۵- عبدالستار عفت                                           
سناتور انتخابی
 
عبدالستارعفت فرزند الحاج محمدعالم در سال ۱۳۳۸ خورشيدی در قریه شوراب  ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان متولد  و از صنف دوازدهم فارغ گرديده است. وی قبلا بحيث آمرجبهه درزمان جهاد، قوماندان لوا، ولسوال ، عضو مشرانوجرگه دردورۀ پانزدهم شورای ملی ايفای وظيفه نموده است. عفت قبلاً عضو تنظیم حزب اسلامی  مولوی خالص بود.
 شماره تماس:  0700683936
 
۶- مولوی عبدالولی راجی
سناتور انتخابی
مولوی عبدالولی راجی فرزند مولوی محمدعارف خان  در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در قریه  وغو ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان متولد گرديده ، در شرعيات ليسانس دارد. بیان حقیقت ،مجموعه اشعارراجی  و زن درآینۀ شریعت از تاليفات وی ميباشد. وی قبلا دربخش قضا دردوران جهاد ومقاومت و مدیردارالعلوم خوست فرنگ وظايف را انجام داده است و حالا سمت منشی مشرانو جرگه  را بعهده دارد. وی عضو تنظيم حرکت انقلاب اسلامی  افغانستان بود.
 شمارهای تماس:0705740718-0777776411      
۷۸- حاجی نظرمحمد فقیری:
سناتور انتصابى از بغلان
 
حاجی نظرمحمد فقیری فرزند حاجی حضرت محمد؛ در سال ۱۳۳۴ هجرى شمسى، در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان متولد گرديده ، دوره ابتدائیه  وليسه  را در مکتب باغ شمال به پایان رسانده و در سال 1359  به پاکستان مهاجر گرديد  و در سال 1384  به کشور عودت نمود.. فقيری، متنفذ قوم بوده و در بخش زراعت و مالداری تجربه دارد. وی بعد از حکومت انتقالی  به حيث سناتور انتصابی از طرف ریيس جمهور انتخاب شد  و در دور دوم حکومت حامد کرزی نیز دوبار به حيث سناتور برگزيده شد.
 
 
شماره تماس:0799890595-0700683880