١- بنیاد انکشافی و اجتماعی جوانان ولایت بغلان:
اين بنیاد درسال 1385 هجرى شمسى در ولايت بغلان به فعالیت آغاز نموده، دربخش فرهنگی با جوانان کار میکند و مسوولیت آنرا محمد عاطف "عارفیان " بدوش دارد.    
شماره تماس: 0700703532
٢-انجمن ادبی آستانه:
 اين انجمن درسال 1385 در بغلان  تاسيس گرديده و در بخش شعر و ادب فعالیت دارد. محمد نبی "سلطانی" مسوول انجمن ادبى آستانه است.
شماره تماس: 0700709368
 ٣- انجمن سینمایی آفتاب درخشان 
در سال 1381 در بغلان آغاز به فعالیت نموده ، مسوولیت آن را محمد عثمان "شیرزی " به عهده دارد.   این نهاد در بخش های تولید فلم های مستند و پارچه های تمثيلی فعالیت میکند.
شماره تماس: 0700721456
٤-نهاد انکشافی رفاه و اقتصاد زنان افغانستان:
اين نهاد در سال 1390 در ولايت بغلان به فعالیت آغاز نموده، در بخش انکشاف و رفاه اقتصاد زنان کار ميکند و مسوول آن سهیلا جان است.
شماره تماس: 0796116984
٥-سازمان اجتماعی و فرهنگی  جوانان عصر جديد :
اين سازمان در سال 1391 تاسيس شده  و مسوولیت آن به دوش  محراب الدین  ابراهيمی است .
محور فعاليت آنرا امور اجتماعى و فرهنگى در عرصۀ جوانان تشکيل ميدهد
 شماره تماس: 0786345291
٦-نهاد انکشافی همکارى های اقتصادی بغلان:

اين نهاد در سال 1392 به مسوولیت عبدالغفور به کار آغاز نموده و در بخش انکشاف اقتصاد اين ولايت کار ميکند.
شماره تماس: 0700423559
 ٧-نهاد آموزشی و ارزیابی مشکلات زنان افغان:
اين نهاد آموزشى در سال 1390 تاسيس گرديده و مشکلات زنان را پس از ارزيابى به گوش مسوولان ذيربط ميرساند. مريم دقیق مسووليت آنرا به عهده دارد.
شماره تماس:  0779517321
٨-نهاد فرهنگی اجتماعی  مصباح :
اين نهاد در سال 1390 آغاز به فعالیت نموده و مسوول آن عصمت الله پدرام است.
شماره تماس: 0789260051
٩-سازمان  شورای اجتماعی جوانان بغلان:
اين سازمان در سال 1390 ايجاد شده و مسوولیت آنرا محمد بشیر "آرین " به دوش دارد .
شماره تماس: 070003590
١٠-نهاد توسعه آموزشی هموطن:
نهاد مذکور در سال 1390 تحت ریاست شاه جهان "ایوبی" به آغاز نموده و فعاليت آن بيشتر روى توسعۀ آموزش و پرورش متمرکز است.
شماره  تماس: 0706061003
١١- موسسه طلایه داران:
تحت ریاست محمد ابراهیم زمانی، در سال 1389 به فعالیت نموده است.
شماره تماس: 0700709099
١٢-نهاد بازسازی و انکشافی جامعه نوین:
  اين نهاد تحت ریاست محمد رسول (هبا) در سال 1383 تاسيس گرديده و فعاليت هاى روى چگونگى  بازسازى در ولايت بغلان مى چرخد.
شماره تماس: 0700046251
 ١٣-موسسه خدماتی زنان برتر افغانستان:
مسووليت اين موسسه را که در سال 1391 به  فعالیت آغاز نموده ،شکریه "اصیل"رييس اطلاعات و فرهنگ بغلان، بدوش دارد.
شماره تماس: 0708968674
١٤-موسسه حفظ محیط زیست و آگاهی عامه :
اين موسسه در سال 1383 تاسيس گرديده و مسوول آن سید کاظم " فاضل" است.
شماره تماس: 0700020608
١٥-نهاد کانون فرهنگی و اجتماعی جوانان ولسوالی دوشی:
اين نهاد در سال 1390 د ر ولسوالی دوشی ولایت بغلان آغاز به فعالیت نموده و مسوولیت آنرا خیر الدین  احمدی بدوش دارد.
شماره تماس: 0700766751
١٦-نهاد اجتماعی و فرهنگی جاويدان:
اين نهاد در سال 1390 در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به فعالیت آغاز نموده و مسوول آن محمد نعیم است.
شماره تماس: 0775918114
١٧-انجمن اجتماعی و فرهنگی رسالت:
اين انجمن درسال 1390 در ولسوالی دهنه غوری تاسيس شده و مسوولیت آنرا محمد ابراهیم (دارا) بر عهده دارد.
شماره تماس: 0775918114