شوراى ولايتى پکتيا ١٥ عضو دارد، که در انتخابات سال ١٣٩٣ شوراى ولايتى، سه عضو پيشين، بار ديگر به شورا راه يافته است. هيئت ادارى  شوراى ولايتى پکتيا، در نتيجۀ انتخابات داخلى به شکل ذيل تعيين گرديده است.
رييس: سردارملنگ زوى
معاون: حاجى حفيظ الله مبارز
منشى: محمد رحمن قادرى
 
١-داکتر الله ميرخان بهرام زوى:
الله ميرخان فرزند ميربهرام خان؛ در قريۀ کمکى سوى ولسوالى ځاځى آريوب ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف درسال ١٣٧٠ خورشيدى، از ليسۀ حضرعلى کرم ايجنسى خيبرپشتونخواه، فارغ شده و تحصيلات عالى خود را در پوهنځى طب  پوهنتون الفلاح پشاور انجام داده است. موصوف، از اعضاى پيشين شوراى ولايتى ميباشد و قبل از و کالت، به حيث داکتر در ولسوالى خود ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۸۱۳۷۷۳۷
 ٢-ايوب خان غروال:
ايوب خان غروال فرزند رسول خان؛ درسال ١٣٥١ خورشيدى در ولسوالى ځاحى آريوب ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف تعليمات مسلکى را در ليسۀ جمهوريت کابل انجام داده و سند فراغت صنف ١٢ را نيز از اين ليسه به دست آورده است. وى از سال ١٣٧٠ خورشيدى تا حکومت طالبان، مسوول تخنيکى کندک تانک بود و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٢٦٩٢١٠٠
٣-حاجى حفيظالله مبارز:
حفيظ الله مبارز فرزند عبدالهادى؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدى در قريۀ هاشم خيل ولسوالى ځاحى آريوب متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ عبدالحى گرديزى فارغ و تحصيلات خود را تاصنف ١٤ در دارالمعلمين گرديز واقع در شهر گرديز پيش برده است.  وى در دواير مختلف دولتى وظيفه انجام داده و قبل از وکالت، به حيث متنفذ قومى و کارمند يک موسسۀ غيردولتى ايفاى وظيفه کرده است. مبارز، در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث معاون شورا انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۷۱۴۹۸۴
 ٤-جنت خان څمکنى:
جنت خان څمکنى فرزند حاجى عجب خان؛ درسال ١٣٣٣ خورشيدى در منطقۀ بابوخيل ولسوالى څمکنى  ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، از صنف ١٢ ليسه څمکنى فارغ شده و تحصلات خود را تا صنف ١٤ انجام داده است. څمکنى در زمان حکومت حامد کرزى، براى چهار سال به حيث ولسوال دند پتان ايفاى وظيفه کرده و قبل از وکالت، به حيث معلم و مامور در تعدادزيادى از دواير دولتى ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۳۰۱۲۱۳
 ٥-عبدالرووف خان ځدران:
عبدالرووف خان ځدران فرزند پاچان ځدران؛ درسال ١٣٦٣ خورشيدى در ولسوالى وازيخواه ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، تعليمات خود را تا صنف ١٢ در ليسۀ وزى ځدران انجام داده و قبل از وکالت، مصروف کار با نيروهاى خارجى بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۳۰۰۲۰۰۰
 ٦-سردار خان ملنگ زوى:
سردار خان  فرزند ملنگ؛ درسال ١٣٤١ خورشيدى در قريۀ درى خولى ولسوالى ځاځى آريوب ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، از صنف ١٢ ليسۀ عبدالحى گرديزى در پکتيا فارغ گرديده و در زمان حکومت داکتر نجيب، کارمند امنيت ملى بود. وى در زمان حکومت طالبان، مصروف تجارت بود و قبل از وکالت، به حيث متنفذ قومى خدمت کرده و در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث رييس شورا انتخاب شده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۰۰۰۰۰۳۲
٧-حاجى سخى جان وفايار:
