۱- ناجيه ايماق :
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۱۳۷۳
 استاد ناجيه ايماق دختر حاجی جمعه خان در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالى پلخمری ولايت بغلان متولد گرديده است و خانوداه شان از ساحه دهنه غوری ميباشد.موصوف تعليمات ثانوی خود را در ليسه اسلام قلعه پلخمری  انجام داده و درسال ۱۳۶۳ خورشيدی از همين ليسه فارغ گرديده است . سند لیسانس در ادبیات  را در سال ۱۳۷۰ خورشيدی از پیداگوژی کابل بدست آورده است. موصوف قبل از وکالت برای یک سال مصروف تدريس در مکتب بوده و بعد از آن برای ۱۵ سال  در دارالمعلمين بغلان  بحيث استاد خدمت نموده و از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ بحيث رييس اين اداره ايفای وظيفه کرده است. ايماق در لويه جرگه اضطراری شرکت نموده و در دوره پانزدهم هم نماينده مردم بغلان در ولسى جرگه بود و برای بار دوم به ولسی جرگه انتخاب گرديده است.
 شماره تماس :۰۷۰۰۷۰۳۱۸۹
  
 ۲- دلاور ايماق :
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۳۸۵۶
 دلاور ایماق فرزند شیر محمد در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی نهرين ولایت بغلان متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی و ثانوی خود را در ولسوالی نهرين انجام داده و در سال ۱۳۶۱ خورشيدی از پوهنتون حربى کابل فارغ گرديده است. موصوف بحيث قوماندان کندک، قوماندان لوا ، قوماندان فرقه و معاون قوماندان امنيه ولايت بغلان ايفای وظيفه نموده است.
 شماره تماس :۰۷۰۰۶۱۶۱۷۶
  ۳- شکريه عيسی خيل :
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۵۲۴۷
 شکريه عيسی خيل دختر عیسی خان در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در شهر پلخمری بغلان متولد گرديده است. موصوف سند لیسانس در رشته تعلیم و تربیه خود را از پوهنتون بغلان در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است. شکريه بیش از بیست سال در  مکاتب تدریس و ادارات دولتی ایفای وظیفه نموده است . وی عضو لویه جرگه اضطراری ، کارمند دفتر کمیسیون قانون اساسی در ولایت بغلان، ترینر کمیسیون انتخابات ، در دوره های پانزدهم و شانزدهم عضو ولسی جرگه ، عضو جرگه صلح ، عضو جرگه افغانستان و پاکستان بوده است .
شماره تماس :۰۷۰۶۳۰۱۱۱۱
 ۴- عبيدالله رامين :
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۵۳۶۲
 عبیدالله رامین فرزند محمد عمر، در سال ۱۳۳۱ خورشيدی  در ولسوالی فرنگ ولایت  بغلان متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی را در ليسه خوست و فرنگ و ثانوی را در ليسه بغلان انجام داده است. رامين سند لیسانس در رشته اقتصاد و توسعه زراعتی از  پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۵خورشيدی بدست آورده است. موصوف مفتش بانک انکشاف زراعتی(۱۳۵۷ الی ۱۳۶۰)، رئیس کوپراتیف بانکهای افغانستان(۱۳۶۰ الی ۱۳۶۲)، مصروف فعالیت های تجارتی وسرمایه گذاری(۱۳۶۳ الی۱۳۸۱)،رئیس مرکز تجار وصنف کاران افغانستان(۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳)، رئیس عمومی هیات مدیره اتاق های تجارت بین مللی افغانستان(۱۳۸۳ الی۱۳۸۴)، مدت چهار سال وزیر زراعت ابیاری ومالداری افغانستان در کابینه (۱۳۸۴ الی۱۳۸۷)، ایفای وظيفه نموده است و مؤسس و رئیس انجمن تولید کنندگان وصادرکننده افغانستان(۱۳۸۸) ميباشد.
