شورای ولایتی بغلان دارای ١٥ کرسى است که در انتخابات ١٣٩٣ سه تن از اعضای سابق این شورا توانستند بار دیگر به این شورا راه پیدا کنند.
١- داکتر محمد صفدر محسنی:
داکتر محمد صفدر محسنی فرزند محمد محسن در سال ١٣٥٤درولسوالی ده صلاح بغلان تولد شده است. دوره ابتدائیه را در شهر پلخمری مرکزبغلان سپری نموده و فارغ صنف دوازدهم ليسۀ ابومسلم خراسانی ولسوالی خنجان است. موصوف بعدا شامل پوهنځى طب پوهنتون بلخ گردید و بعد از فراغتً در ریاست صحت عامه بغلان به حيث آمر بخش اطفال و جوانان انجام وظیفه مى کرد.
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٠٧٤١٧١٧
٢- حیات الله وفا:
حیات الله وفا فرزند عبدالغفار در سال ١٣٥٤ در شهر پلخمری متولد شده است. دوره ابتدایيه را در لیسه میهن و متوسطه را در حضرت عمر فاروق به پايان رسانیده است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٨٨٧١١٧١١
٣- اسدالله شهباز:
اسد الله شهباز فرزند عتیق الله  درسال ١٣٦١ در قریه شاهی خیل ولسوالی بغلان مرکزی چشم به جهان گشوده است. شهباز دورۀ ابتدائیه و ليسه را در مکتب شاهی خیل به پایان رسانید و بعد به شغل آزاد تجارت پرداخت. موصوف یکی از اعضای دور گذشته شورای ولایتی است که در انتخابات سال ١٣٩٣ بار دیگر به این شورا راه یافت. شهباز در دور گذشته به حیث معاون شورای ولایتی ایفای وظیفه کرده است. شهباز در حال حاضر (١٣٩٣) محصل سال سوم پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شبانه حکیم سنایی بغلان می باشد.
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٠٧١٤٦٠٠
٤- مولوی عبدالولی راجی:
مولوی عبدالولی راجی فرزند مولوی محمد عارف در سال ١٣٥٢ در ولسوالی خوست ولایت بغلان متولد شده است. راجی دوره لیسه را در همین ولسوالی با پایان رسانید و بعداً به صفوف مجاهدین جمعيت اسلامی پیوست. وی دو سال به حيث قاضی نیز وظیفه انجام داده است. مولوی راجی در بخش تعليمات دينى را از معینيت تعلیمات اسلامی وزارت معارف سند ليسانس دارد. وى در سال ١٣٨٨ به شوراى ولايتى بغلان راه يافت و بعد از پیروزی به مجلس سنا راه پیدا کرد.  
شمارۀ تماس :  ٠٧٠٥٧٤٠٧١٨
٥- محمد ظریف ظریف:
محمد ظریف ظریف فرزند سلیمان در سال ١٣٦٢ در ولسوالى ده صلاح اندراب به دنيان آمده است. فارغ صنف دوازدهم  ليسۀ سنگبران ولسوالی ده صلاح بوده و به حيث مامور حق العبور آمريت خط آهن زون شمال انجام وظیفه نموده است.
شمارۀ تماس:  ٠٧٠٠٠٢٠٠٠٤
٦- علم جان مجاهد:
علم جان مجاهد فرزند محمد جان درسال ١٣٤٣ درشهر پلخمری به دنيا آمده است. تعليمات ابتدايى را درمکتب چشمه شیر پلخمرى فرا گرفته و در سال ١٣٥٧ به صفوف مجاهدین حزب اسلامی به رهبرى گلبدين حکمتيار پیوست و مصروف جهاد شد.  وى که يکى ازقوماندانان سابق جهادى بوده می باشد.
شمارۀ تماس:  ٠٧٠٦٧٩١٦١٦
٧- سمیع الدین ناظر:
سمیع الدین ناظر فرزند شمس الدین درسال ١٣٥٣ در ولسوالی دوشی به دنيا آمده است. ناظر دوره ابتدائیه و لیسه را در ولسوالى خود سپری نموده و بعد از فراغت صنف دوازدهم وظیفه رسمی نداشت. ناظر در هشت سال اخير به حيث متنفذ محلى کار کرده است. ناظر به حيث منشى شوراى ولايتى انتخاب شده است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٩٠٢١٨٥٠٠
٨- بسم الله عطاش:
بسم الله عطاش فرند بابه خان متولد سال ١٣٥٦ درولسوالی دهنه غوری بغلان است. عطاش در سال ١٣٦٣ شامل ليسۀ حضرت زید شهر پلخمری شد. موصوف در سال١٣٨١ از پوهنځى ادبیات پوهنتون بغلان فارغ گرديد و در سال ١٣٨٢ به حیث استاد پوهنتون  بغلان توظيف شد. وى از جمله  موسسین پوهنتون  بغلان  بوده و تا سال ١٣٨٨به حیث  آمر دیپارنت  پوهنځى آمورش و پرورش پوهنتون  ایفای  وظیفه  نمود. عطاش در سال ١٣٨٩ به حیث ریيس تعلیمات دفتر انکشافى آغا خان در ولايات شمال  کشور کار ميکرد و فعلاً ریيس شورای اسماعیلیان در ولايات شمال است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٩٩١٦٤٢٥٢
٩- شمس الحق بارکزی:
شمس الحق بارکزی فرزند حاجی خان شيرین در سال ١٣٤٩ در شهر پلخمری تولد شده است. وی بعد از فراگیری علوم دینی سند فراغت صنف دوازدهم را از معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف بدست آورده است. بارکزی يک دهه نماینده اقوام کندهاری ها در ولایت بغلان بود و مدتى به حيث عضو شورای عالی صلح وظيفه کرد. وى از يکسال بدينسو عضو شورای مشورتی شاروالى پلخمرى نیز می باشد.
