عبدالبصیر سالنگی درسال ١٣٤١ در قريۀ اولنگ ولسوالى سالنگ ولايت پروان ديده به جهان گشوده است .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتى ولايت پروان ، سالنگى تعليمات ابتدايى ، متوسط و ثانوی را درلیسۀ انصاری کابل به پایان رسانیده و در جريان وظايفى که داشت شامل کورس دو ساله عالى افسران شده و در سال ١٣٧٢از اين کورس فارغ گرديده است .
وى در دوارن جهاد مردم افغانستان عليه قشون شوروى وقت و در زمان حکومت طالبان ، يک تن از قوماندانان احمدشاه مسعود فرماندۀ مشهور جمعيت اسلامى افغانستان بود.
سالنگى بعد از سال ١٣٧١ و پيروزى مجاهدين در بخش هاى مختلف امنيتى در ساحات (شش درک ، صدارت ، پل محمود خان ، گارنیزیون  و رادیوتلویزیون) در شهر کابل  کار کرده است .
وزارت دفاع ملى موصوف را در سال ١٣٧٢ به حيث قوماندان لواى ٨٥١ تعيين و رتبۀ بريد جنرالى را به او تفويض کرد.
وى درسال ١٣٧٤ به  حیث قوماندان فرقه ٣٥ تقرریافت وبه رتبه تورن جنرالی ارتقاکرد ،  درسال ١٣٧٩  به حیث قوماندان فرقه  نهرین تعین شد  و از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨١ به حيث قوماندان امنيه کابل ايفاى وظيفه نمود و به رتبه دگرجنرالى ارتقا کرد.
سالنگى درسال ١٣٨٣ به حیث قوماندان امنیه ولايت میدان وردک و بعدا در سال  ١٣٨٥ به حیث قوماندان امنیه ننگرهار تعیين گرديد.
وى در سال ١٣٨٦ به صفت معاون ولایت پروان تقرر يافت  و در سال ١٣٨٨ به حيث    والی پروان  تعین گردیده و تا حال  در اين سمت ایفای وظيفه مى نمايد .