١-راديو اريوب :
اين راديو يکى از راديوهاى فعال پکتيا ميباشد که در ولسوالى اريوب اين ولايت فعاليت دارد و درسال ١٣٨٧ خورشيدى توسط  گروهاى باسازى ولايتى ( پى ار تى )  ايجاد گرديده است .  راديو اريوب از صبح تا شام نشرات دارد که از طرف دو کارمند پيش برده ميشود.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۱۳۴۵۵۳
٢-راديو پکتياغږ :
اين راديو يکى از راديوهاى فعال پکتيا ميباشد که درسال ١٣٨٥ ه ش توسط مرحوم محمدضياء آرمان تاسيس گرديده است .نشرات راديو از ساعت هفت صبح آغاز و تا ده شب آدامه مى يابد ، به شمول ٥ دختر ٢٠ کارمند دارد  و با اعلانات تجارتى تمويل ميشود .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۹۸۹۶۴
٣-راديو څمکنى غږ :
اين راديو نيز از رسانه هاى فعال ولايت پکتيا است که با داشتن هفت کارمند درسال ١٣٨٥ ه ش توسط نيروهاى آيساف و پى ار تى در ولسوالى څمکنى تاسيس شده ؛ اما اکنون يکى از راديو هاى شخصى اين ولايت ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۸۵۸۳۵۹
٤- راديو شواک :
اين راديو در ولسوالى شواک موقعيت دارد که در سال ١٣٨٧ ه ش به کمک گروهى باسازى ولايتى ايجاد گرديد ، سه کارمند دارد و نسم الله دانش مسوول مدير اين راديو ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۱۳۴۵۵۳
 ٥-راديو اوښتون :
اين راديو درسال ١٣٩١ ه ش توسط انجمن کلتورى اوښتون در شهر گرديز مرکز ولايت پکتيا تاسيس گرديده ، روى موج ٨٨،٨ اف ام شنيده ميشود ، صاحب امتياز آن محمد کريم نوښتگر و مسوول مدير راديو محمد داوود تپان ميباشد . اين راديو که توسط انجمن کلتورى اوښتون تمويل ميگردد ١٢ ساعت نشرات دارد که علاوه بر ولايت پکتيا در برخى مناطق  ولايات پکتيکا ، غزنى و لوگر نيز شينده ميشود . تعداد کارمندان راديو به ١٨ تن ميرسد .
شمارۀ تماس : ٠٧٧٦١٥٠٠٩٨
 ٦-هفته نامۀ پکتيا غږ :
اين هفته نامه از نشريه هاى فعالى چاپى دراين ولايت ميباشد که درسال ١٣٨٢ ه ش توسط مرحوم محمدضياء آرمان تاسيس شد. اين نشريه به شکل هفته وار به تيراژ سه هزار نسخه چاپ و در ولايات کشور توزيع مى گردد .
شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۵۰۲۷۷۵ ـ ۰۷۰۰۲۹۸۹۶۴
ايميل : paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com
 ٧-مجلۀ ميرزکه :
اين مجله درسال ١٣٨٩ ه ش توسط يکعده جوانان ولسوالى ميرزکه اين ولايت چاپ گرديده است . مصارف مجله توسط  تجار پرداخته ميشود که علاوه بر ولايت پکتيا در ولايات خوست و پکتيکا نيز توزيع ميگردد و ده تن کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۱۴۹۱۸۹ ـ ۰۷۹۷۷۳۳۸۴۳
ايميل : hakim.mnagal@gmail.com
٨-مجلۀ خوځښت :
اين مجله درسال ١٣٨٩ توسط انجمن کلتورى خوځښت به مسوول  مديريت سميع الله پيوند چاپ گرديده و اکنون ٥ کارمند دارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۸۶۴۶۷
ايميل : paiwand.paktya@gmail.com
 ٩-مجلۀ سليمان غر :
اين مجله که در هر دو مهال يکبار نشر ميگردد ، درسال ١٣٨٤ ه ش در ولايت پکتيا تاسيس و مسوول مدير آن عبدالله گل اخلاصيار ميباشد . اين مجله علاوه بر ولايت پکتيا در ولايات  کابل ، خوست و غزنى نيز توزيع ميگردد .
ايميل : sulimanghar@gmail.com
١٠-مجلۀ اوښتون :
فصلنامۀ اوښتون درسال ١٣٨٧ ه ش توسط انجمن کلتورى اوښتون تاسيس و تاکنون ١٦ شماره آن به چاپ رسيده و هنوز هم چاپ ميشود . مسوول مدير اين مجله احسان الله مجهور و معاون آن ساحل منگل ميباشد . اين مجله علاوه بر زون جنوب شرق به تمام مناطق پشتون نشين افغانستان ميرسد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۶۸۳۸۳۹۳
١١-جريدۀ واوره :
اين جريده درسال ١٣٨٥ ه ش توسط ساحل منگل تاسيس و تاکنون شماره هاى زياد آن در ١٢ ورق و ٢٤ صفحه چاپ شده و نشر آن جريان دارد .
  شمارۀ تماس  : ۰۷۰۸۱۹۸۲۵۸ 
ايميل  sahilmangal39@gmail.com
١٢-سراب :
اخبار ماهانه سراب درسال ١٣٩٢ ه ش به مسوول مديريت اسماعيل لاروى  و معاونيت داوود خان تاسيس شده است . اخبار به هزينۀ مسوول مدير چاپ و مطالب سياسى، ادبى ، طنزى و رويداد هاى مهم يک ماهه اين ولايت در صفحات  اين اخبار گنجانيده ميشود و در وقت کم علاقه مندان زياد پيدا کرده است .
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۶۸۳۸۳۴۳