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٧٢٦٦٦٦٦
١٠- فیروز الدین ایماق:
فیروزالدین ایماق فرزندغوث الدین درسال١٣٥٧درمنظقه کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان تولد شده است. ایماق دورۀ ابتدائیه را درلیسه اسلام قلعه شهر پلخمری سپرى کرده و از صنف دوازدهم ليسۀ حضرت عمر فاروق شهر پلخمری فارغ گرديده است. موصوف در سال ١٣٨١ شامل موسسه  تربیه معلم بغلان شده و در سال ١٣٨٧ از پوهنځى زبان و ادبيات درى پوهنتون بغلان فارغ گردید. از سال ١٣٨٣ الی١٣٩٠ به حيث معلم در ليسه چهل کپه کیلگی ولسوالی دوشی انجام وظیفه کرده  است. ایماق در سال ١٣٩١ شامل پوهنځى حقوق وعلوم  سیاسی موسسه تحصیلات عالی حکیم  سنایی بغلان گردیده است. وى در انتخابات هیئت اداری شوراى ولايتى به حيث معاون شورا انتخاب شده است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٩٢٢٢٢٧٤١
١١- محمد حنیف کهگدای:
محمد حنیف کهگدای فرزند محمد ایوب در سال ١٣٥٦ در ولسوالی نهرین بغلان به دنيا آمده است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب گلمیران ولسوالی نهرین فراگرفته و فارغ صنف دوازدهم لیسه عبدالحبیب شهید ولسوالی نهرین است.  وى مدتى به صفت معلم انجام وظیفه نموده و در سال ١٣٨٨از موسسۀ تربیه معلم امام اعظم فارغ گردیده است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٧٠٦٩٢٠٨٨
١٢- شاه جان ایوبی:
شاه جان ایوبی فرزند عبدالحبیب در سال ١٣٦٨ در ولسوالی ده صلاح به دنيا آمده است. ایوبی فارغ صنف دوازدهم ليسۀ فاطمه الزهراى شهر پلخمری مرکز بغلان می باشد. موصوف پس از فراغت به حيث معلم و سر معلم در مکتب ذکور اسلام قلعه وظيفه داشت و سپس شامل  پوهنتون بغلان گرديد. خانم ایوبی در سال ١٣٨٥ از پوهنځی ادبیات  پوهنتون بغلان فارغ گردیده است. بعد یک نهاد مدنی  بنام  موسسه آموزشی و فرهنگی هموطن برای زنان را ایجاد  نموده که تا اکنون فعال می باشد. وی یکتن از اعضای فعال نهاد مدنی ولایت بغلان نیز است.  
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٦٠٦١٠٠٣
١٣- نورضیا ایماق:
نورضيا ایماق فرزند جمعه خان  در سال ١٣٤٧در شهر پلخمری تولد شده وسکونت اصلی اش ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان است. ایماق از صنف دوازدهم ليسۀ  فاطمه الزهرای شهر پلخمری فارغ شده است. موصوف از سال ١٣٦٩ تا سال ١٣٧٢به حيث معلم در آن ليسه و بعد از آن به صفت مامور در ریاست صحت عامۀ بغلان ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس:  ٠٧٩٩١٢١٢١٤
١٤- عادله امینی:
عادله امینی فرزند سفرعلی در سال ١٣٤٣ در شهر کابل چشم به جهان گشوده است. وی دوره ابتدايیه را درمکتب جمال مینه سپرى کرده و فارغ صنف دوازدهم ليسۀ سورياى شهر کابل است. خانم امینی ١٦ سال به حيث مامور در ریاست شاروالى کابل انجام وظیفه نموده است. وی در سال ١٣٨١ در ریاست امور زنان ولایت بغلان به حيث مدیر اقتصاد تعیين گرديد.
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٧٤٣٥٠٣٥
١٥- محبوب الله غفاری:
محبوب الله غفارى فرزند عبدالکریم در سال ١٣٦٧ در ولسوالی خوست و فرنک ولایت بغلان متولد شده است. غفاری دوره ابتدایيه و ليسه را در مکتب میان شهر ولسوالى خوست و فرنک به پایان رسانید. موصوف پس از فراغت از مکتب شامل اکادمی نظامی  در کابل شد اما تا صنف سوم ادامه داد و پس از آن اکادمی را ترک کرد. موصوف به حیث متنفذ محلى در ولسوالی خود نیز فعالیت کرده است.
شمارۀ تماس:   ٠٧٠٠٤٨٥٨٥٨