بغلان به شمول شهر پلخمری ، داراى ۱۵ واحد ادارى است:
۱- شهر پلخمرى:
شهر پلخمرى مركز ولايت بغلان است  و در شاهراه کابل- شمال که نه ولايت شمال و شمالشرق را با هم وصل ميکند، قرار دارد. پلخمرى که در گذشته ها بنام پل خمارى ياد ميشد، از حيث اقتصادى حايز اهميت زياد است. موجوديت فابريكه سمنت غورى ، فابريکه تکه بافى نساجى، سيلو و سه معدن زغال سنگ بنام هاى كركر، دودكش و آهن دره، اهميت اقتصادى آنرا برجسته مى سازد .اکثر مردم اين شهر كارمندان ادارات دولتى و دهاقين بوده كه  محصولات شانرا برنج (شالى)، گندم ،خربوزه  و سبزى جات تشکل ميدهد. برنج بغلانى لذت و شهرت خاص دارد و به ساير ولايات نيز صادر ميگردد.
۲- ولسوالى دوشى:
ولسوالى دوشى به طرف جنوب در ۵۰ كيلومتر شهر پلخمرى قرار داشته ،مردم آن مالدار و زراعت پيشه اند و بيشتر به کشت گندم و برنج اشتغال دارند. اين ولسوالى داراى يك معدن طلا نيز بوده كه در منطقه دره اسكارت واقع است . اين معدن توسط وزارت معادن و صنايع قرار داد شده است.
۳-ولسوالى خنجان:
ولسوالى خنجان در ۷۲ كيلومترى شهرپلخمرى موقعيت دارد .مردم آن مصروف مالدارى، باغدارى و وزراعت ميباشند . توت تازۀ خنجانى به سطح کشور شهرت خاص دارد . اين توت خشک نيز ميشود و به حيث ميوۀ خشک و لذيذ در زمستان بيشتر مصرف ميگردد.خنجان با ولسوالى سالنگ ولايت پروان و تونل سالنگ که کابل را با ٩ ولايت شمال و شمالشرق وصل ميکند، سرحد دارد. سالنگ شمالى در ولسوالى خنجان واقع است.
۴-اندراب ها:
اندراب ها منطقۀ وسيع ولايت بغلان را تشکيل ميدهد که شامل ولسوالى هاى ده صلاح ،بنو و پل حصار ميشود.
۵-ده صلاح :
ده صلاح شامل ولسوالى هاى دور دست بغلان بوده و در (۱۱۷) كيلومترى شهر پلخمرى قرار دارد. حاصلات اين ولسوالى برنج( شالى) و گندم و ميوه هاى آن شامل سيب، آلووشفتالو است که به ساير ولايات نيز صادر ميگردد.
۶- بنو:
 بنو از شهر پلخمرى (۱۰۸) كيلو متر  فاصله دارد . مردم آن بيشتر به مالدارى ،باغدارى و زراعت اشتغال دارند .معدن زغال سنگ آلوگک نيز دراين ولسوالى واقع است و علاوه بر آنکه يکعده از مردم محل در استخراج اين مادۀ مهم سوخت اشتغال دارند، سالانه عوايد آن به دولت نيز ميرسد.
۷-پل حصار:
پل حصار يکى از ولسوالى هاى دور دست بوده و در ۱۲۵ كيلومترى مركز بغلان واقع است و از طريق قريه پارندى  با منطقه بازارک مركز ولايت پنجشير سرحد دارد. اکثرمردم اين ولسوالى مالدارو باغدار بوده، اما از سالهاى متمادى بدينسو با مشکلات امنيتى از ناحيۀ افراد مسلح غير قانونى نيز مواجه است. يکى از عوامل سلاح غير قانونى، دشمنى ها و اختلافات ذات البينى سابقه بين مردم اين ولسوالى عنوان مى شود و به همين علت کسانى هم وجود دارند که در خانه چهار، پنج ميل سلاح نگهدارى مى کنند و دولت تا حال نتوانسته که اين مشکل را حل کند و سلاح را جمع نمايد.
