جمعه خان همدرد والى پکتيا در سال ١٣٣٣ هجرى، در قريۀ علم خيل ولسوالى بلخ، ولايت بلخ تولد شده و تا صنف دوازده تعليم کرده است. همدرد در زمان جهاد عليه روسها، به حيث قوماندان حزب اسلامى در ولايات شمال کشور رهبرى خود را به پيش مى برد که در سال ١٣٧٤ هجرى از سوى حزب اسلامى، به حيث رييس تنظيمۀ زون شمال توظيف گرديد.
 
در زمان حاکميت طالبان بعد از چند مدت مقاومت، به ايران هجرت کرد، هنگاميکه رژيم طالبان به همکارى ايتلاف بين المللى سقوط کرد، موصوف نيز به ولايت بلخ(محل پدرى خود‌) برگشت و در آنجا دوباره زندگى خود را آغاز کرد. در سال ١٣٨١ هجرى به حيث قوماندان قول اردو هشتم و در سال ١٣٨٣ به حيث والى بغلان مقرر شد و در سال ١٣٨٤ به حيث والى جوزجان ايفاى وظيفه نمود.
 
همدرد، بتاريخ دوازدهم ماه جدى سال ١٣٨٦ هجرى، به حيث وزير مشاور رييس جمهور و والى پکتيا تقرر يافت که تاکنون به حيث والى اين ولايت ايفاى وظيفه مينمايد.
 
زبان مادرى وى پشتو است و به زبان درى حاکميت کامل دارد و برعلاوۀ آن تا حدى زياد، به انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند.