گردىز( پژواک، ٢٤ اسد ٩٢ ):مسوولين دواير مختلف پکتيا ميگويند که درطى چند سال قبل در اين ولايت به هزينۀ ده ها ميليون دالر،  صد ها پروژه مختلف  عملى شده است.
 مسوولين ميگويند، با آنکه اکنون پروژه هاى گسترده وجود ندارد؛ اما يک تعداد پروژه ها مثل  بند مچلغو، شاهراه خوست-گرديز و پروژه هاى ديگر نيز است، که کارها  شان جريان دارد.
 عبد الولى سهى معاون والى پکتيا به آژانس  خبرى پژواک گفت  که در طى چند سال قبل در بخش سرک سازى، تعمير ده ها مکاتب ، ده ها مراکز صحى و در بخشهاى مختلف ديگر کار صورت گرفته است.
 موصوف ميگويد که در سال٢٠١١  کارهاى بازسازى در ولايات ديگر کند شد و از طرف دواير کمک کننده به طور خاص امريکا پروژه هاى بازسازى خود را متوقف ساخت ؛ اما باز هم کارهاى اساسى که بايد صورت ميگرفت، در اين ولايت  انجام شد.
 وى ميگويد که بدون کمک دواير ياد شده از طرف دولت مرکزى صدها پروژه هاى خورد وبزرگ صورت گرفت، که در اين جمله ساختن تعمير هاى دولتى، کمک  در بخش هاى مختلف با دهاقين، پروژه هاى همبستگى ملى وديگر قابل ذکر است.
 اغا محمد سعدى شاروال پکتيا ميگويد، اکنون ٤٢کيلومتر سرک ها، کوچه ها و پياده رو ها به طور اساسى قيرريزى شده و همچنان دو تالار جرگه، يک پارک بزرگ و به خاطر پاک ساختن و نظافت شهر سيستم هاى گوناگون را ساخته است.
 انجينر عبد الله درانى رييس فوايد عامه پکتيا ميگويد که در طى چند سال اخير ٣٥٠ کيلومتر سرک هاى درجه اول، درجه دوم و درجه سوم به طور اساسى قيرريزى شده است.
 محراب الدين شفق رييس معارف اين ولايت ميگويد که در گرديز مرکز اين ولايت و ولسوالى ها اکنون ٣٤٠باب مکتب و دواير گوناگون تعليمى وجود دارد، که  شامل ٨باب مدرسه دينى، يک ميخانيکى، يک ليسۀ مسلکى زراعت و يک انستيتيوت کثير الرشتوى ميباشد که در تمام اين دواير ١٨٠٠٠٠هزار شاگرد  مشغول درس اند که ٤٥٠٠٠هزار آنان را دختران تشکيل مى دهد.
 موصوف ميگويد که از جمله ٣٤٩باب مکتب به ١٧٠آن تعمير ساخته اند، بالاى ٧٠ تعمير کار جريان دارد و تلاش هاى  براى اعمار تعمير هاى متباقى نيز جريان دارد.
نازدانه پکتياوال رييس صحت عامه ميگويد که ده سال قبل در پکتيا سه مرکز صحى وجود داشت ؛ اما اکنون در مراکز و مناطق مختلف ولسوالى ها ٤٥مراکز صحى وجود دارد، که تمام آنان داراى تعمير و با وسايل طبى مجهزهستند که در بخش هاى مختلف به مردم خدمات صحى فراهم مى کنند.
موصوف علاوه  بر اين مى گويد که در طول چهار سال اخير بيشتر از صد تن قابله را آموزش داده اند، که اکنون در قريه ها مصروف  کار هستند.
انجنيرعبد الرحمن رحمانى رييس انکشاف دهات اين ولايت نيز پياده شدن صد ها پروژه خورد و بزرگ را در اين ولايت ياد آورى مى کند.
 وى به پژواک گفت که در چهار ده واحد هاى پکتيا نزديک به ٢٠٠پروژه هاى خورد و بزرگ عملى شده  که شامل ديوار هاى استنادى، چاه هاى آب، مهمانخانه ها، آسياه هاى برقى، سرک ها و کار هاى ديگر ميباشد.
باشنده گان ولايت پکتيا ازاين  پروژه هاى انکشافى ابراز خوشى نموده؛ اما ميگويند که نسبت به ولايت ديگر در اين ولايت کار کم صورت گرفته است.
 شايسته جان احدى رييس شورا ولايتى ميگويد، در طى چند سال اخير در پکتيا کار هاى اساسى انجام شد و تغيير بسيار صورت گرفت؛ اما باز هم نسبت به ساير ولايات کشور کم   است .
 وى ميگويد: (( از دولت خود در بخش کارهاى باسازى گله داريم که چرا سهم  ولايت پکتيا نسبت به ساير ولايات کم کرده است .))