۸-ولسوالی نهرین:
ولسوالی نهرین به طرف شمالشرق در ۷۵ کیلو متری شهر پلخمرى قرار داشته و مردم آن مالدارو زراعت پیشه  اند. معدن   زغال سنگ موسوم به چنارک نيز در این ولسوالی واقع است. در نهرين نيز مردم از موجوديت سلاح غير قانونى رنج مى برند و اين ولسوالى نيز مشابه با ولسوالى ده صلاح است.
۹- تاله و برفک:
تاله و برفک از جملۀ ولسوالى هاى دور دست بوده و به طرف جنوبغرب در (۱۲۳) كيلومترى پلخمرى واقع است و مردم آن مالدار و زراعت پیشه هستند. این ولسوالی نيز دارای دو معدن زغال سنگ بوده که یکی آن  درمنطقه تاله و دیگر آن در منطقه برفک قرار دارد. این ولسوالی با ولسوالی سیغان ولایت بامیان سرحد دارد و اقتصاد برخى از مردم آن بر استخراج و فروش زغال سنگ مى چرخد.
 ۱۰- دهنه غوری:
دهنه غوری به طرف شمالغرب در (۲۷) کیلومتری شهر پلخمری قرار داشته و مردم این ولسوالی  که با ولايت سمنگان سرحد دارد، زراعت پیشه بوده و از همين طريق امرار معيشت مى کنند.
۱۱- بغلان مرکزی:
بغلان مرکزی يکى از ولسوالى هاى مرکزى ، صنعتى و پر نفوس ولايت بغلان بوده و به طرف شمالشرق در(۴۳) کیلومتری شهر پلخمری واقع است. مردم آن زراعت پیشه بوده ، اما موجوديت مخالفان مسلح ، امنيت آنرا زير سوال برده است. نيروهاى دولتى و آيساف بار هاى عليه مخالفان مسلح عمليات نموده، اما هنوز هم مردم از فعاليت مخالفان نگران اند.موجوديت بغلان صنعتى و فابریکه شکر (بوره) اهميت اقتصادى آنرا برجسته مى سازد.  اين فابريکه در سال ١٣١٩ هجرى شمسى آغاز به فعالیت نمود و توليد خوب داشت، اما بعد از کودتاى ٧ ثور سال ١٣٥٧ و بر اثر جنگ های دهۀ ١٣٧٠ از فعالیت باز ماند. در سال ١٣٨٧ به کمک آلمان مجدداً آغاز به کارنمود و باز هم رو به رکود گذاشت، اما از سه سال بدينسو دوباره فعال شده ، ولى توليدات قبلى خود را ندارد.
۱۲- برکه:
برکه در (۸۵ ) کیلومتری مرکز ولایت بغلان قرار داشته و اقتصاد بيشتر مردم آن به زراعت و مالدارى متکى است.  برکه با ولسوالی اشکمش ولایت تخار سرحد دارد و فعاليت مخالفان مسلح در این ولسوالی نيز محسوس است.
۱۳- جلگه:
جلگه در (۹۳) کیلومتری شهر پلخمری واقع است  و مردم این ولسوالی مالدار و زراعت پیشه بوده و از همين طريق امرار معيشت مى کنند.
۱۴- خوست:
خوست در ۱۳۶ کیلومترى شهر پلخمری موقعيت دارد.مردم این ولسوالی نيز مالدار وزراعت پیشه بوده و مسیر مردم ولسوالی هاى گذرگاه نور و فرنگ را نيز تشکيل ميدهد.
۱۵-فرنگ:  
فرنگ در (۱۵۰) کیلومترى و به طرف شمالشرق شهر پلخمری قرار داشته وبا ولسوالی فرخار ولايت تخار سرحد دارد و یکی از ولسوالی های کوهستانی بوده و مردم آن از طريق مالدارى زندگى خود را به پيش ميبرند.
گذرگاه نور: اين ولسوالى نيز از جملۀ ولسوالى هاى دور افتاده بوده و (۱۵۹ ) کیلومتری مرکز ولایت بغلان قراردارد و اکثر مردم آن مالدار است.