شماره تماس :۰۷۰۰۸۹۸۹۸۹
ايميل: obaidramin@gmail.com
 ۵- حاجی عاشق الله وفا:
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۶۰۲۹
حاجی عاشق الله وفا فرزند عبدالغفار در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در شهرپلخمری ولایت بغلان متولد گرديده است و اصلا از ولسوالی غوربند ولایت پروان ميباشد. وفا در سال ۱۳۶۲ خورشيدی از ليسه بغلان فازغ گرديده است. وی سرمایه گذاری دربخش های نفت وگاز نموده ازطریق نمایندگی ها دربندرحیرتان، پلخمری و کابل تجارت نفت و ګاز می نمايد.
شماره تماس :۰۷۰۰۷۱۱۷۱۱
ايميل:  ashuqullahwafa.2000@yahoo.com
 ۶- سيد منصور نادری:
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۷۸۴۹
سيد منصور نادری فرزند سید نادرشاه، در سال ۱۳۱۵ خورشيدی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان متولد گرديده است و تعلميات خصوصی را انجام داده است. موصوف سناتورمنتخب ولایت بغلان درزمان رژیم داکترنجیب الله  و قوماندان فرقه ۸۰ در پلخمری، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی، رهبرمذهبی فرقۀ اسماعیلیه افغانستان، معاون رئیس جمهور درزمان حکومت استاد برهان الدین ربانی ايفای وظيفه نموده است، وی در سال ۱۳۸۴ خورشيدی عضويت دوره پانزدهم را کسب کرد و بار دوم در سال ۱۳۸۸ خورشيدی  ازطرف مردم بغلان انتخاب گرديد ، وی همچنان عضو شورای عالی صلح  و رهبرحزب پیوند ملی افغانستان ميباشد. 
 شماره تماس : ۰۷۰۰۲۰۴۰۷۷
  ۷- محمد عظيم محسنی:
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۴۵۵۱
 محمدعظیم محسنی فرزند محمدحسن، در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان متولد گرديده است. موصوف تعلميات ثانوی را در سال ۱۳۷۸ خورشيدی در ليسه سنګران انجام نموده و سند لیسانس در  علوم اجتماعی از پوهنتون بغلان در سال ۱۳۸۶ خورشيدی بدست آورده است. محسنی  بیش از ده سال سابقه کار در رشتۀ نظامی دارد و حالا مصروف تجارت بوده و رييس شرکت پامير ميباشد.
 شماره تماس :۰۷۹۹۲۸۸۳۰۰
ايميل:  muhsini.BAGHLAN@yahoo.com
۸-  داکترمحى الدين مهدی:
نمايندۀ مردم بغلان – ارا: ۵۱۵۴
  محی الدین مهدی فرزند نوراحمد ، در سال ۱۳۳۴ خورشيدی در  ولسوالی اندراب ولایت بغلان متولد گرديده است. مهدی سند لیسانس در رشتۀ طب از پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۷ خورشيدی و  سند دکترا در رشتۀ زبان شناسی از اکادمی علوم تاجکستان بدست آورده است. از ۳۴ اثر وی ۱۲جلد آن به چاپ رسیده که مشهروترین شان  گفتمان ملی افغانستان، درست نویسی، تاریخ، زبان وادبیات ميباشد. وی  بحيث معین وزارت پلان ازسال  ۱۳۷۱الی ۱۳۷۵، نایب سفیر در تاجکستان از۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، عضو کمیسیون تهیۀ نصاب درسی تحصیلات عالی، عضولویه جرگه اضطراری، عضو لویه جرگۀ قانون اساسی، استاد پوهنحی ادبیات و زبانشناسی ازسال ۱۳۸۱الی ۱۳۸۵، مدیرمسوول جریدۀ شهر ازسال ۱۳۷۱الی ۱۳۷۵، مدیرمسوول مجلۀ شورای متحد ازسال ۱۳۸۶الی ۱۳۸۸، مؤسس جریدۀ همبستگی ازسال ۱۳۷۵الی ۱۳۸۰ خورشيدی ايفای وظيفه نموده است.
  شماره تماس :۰۷۰۰۲۷۵۵۷۰
ايميل:   drmahdi@gmail.com