۲۰۵- مير رحمن رحمانی :
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۶۹۹۸
الحاج میررحمن رحمانی فرزند حاجی قلندرخان که درسال ۱۳۴۱خورشيدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۵۸ خورشيدی از ليسه بگرام فارغ  ګرديده و تحصيلات خويش در روسيه ادامه داد و در سال ۱۳۶۱ خورشيدی  از پوهنتون نظامی روسيه فارغ گرديد . رحمانی بحيث رئیس شورای اجتماعی مردم بگرام، خدمت درصفوف ارتش کشورالی رتبه جنرالی، رئیس اتاق تجارت وصنایع ولایت پروان ايفای وظيقه نموده است. در پهلوی عضويت در ولسى جرگه مصروف تجارت وفعالیت های اقتصادی ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۷۵۷۵۷۵۷
 
۲۰۶- ذکیه سنگین:
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۸۰۲
ذکیه سنگین بنت عبدالهاشم که در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در مرکزولایت پروان متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۷۰ خورشيدی از ليسه حرۀ جلالی فارغ و در سال  ۱۳۷۴ خورشيدی از دارالمعلمين پروان فارغ گرديده است. سنگین همچنان سند  لیسانس در  رشتۀ ساینس را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی از پوهنتون پروان بدست آورده است. وی 10 سال به حیث استاد لیسه استقلال وملالی ، یک سال مدیریت لیسه حرۀ جلالی ، سه سال کدرعلمی نظارت تعلیمی، آموزگارارتقاء ظرفیت معلمین ، کاردربخش های حقوق بشر، تعلیمات صحی درزمان مقاومت ، بنیان گذارلیسه نسوان صیادان ايفای وظيفه تموده است.
شماره تماس: ۰۷۰۰۱۴۷۲۶۲
ايميل : zakia.sungen@yahoo.com
 
۲۰۷- عبدالستار خواصی:
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۲۵۵۵
عبدالستار خواصی فرزند عبدالغیاث خواصی که در سال ۱۳۵۰خورشیدی در ولسوالی شینواری غوربند ولایت پروان متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۷۱ خورشيدی از ليسه  اتحاد مقيم کمپ پبی پشاور فارغ  و در سال ۱۳۷۶ خورشيدی از پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل دررشتۀ مطبوعات فارغ گرديده است. وی به مدت دوسال دررشته ی علوم دینی و تعلیمات عدلی وقضایی دررشتۀ څارنوالی تحصيل کرده است. خواصی بحيث څارنوال نظارت برقوانین ، آمرعمومی دیوان وزارت عدلیه ، معاون امورشهری ریاست حقوق ولایت کابل ، عضوبورد مشورتی حقوق وزارت عدلیه و ریئس حقوق ولایت کندهار ایفای وظيفه نموده است.خواصی به حیث نمایندۀ مردم غوربند ولایت پروان ومنشی دورۀ پانزدهم ایفای وظیفه نموده است، موصوف درسال دوم دورۀ شانزدهم بازهم نمایندگی مردم غوربند ولایت پروان را به عهده داشته و درنتیجۀ انتخابات به حیث منشی ولسی جرگه برگزیده شد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۰۲۱۸۸۴
 
۲۰۸- محمدالماس زاهد:
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۲۳۶۱
محمدالماس زاهد فرزند محمداکبرو در سال ۱۳۳۸ خورشيدی درولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۵۷ خورشيدی از ليسه شفيق شهيد بگرام فارغ گرديده است. الماس بحيث قوماندان اسبق قول اردوی نمبر5 پروان، مسوول عمومی جبهات پروان (دوران مقاومت)، قوماندان لوای 05 پروان( دوران مقاومت)، نمایندۀ مردم ولایت پروان در دورۀ پانزدهم ولسی جرگه  ايفای وظيفه نموده است و حالا نماینده مردم ولایت پروان در دورۀ شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 شماره تماس: ۰۷۹۶۵۳۶۵۰۰
ايميل: haji_almas@yahoo.com
 
۲۰۹- سامعه عزیزی سادات:
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۶۷۹
سامعه عزیزی سادات بنت میررحمت الله در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولایت پروان متولد گرديده است . موصوف بعد از فراغت ليسه حرۀ جلالی ، در سال  ۱۳۶۵ خورشيدی سند ليسانس را در رشته اقتصاد از پوهنتون کابل بدست آورده است. سادات از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ خورشيدی به تحصيلات خويش ادامه داده و سند ماستری را در رشته اقتصاد را پوهنتون قم تاجکستان بدست آورده است. سادات بحيث استاد مکتب، استاد تحصیلات عالی ولایت پروان ، عضو کمیسیون تصویب قانون اساسی، رئیس معارف ولایت پروان و وکیل دردورۀ پانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده است و حالا وکیل دردورۀ شانزدهم ولسی جرگه ميباشد .
شماره تماس: ۰۷۰۰۰۲۵۸۸۳
 
۲۱۰- خواجه صدیق احمد عثمانی:
نمايندۀ مردم پروان – ارا: ۱۳۰۷۴
خواجه صدیق احمد عثمانی فرزند میرمحمد عثمان که در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در مرکزولایت پروان متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۴۹ خورشيدی از ليسه نعمان پروان فارغ و سند لیسانس در رشته ساینس را در سال ۱۳۵۴ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. عثمانی بحيث عضو مرکزساینس درولایت کندز، مسوول دیپارتمنت فزیک مرکزساینس، کاردرسکتورخصوصی، عضو دیپارتمنت فزیک، معلم مکتب لعل محمد شهید، وکیل یا نمایندۀ مردم پروان دردورپانزدهم ولسی جرگه ایفای وظيفه نموده است و فعلا ً نمایندۀ مردم پروان درولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۱۹۱۷۲
ايميل: osmani_s@hotmail.com