سلطان محمد "عبادی" فرزند عبدالودود در سال١٣٤١ هجرى شمسى در قریه والک ولسوالی یفتل ولایت بدخشان چشم به جهان گشود و تعليمات ابتدایى تا صنف دوازدهم را در همان قريه به پايان رسانيد. وى تحصیلات عالى در رشته تاریخ را در پوهنتون دعوت در کابل با پایان رساند است.
در جوانى عضویت تنظيم جمعيت اسلامی را کسب نمود و در جهاد عليه قواى شوروى در دهۀ ١٣٦٠ نقش داشت. وى در زمان پیروزی حکومت مجاهدین در سال ١٣٧١ به کابل آمده و به حيث همکار با سفیر عربستان سعودی شامل کار شد .
عبادى در سال ١٣٧٢  به حيث  ریيس عمومی محافظت ریاست جمهوری ایفای وظیفه مى نمود.
وى، پس از به میان آمدن طالبان در زمان مقاومت در دهۀ ١٣٧٠به صفت  قوماندان غُند جهادى در بدخشان توظيف گرديد و آن زمانى بود که طالبان تقريباً تمام کشور را تصرف نموده و تنها نتوانستند بدخشان زادگاه برهان الدين ربانى رييس جمهور وقت را تصرف کنند.
 موصوف پس از سقوط  طالبان  دربست  دگرجنرالی، قوماندان گارد  ریاست جمهوری شد ودر سال ١٣٨٤ به حيث ریيس عمومی ادارۀ مبارزه با حواث ايفاى وظیقه ميکرد.
والی فعلى بغلان در سال ١٣٨٤ نامزد ولسی جرگه در بدخشان شد، اما موفق نگرديد و دوباره به کابل آمد و نظر به لزوم دید مقامات، به صفت ریيس امنیت  ولایت بلخ  تعیين شد  وتاسال ١٣٨٩ در اين سمت باقى ماند.
عبادی در ماه ميزان سال ٣٩١  به حيث والی بغلان مقررگرديد که تاکنون در همين مقام وظيفه دارد. زبان مادرى وی دری است، اما به پشتو،انگليسی و عربی نيز بلديت دارد.