا فعال است و تعداد باشندگان آن حدود چهار صد هزار تن تخمين شده است .مردم اين شهر مصروف باغدارى و تجارت ميباشند و يکتعداد ديگر آنها در کشورهاى عربى سکونت دارند و در آنجا امور تجارت و کارهاى مختلف ديگر پيش ميبرند .
 ٢-ولسوالى احمد آباد :
اين ولسوالى در ١٥کيلومترى شمال شهر گرديز موقعيت دارد و با داشتن زمين هموار از همه ولسوالى هاى نزديک به مرکز ميباشد. نفوس اين ولسوالى در حدود صد هزار تن تخمين شده، مساحت وسيع دارد؛ اما به اساس کيلومتر مربع تخمين نشده. کوه هاى اين ولسوالى از مناطق کوهستانى تشکيل شده و مردم آن  زراعت پيشه و کاريگر  در کشورهاى عربى ميباشند .
٣-سيدکرم :
سيد کرم از ولسوالى هاى مرکزى ولايت پکتيا ميباشد که با ولايت لوگر همسرحد است و در ٣٥ کيلومترى شهر گرديز موقعيت دارد .
اين ولسوالى در زمين هاى هموار واقع و مساحت وسيع دارد ؛ اما په حساب کيلومتر مربع مشخص نشده است، مناطق کوهستانى دارد و باشندگان آن مصروف کار در کشورهاى عربى ميباشند .
 ٤-ولسوالى ميرزکه:
 
اين ولسوالى در ٤٠ کيلومترى جنوب شرق مرکز اين ولايت موقعيت دارد و نفوس آن درحدود ٨٠ هزار تن تخمين شده است .زمين هاى اين ولسوالى جنگلات وسيع طبيعى احتوا کرده و مردم آن در زراعت ،مالدارى و موترهاى بارچالانى مصروف ميباشند .
 
٥-ولسوالى احمد خيل :
 
اين ولسوالى در ٤٠ کيلومترى شرق شهر گرديز موقعيت دارد و جمعيت آن درحدود ٧٥هزار تن تخمين شده است . مردم اين ولسوالى مصروف  تجارت ميباشند . يکتعداد ديگر آنها در کابل و گرديز سکونت دارند .
 
٦-ځاځى اريوب :
 
ولسوالى سرحدى ځاځى اريوب در ٦٠ کيلومترى شرق شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن در حدود ١٥٠ هزار تن تخمين شده است .اين ولسوالى داراى جنگلات وسيع وباشندگان آن مصروف مالدارى ، زراعت و تجارت ميباشند .
 
٧-لجه منگل :
 
اين ولسوالى در ٥٠ کيلومترى شرق شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن درحدود ٦٠ هزار  تن تخمين شده است .باشندگان اين ولسوالى بى بضاعت و مصروف فروش چوب هستند؛ اما يکتعداد آنها در کابل و پاکستان سکونت دارند. سطح سواد مردم اين ولسوالى نيز پايين ميباشد .
 
٨-جانى خيل :
 
اين ولسوالى در ٧٠ کيلومترى شرق شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن در حدود ٦٥ هزار تن تخمين شده است. مردم اين ولسوالى مصروف کاروبار جنگلات و جمع آورى جلغوزه ميباشد.
 
٩-څمکنى :
 
اين ولسوالى در ٧٠ کيلومترى جنوب شرق شهر گرديز درامتداد سرحد با پاکستان موقعيت دارد که نفوس آن درحدود دو صد هزار تن تخمين شده است. باشندگان اين ولسوالى مصروف کار در دواير دولتى ، زراعت ، مالدارى و تجارت ميباشند .
 
١٠-دندى پتان :
 
ولسوالى سرحدى دندى پتان در ٨٥کيلومترى شرق شهر گرديزه موقعيت دارد و نفوس آن درحدود ٦٠ هزار تن تخمين شده است . باشندگان اين ولسوالى  مصروف تجارت و زراعت ميباشند؛ اما يکتعداد آنها در کشورهاى عربى کاروبار دارند . دندى پتان با منطقه پارچينار پشتونخوا سرحد طويل دارد .
 
١١- شواک :
 
ولسوالى شواک در ٣٥ کيلومترى جنوب شرق  شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن درحدود ٣٠ هزار تن تخمين شده است . مردم اين ولسوالى مصروف  تجارت چوب ميباشند ؛ اما يکتعداد آنها در ولايت خوست و کشور پاکستان سکونت دارند .
 
١٢-گرده څيړى
 
اين ولسوالى در ٤٥ کيلومترى جنوب شرق شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن در حدود ٣٠ هزار تن تخمين شده است . مردم اين ولسوالى مصروف کاروبار چوب مياشند و تعداد کم آنها در خوست و پاکستان مستقر اند .
 
١٣-وزى ځدراڼ:
 
اين ولسوالى در ٦٠ کيلومترى جنوب شرق شهر گرديز موقعيت دارد و نفوس آن در حدود ٣٠ تن تخمين شده است . باشندگان ولسوالى وزى ځدراڼ مصروف تجارت چوب ميباشند.
 
 ١٤-زرمت :
 
اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى جنوب غرب شهر گرديز موقعيت دارد و با ولايات پکتيکا و غزنى همسرحد است . برخى بيشتر زمين هاى  آن هموار و باشندگان آن مصروف زراعت ، مالدارى و تجارت ميباشند ؛ اما يکتعداد آن در کشورهاى خارجى تجارت دارند .