۱۹۴- محمد نواب منگل:
نمايندۀ مردم پکتيا – ارا: ۴۶۵۴
 
محمدنواب منگل فرزند حاجی یارالدین در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی لجه منگل ولایت پکتيا متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۵ خورشيدی از حربی ښوونځی کابل و کورس قواى مسلح افغانستان فارغ گرديده است. کورسهای کوتامدت شش ماه ارتباطات و توريزم را در انستيتيوت کابل خوانده است.موصوف قبل از وکالت در سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۹ کارمند وزارت دفاع در کندک هاى مختلف کشور ايفای وظيفه نموده  و اکنون نيز علاوه بر وکالت امور تجارتى را پيش ميبرد .
 
شماره تماس :۰۷۸۸۳۰۲۰۲۰
 
۱۹۵- مجيب الرحمن  څمکنى:
نمايندۀ مردم پکتيا – ارا: ۴۰۹۹
 
داکترمجیب الرحمن څمکنی فرزند مرحوم وکیل فضل الرحمن څمکنی  در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در کابل متولد گرديده است و اصلا از ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا ميباشد.  موصوف در سال ۱۳۷۲ خورشيدی از ليسه عبدالله بن مسعود واقع هنگوخیبرپښتونخوا فارغ گرديده است و درسال ۱۳۸۰ خورشيدی از پوهنتون طب افغان در پشاور فارغ گرديده است. څمکنى برای هشت سال به حیث داکترمعالج در مرکز طبی کمال پشاور ،شفاخانه کويتی پشاور و  شفاخانه څمکنی پکتيا ایفای وظيفه نموده است و برای یک سال مشاور ادارۀ امورشورای وزیران بود.
 شماره تماس :٠٧٩٩٣٢٦٧٩٦
ايميل: Dr_ chamkani@yahoo.com
 
۱۹۶- راضيه سعادت منگل:
نمايندۀ مردم پکتيا – ارا: ۳۸۵۰
 
راضيه سعادت منگل  دختر نيک محمد که در سال ١٣٥۲ خورشيدی  در ولسوالی سيد کرم ولايت پکتيا متولد گرديده است.  موصوف در سال ۱۳۶۸ خورشيدی از ليسه ايمس(Aims ) اسلام اباد فارغ گرديده است و در سال ۱۳۷۵ خورشيدی  سند ليسانس را در رشته  بانکدارى و محاسبه از کالج (West Valley College ) ایالات متحده امريکا بدست آورده است. منگل  از ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۹ بحيث کارمند بانک در بانک امريکا  ايفای وظيفه نموده و در سال ۱۳۷۹ خورشيدی با اداره Development Organization for the Revival of Afghanistan (DORA) کار خويش آغاز نمود و در سال ۱۳۸۳ به حيث رييس اين اداره مقرر گرديد. در سال ۱۳۸۴ خورشيدی شرکت ساختمانی زنان ايجاد کرد.
 شماره تماس :٠٧٠٠١٤٧٩١٠   
ايميل: r.sadadt@yahoo.com
۱۹۷- محمدابراهيم غښتلى:
نمايندۀ مردم پکتيا – ارا: ۳۹۲۵
 
 
محمد ابراهیم غښتلی فرزند خان بادشاه  که در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در  قريه کوت قلعه ولسوالی سيد کرم ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۷۱ خورشيدی از ليسه حضرت بلال  واقع هنگوخیبرپښتونخوا فارغ گرديده است و در سال ۱۳۸۳ خورشيدی  سند لیسانس در رشته حقوق و علوم سياسى را از پوهنځی حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل بدست آورده است. غښتلی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی سازمان پام را ايجاد نمود و صاحب امتياز مجله پام ميباشد. در پهلوی اينکه مسوول انجمن جوانان پکتيا بود برای سه سال مدير قوای بشری و ارتقای ظرفيت اترا( Afghanistan Telecom Regulatory Authority) وظيفه را انجام داده است.
 
شماره تماس :۰۷۷۴۱۲۹۲۹۰
ايميل: Ibrahim_ghakhtalai@yahoo.com
 
۱۹۸- گل بادشاه مجیدی:
نمايندۀ مردم پکتيا – ارا: ۵۹۱۷
 
 گل بادشاه مجیدی فرزند حاجی زرگل که درسال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی آریوب ځاځی ولایت پکتیا متولد گرديده است. موصوف از ليسه نورمحمد شاه مينه کابل فارغ گرديده است وسند لیسانس را در رشته ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل و سند حقوق و علوم سياسى را از پوهنتون کراچی پاکستان  بدست آورده است.موصوف بحيث معاون شرکت تجارتی زرگل مجیدی، کمیتۀ کمک به افغانها، گروپ بازسازی پکتیا در جرمنی و وکیل پانزدهمین دور شورای ملی ايفای وظيفه نموده  و اکنون نيز علاوه بر وکالت امور تجارتى را پيش ميبرد .
شماره هاى تماس :۰۷۰۷۳۵۸۸۸۸ و ۰۷۹۹۳۵۸۸۸۸
ايميل: gulbadshahmajidi@yahoo.com