چاريکار(پژواک، ٩ سنبله ٩٢): زراعت، مالدارى وباغدارى از منابع اقتصادى و عايداتى باشندگان ولايت پروان شمرده ميشود.  
ولايت پروان در ٦٠ کيلومترى پايتخت کشور موقعيت دارد که بخش اعظم نياز ميوه ها و سبزيجات تازۀ  شهر کابل را فراهم کرده است.
مسوولين پروان مى گويند که ٨٠ درصد باشندگان اين ولايت مصروف زراعت و باغدارى ميباشند و يکتعداد آنها کارهاى مالدارى و تجارت را پيش ميبرند.
 عبدالکبيرفرزام  رييس زراعت اين ولايت مى گويد که حاصلات مهم اين ولايت غله جات، ميوه ها و سبزيجات تازه ميباشد.
وى به آژانس  خبرى پژواک گفت که انگور، زردالو، بادام و شفتالو از ميوه هاى مهم تازۀ اين ولايت شمرده ميشود و همچنان کدو، رومى ،بانجان سياه، باميه، فاصله سفيد و سبز، مرچک، گلپى، پياز و همچو چيز هاى ديگر سبزيجات است که کشت آن در اين ولايت مروج است.
وى مى گويد که ولسوالى هاى بگرام، سرخ پارسا، سياه گرد، شينوارى و يکتعداد مناطق مرکز مزارع خوب سبزيجات دارد که حاصلات آن به  بازار هاى مرکز و بعداً به شهر کابل عرضه ميشود.
موصوف افزود:((کارهاى مفيد براى رشد سکتور زراعتى در اين ولايت انجام داده و تلاش نموده ايم تا زراعت مکانيزه شود؛ اما باغدارى اين ولايت مکانيزه شده است.))
رييس زراعت مى گويد، باغدارى اين ولايت بسيار پيشرفت کرده که باعث افزايش حاصلات گرديده است.
به گفتۀ وى، تخم هاى اصلاح شده و کودهاى کيمياوى بر دهاقين توزيع کرده که باعث افزايش حاصلات و تقويت اقتصاد آنها گرديده است.
عبدالکبير فرزام مى گويد که در بخش سبزيجات نيز با زراعين کمک کرده ، آنها را تحت آموزش گرفته و قطعه هاى نمايشى برايشان اعمار کرده است.
به گفتۀ وى، آنها در پلان دارد، تا به پلان هاى خود در مناطق دور دست نيز وسعت بخشد، تا زارعين پيشرفت کرده و اقتصاد شان بهتر گردد.
 رييس زراعت از مشکلات موجود فرا راه زراعت نيز ياد آورى کرد و گفت که مزارع اين ولايت گاه گاهى دچار يک نوع آفت ميشود که باعث کاهش حاصلات گرديده است.
وى همچنان مى گويند که زارعين اين ولايت براى حاصلات خود کدام مارکيت خوب ندارد که بر مفاد زارعين تاثير منفى گذاشته است.
 فرزام  گفت که ستور هاى نگهدارى ميوه ها و سبزيجات تازه نيز در اين ولايت يا خو  هيچ  وجود ندارد و يا هم بسيار کم است که از اثر آن زارعين  ولايت مجبور ميشوند که حاصلات شان را به قميت پايين بفروشند.
وى در اين مورد خواست، تا دواها و ماشين آلات زراعتى براى زراعين بيشتر گرديده که به گفتۀ وى، باعث پيشرفت  زراعت خواهد شد.
 رييس زراعت مى گويد در سال جارى پلان اعمار هفت صد باغ انگور در دست دارد که برخى بيشتر کار هاى آن تمام شده است.
وى افزود، تخم هاى اصلاح شده و کودهاى کيمياوى نيز در چند ماه آينده به زارعين توزيع خواهد کرد.
فرزام در مورد مالدارى مى گويد، يکتعداد باشندگان اين ولايت مصارف خود از بابت مالدارى فراهم ميسازند.
 موصوف گفت، فارمهاى پرورش  زنبورعسل، مرغ ها و ماهى ها نيز در اين ولايت اعمار نموده است.
وى در مورد سردخانه ها گفت ، کار اعمار يک زيرزمينى در ولسوالى بگرام جريان دارد که ظرفيت ٤٠ هزار متريک تن مواد را دارد .علاوه بر اين پلان اعمار ٢٥  سردخانه نيز در دست دارد.
زارعين اين ولايت از حاصلات مزراع خود رضايت دارند؛ اما مى افزايد که از اثر نبود بازار، مفاد بيشتر را بدست آورده نمى توانند.
 غلام داوود يکى از زارعين به آژانس پژواک گفت، يک جريب زمين براى کشت بانجان رومى اختصاص داده بود؛ اما حاصل آن از اثر شيوع يک نوع  آفت بدست نه آورد.
وى افزود:((يک بخش آن مانده ماست ؛ اما ترس دارم که مصارف خود نيز جبران نخواهد کرد.))
دکانداران چاريکار نيز مى گويند که از محصولات زراعتى مفاد خود به دست آورده نمى توانند.
حسين شاه يکى از دوکانداران به آژانس پژواک گفت که قيمت سبزيجات تازه بسيار پايين است، آنها مجبور اند که آن را از دهاقين به قيمت پايين خريدارى و همچنان به قيمت به بازار عرضه نمايند.
 وى افزود:((يک خريطه روميان هفت کيلويى از مزرعه به ٥٠ و يا ٦٠ افغانى خريدارى؛ اما آن را به ٧٠ افغانى ميفروشم .))
تجاران اين ولايت مى گويند که برخى بيشتر تجارت آنها از خريد و فروش ميوه ها و سبزيجات تازه تشکيل شده ؛ اما آنها از نبود بازار آن شکايت دارند.
حاجى ملنگ يکى از تجار به آژانس پژواک گفت که همه ساله از دو هزار تاک حاصل انگور را بدست آورده؛ اما از اثر نبود بازار خوب در آن تاوانى ميشود.
 وى افزود، يک سير کشمش از باغدران به ١٢٠ افغانى خريدارى و آن را تا ٢٠٠ افغانى به فروش رسانيده نمى تواند.
موصوف مى گويد که مواد پاکستان علاوه بر اشياى ديگر بازار سبزى و ميوه هاى تازه نيز خراب کرده و از حکومت ميخواهد تا اتاق هاى سرد براى آنها اعمار نمايد .
اما حاجى غلام رسول يکى از تجاران سبزيجات تازه مى گويد که از کاروبار خود راضى است و مفاد خوب دارد.
 موصوف به پژواک گفت که سبزى و ميوه جات از ولسوالى هاى پروان به قيمت پايين ميگيرد و بعداً آن را در بازار هاى کابل به قيمت هاى بلند عرضه مى نمايد و مفاد خوب دارد .
يکتعداد زنان اين ولايت نيز مصروف صنايع دستى مى باشند. آنها علاوه بر توليد صنايع دستى در خشک کردن ميوه ها و سبزيجات تازه دست دارند.
 شکيلا باشندۀ شهر چاريکار به آژانس پژواک گفت که زنان ولسوالى هاى اين ولايت مصروف مره دوزى،چرمه دوزى و ساير خامک  هاى دستى مى باشند.
موصوف افزود که علاوه بر اين يکتعداد زنان مصروف خشک سازى ميوه هاى تازه ميباشند و در تقويت اقتصاد خانواده هايشان سهم ميگيرند.
شکيلا شکايت کرد که زنان کدام بازار مناسب براى صنعت  دستى خود  ندارند و در اين مورد خواهان توجه دولت هستند .