حاجى سخى جان وفايار فرزند حاجى نعمت الله؛ درسال ١٣٥١ خورشيدى در منطقۀ مچلغوى ولسوالى احمد آباد متولد گرديده است. وفايار، شاعر و نويسنده است و تعليمات خود را تا صنف ١٢ در زمان هجرت در پاکستان در ليسۀ حضرت بلال انجام داده است. موصوف قبل از وکالت، به حيث کارمند برخى  موسسات غيردولتى ايفاى وظيفه کرده و علاوه بر آن، مسووليت بخش پکتياى ارگان ملى و اجتماعى جوانان را بر عهده داشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۶۴۳۴۳۲۴
 ٨-تاج محمد منگل:
تاج محمد منگل فرزند نور محمد؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در ولسوالى لجى منگل ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، تعليمات خود را تا صنف ١٢ در کرم ايجنسى خيبر پشتونخواه انجام داده و فارغ التحصيل پوهنځى ژورناليزم پوهنتون خوست ميباشد. موصوف قبل از وکالت، با يکتعداد رسانه هاى ملى و بين المللى ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۵۷۷۸۶۵۶
٩-عبدالمالک ځاځى:
عبدالمالک ځاځى فرزند راز محمد؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى در قريۀ خرمنۀ ولسوالى ځاځى آريوب ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف تعليمات خود را در ليسۀ غرغښت کرم ايجنسى و دارالمعلين پکتيا انجام داده و فعلاً محصل پوهنځى ادبيات پوهنتون پکتيا ميباشد. موصوف، از اعضاى سابق شوراى ولايتى ميباشد و قبل از وکالت، به حيث معاون شوراى محلى ځاځى ها ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۸۰۰۴۶۶۴
 ١٠-محمد رحمن قادرى:
محمد رحمن قادرى فرزند الو خان؛ درسال ١٣٦٦خورشيدى در قريۀ خوشال خيل ولسوالى سيد کرم ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، تعليمات خود را در پوهنتون اسلام آباد و اخير پاکستان، در بخش حقوق و علوم سياسى انجام داده است. موصوف قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، در شمارى از موسسات غيردولتى به حيث مشاور حقوقى ايفاى وظيفه نموده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۱۴۷۰۶۰
١١-شفيق الله منگل:
شفيق الله منگل فرزند رحمت الله؛ درسال ١٣٦٦خورشيدى در قريۀ اندوام ولسوالى ميرزکۀ ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ عبدالحى گرديزى شهر گرديز فارغ و قبل از وکالت، در صفوف پوليس سرحدى وظيفه داشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۷۴۴۱۴۱
 ١٢-گلالى سليمانخيل:
گلالى سليمانخيل بنت محمد گل سليمانخيل؛ درسال ١٣٤٠ خورشيدى در قريۀ هيبت خيل ولسوالى زرمت ولايت پکتيا متولد گرديده است. خانم سليمانخيل، تحصيلات خود را در پوهنځى زمين شناسى پوهنتون کابل انجام داده و در دورۀ گذشته شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
خانم گلالى قبل از وکالت، به حيث معلم و مدير در يک تعداد مکاتب ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۷۴۴۴۱۳
١٣-داکتر شکيلا:
داکتر شکيلا بنت سعادت خان؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى در منطقۀ حسن زى  ولسوالى جانى خيل ولايت پکتيا متولد گرديده است. خانم منگل، از دارالمعلمين کابل فارغ و تحصيلات خود را در بخش طب متوسطه در کابل انجام داده است. موصوف قبل از وکالت، به حيث کارمند صحى در شفاخانۀ ولسوالى جانى خيل، معلم و کارمند در يکتعداد موسسات غيردولتى ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۸۵۰۰۴۳۱
 ١٤-ممتاز کرخيل:
ممتاز کرخيل فرزند حاجى جانباز؛ در سال ١٣٥٤ خورشيدى در قريۀ ترى ولسوالى ميرزکۀ ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف، تعليمات ابتدايى خود را در ولسوالى احمدخيل انجام داده و سند فراغت صنف ١٢ را از ليسه عبدالحى گرديزى به دست آورده است. موصوف، با شمارى از موسسات غير دولتى وظيفه انجام داده و قبل از وکالت، مصروف کاروبار شخصى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٠٣٠٠٠٠٠
١٥-زرغونه حميد طوطاخيل:
شمارۀ تماس: ۰۷۸۸۶۴۳۴۰۰