١-انجمن کلتورى اوښتون :
اين انجمن درسال ١٣٨٧ه ش توسط يک گروهى از جوانان به هدف فعاليت هاى فرهنگى ، اجتماعى ، تعليمى و خبرى در ولايت پکتيا تاسيس و در وزارت عدليه ثبت گرديده است . اين انجمن تاکنون محافل زيادى ادبى در مورد موضوعات گوناگون ترتيب کرده است . مسوول اين انجمن محمدنعيم ، معاون آن محمدداوود تپان و سميع الله پيوند مسوول مالى  انجمن ميباشد .
شمارۀ  تماس : ٠٧٠٦٨٣٨٣٤٩
 ٢-مرکز فرهنگى لويه پکتيا :
اين مرکز درسال ١٣٨٦ خورشيدى به هدف فعاليت هاى اجتماعى، تعليمى ، فرهنگى و همچو برنامه هاى ديگر تاسيس و داراى جواز فعاليت از وزارت عدليه ميباشد .
مسووليت اين مرکز سيدجمال الدين آصف خيل  را برعهده دارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۷۲۷۲۵۴۶
٣-مرکز سپورتى و فرهنگى سحر :
اين مرکز درسال ١٣٨٢ ه ش توسط گل کريم سحر به هدف فعاليت هاى سپورتى تاسيس شده و ساحۀ فعاليت آن مرکز و تمامى ولسوالى هاى پکتيا ميباشد ، تاکنون جوانان بيشتر در بخش هاى سپورتى ، ادبى و اجتماعى تربيه کرده و جواز وزارت عدليه را بدست آورده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۳۷۴۰۲۰۱
٤-انجمن ادبى خوځښت :
اين انجمن درسال ١٣٨٨ ه ش به هدف فعاليت هاى ادبى و برنامه هاى ديگر در ولايت پکتيا توسط خيال محمد احمدزى تاسيس و سميع الله پيوند معاون وى ميباشد . اين انجمن تاکنون برنامه هاى مختلف در پکتيا برگزار کرده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۸۶۴۶۷
 ٥-اتحاديۀ صحى داکتران :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ه ش توسط داکتران پکتيا به هدف خدمات و فراهم آورى سهولت هاى طبى ايجاد شده و براى رهبرى آن همه ساله يک بار انتخابات صورت ميگيرد ، اکنون صدها عضو دارد و مسوول آن داکتر نظيرشراف ميباشد .
 ٦-پريس کلب پکتيا :
اين کلب درسال ١٣٨٩ خورشيدى  توسط خبرنگاران اين ولايت ايجاد شده و درحدود ٢٥ خبرنگار رسانه هاى داخلى و خارجى مصروف کار در آن است . اين مرکز به هدف ايجاد سهولت هاى گوناگان براى خبرنگاران و آموزش خبرنگاران جوان تاسيس شده و تاکنون پيش از ١٠٠ جوانان در بخش ژورناليزم تربيه کرده است . مسووليت اين مرکز را احسان الله مهجور  برعهده دارد و بخت الله ثاقب معاون وى ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۸۸۳۸۳۹۳
 ٧-نهاد مدنى همبستگى اقوام :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ ه ش توسط بزرگان قومى به هدف حل منازعات قومى و اجتماعى تاسيس شده، اعضاى اکثريت آن سران قومى هستند و موقف خود در مقابل مسايل ملى نشان ميدهند .مسوول اين نهاد حبيب الله مستعان ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۵۵۶۹۸۸
٨-انجمن ادبى زرمت :
اين انجمن توسط فعالان فرهنگى ولسوالى زرمت  به هدف فعاليت هاى فرهنگى و ادبى تاسيس شده و نشست هاى هفته وار دارد. اين نهاد نسبت به نهاد هاى ديگر اعضاى زياد دارد و ادب دوستان ساير مناطق اين ولايت نيز در آن اشتراک مى نمايند، مسووليت اين انجمن ادبى استاد شاه محمود منتظر را بر عهده دارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۱۱۸۲۴
٩-انجمن ادبى ځاځى بابا :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش توسط فرهنگيان و نوسيندگان ولسوالى ځاځى اريوب به هدف فعاليت هاى ادبى تاسيس شد ه و مسوولت آن به دوش دينه گل شفيقى ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۷۵۸۹۱
١٠-انجمن ادبى سهار :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٠ ه ش در ولسوالى څمکنى اين ولايت به هدف فعاليت هاى ادبى و فرهنگى تاسيس شده و مسووليت آن عبدالله گل اخلاصيار را برعهده دارد .
شمارۀ تماس  :۰۷۰۶۶۴۱۵۰۰
١١-اتحاديه اسلامى محصلين :
اين اتحاديه درسال ١٣٩٢ ه ش توسط محصلين پوهنتون پکتيا در اين پوهنتون به هدف دسترسى به مشکلات محصلين، فراهم آورى سهولت ها براى آنان و برگزارى برنامه هاى مختلف براى مردم عام ايجاد گرديده است .
اين اتحاديه ده ها تن عضو دارد و رهبرى آن بدوش داکتر شفيق الله سحر ميباشد .
١٢-انجمن ادبى سيدکرم :
اين انجمن درسال ١٣٨٦ ه ش به هدف تلاش ها و فعاليت هاى فرهنگى در ولسوالى ها ايجاد شده و درپهلوى آن برنامه هاى مختلف آموزشى براى شاگردان مکاتب بر گزار کرده است . انجمن در حدود ٨٠ تن عضو دارد ، جواز رسمى از وزارت عدليه آخذ کرده و مسووليت آن بدوش نوروز ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۶۸۸۱۴۱.
  ١٣-انجمن زنان پکتيا :
اين انجمن ١٣٨٨ ه ش توسط يکتعداد فعالان زن به هدف کار در بخش تعليم و تربيۀ دختران و هماهنگى فعاليت هاى فرهنگى زنان ايجاد شده و برنامه هاى فرهنگى گاه گاهى براى زنان برگزار مى نمايد ، مسوول اين انجمن ماهره احمدزى ميباشد .
 شمارۀ تماس : ۰۷۷۷۷۶۱۳۱۲.
١٤-مرکز کلتورى څار :
اين مرکز درسال ١٣٨٨ ه ش به هدف فعاليت هاى سپورتى و فرهنگى در اين ولايت تاسيس  و تاکنون برنامه هاى متعدد تعليمى و اجتماعى براى  جوانان برگزار کرده است . مسووليت اين مرکز ميوه الدين منگل را برعهده دارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۱۱۶۳۱۱۶