۱- تلویزیون تنویر :
اين تلویزیون،یگانه رسانه  تصویری در ولایت بغلان است  که در حال حاضر بیشترین  بیننده را دارد. تنویر در سال ۱۳۹۱ خورشيدی درشهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به نشرات آغاز نموده و صاحب امتیاز آن شیرمحمد "جهش"  ومدیر مسوول آن عبیدالله "جهش" است. این تلویزیون ،شهر پلخمری(مرکزبغلان) وولسوالی هاى دوشی و دهنه غوری را تحت پوشش داردو پرتاب آن به (۴۰) کیلو متر میرسد. تنوير از ساعت ٦صبح الی يک شب نشرات نموده و ١٥ کارمند به شمول سه تن از طبقه اناث دارد.
 ايميل:Tv.tanwir@yahoo.com
شماره هاى تماس: 0700615875-  0707002929
۲- رادیو آرزوها:
از رسانه های  فعال بغلان بوده و توسط شیرمحمد "جهش" در سال۱۳۸۵ خورشيدی تاسیس وبه نشرات آغاز نموده است. این رادیو از ساعت ٥ صبح الی ١٢ شب نشرات دارد وساحه تحت پوشش آن به ٤٠ کیلومتر ميرسد. رادیو آرزوها توسط نشر اعلانات وبودیجه شخصی تمویل میگردد و ٢٠ تن به شمول هشت زن و دختر در آن مشغول کار اند.  اين رسانۀ سمعى، روی فریکونسی 88.1fm نشرات داشته و موقعیت آن شهر پلخمری است و مدیر مسوول آن عبیدالله "جهش" است.
شماره تماس: 0700615875
ايميل: jaheshbas@yahoo.com
 
۳- رادیو ادیب:
از رسانه های فعال ولایت بغلان بوده و توسط حبیب الرحمن "شیرزی " در سال ۱۳۸۸ تاسیس و روی فريکونسی  89.7fm  به نشرات آغاز نمود. این رادیو از ساعت ٥ صبح الی يک شب نشرات داردو ساحه تحت پوشش آن ۴۵ کیلومتر میباشد.  رادیو ادیب توسط اعلانات و بودیجه شخصی تمویل میگردد و ۲۲ تن در این رادیو کار میکنند که ۸ تن آنرا طبقه اناث تشکيل ميدهد و مدیرمسوول حمید شیرزی  است.
شماره های تماس:0706701345 -0700721984
ايميل: habibrahmanshirzi@yahoo.com   
 
۴- رادیو پیمان:
رادیو پیمان نيز از رسانه های فعال بغلان بوده که درسال ۱۳۸۶ خورشيدی تاسیس و روی فريکونسی  90.0fm  به نشرات آغازکرد. این رادیو از ساعت ۶ صبح الی ۱۲ شب نشرات  دارد و ساحه تحت پوشش آن به ۵۰ کیلومتر ميرسد. رادیو پیمان توسط نشر اعلانات و بودیجه شخصی تمویل میگردد و۱۵ تن به شمول سه زن در این رادیو مشغول کار اند. اين رسانۀ سمعى در ولسوالی بغلان مرکزی موقعيت داشته و صاحب امتیاز آن شیر محمد جهش است .
شماره تماس: 0700615875
ايميل: jaheshbas@yahoo.com
۵- رادیو تراجمیر:
رادیو تراجمیر در شهر پلخمری موقعيت دارد و روی فريکونسی fm 89.4  نشرات دارد ، صاحب امتیاز آن موسسه انتر نیوز و مدیر مسول محفوظ"سعيدی" است.
شماره تماس: 0777283612
ايميل: Mafozullah.sayd@yahoo.com
 
۶- رادیو فرحت:
رادیو فرحت از رسانه های فعال بغلان بوده و توسط انجمن اجتماعی زنان برتر افغانستان در سال ۱۳۸۹ خورشيدی تاسیس و روی فريکونسی91.3 fm به نشرات آغاز نمود. در شهر پلخمری موقعيت دارد، انجمن اجتماعی  زنان برتر افغانستان صاحب امتیاز آن و امید "مبرا" مدیر مسول آن است. این رادیو در آغاز در ولسوالی دوشی فعالیت داشت، اما اکنون در شهر پلخمری فعالیت میکند و از ساعت ۶ صبح الی ۱۰ شب نشرات دارد و ساحه پوشش آن ۲۰ کیلو متر می باشد. رادیو فرحت توسط موسسه انتر نیوز تمویل میگردد و ۱۲ تن کارمند در این رادیو مشغول کار هستند .
شماره هاى تماس .0708968674 -0705500601
ايميل: Shokria1@gmail.com
 
۷-رادیو سنا:
رادیو سنا در شهر پلخمری موقعيت داشته و از رسانه های فعال  بغلان است که در سال ۱۳۸۹ خورشيدی تاسیس و روی فريکونسی87.8 fm به نشرات آغاز نموده است. این رادیو از ساعت ۵صبح الی يک شب نشرات دارد و ساحه پوشش آن به ۲۰ کیلو متر می رسد . رادیو سنا توسط نشر اعلانات  و بودیجه  شخصی  تمویل  میگردد و ١١ کارمند از طبقۀ اناث و چهار تن از طبقۀ ذکور دارد. عبید الله "جهش " صاحب امتیاز  و مدیر مسوول آن نوریه "حمیدی" است.
شماره های تماس . 0700707119--0706702224
ايميل: ojahesh@yahoo.com
 
۸ -رادیو خوشی:
رادیو خوشی از رسانه های فعال در ولسوالی بغلان مرکزی بوده که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تاسیس شده و روی فريکونسی89.2  fm به نشرات آغاز نموده است . موقعيت آن ولسوالی بغلان مرکزی ولايت بغلان است. این رادیو از ساعت ۶ صبح الی ۱۱ شب نشرات داشته  و توسط نشر اعلانات و بودیجه شخصی تمویل میگردد. ساحه پوشش آن ۵۰ کیلومتر بوده و ۲۰ کارمند به شمول چهار تن از طبقه اناث دارد. صاحب امتیاز آن عبدالمتین  مبارز ومدیر مسوول آن عبدالکریم جاوید است.
شماره تماس: 0700706507
ايميل: Khoshi.RD@gmail.com
 
۹- هفته نامه سلسله:
هفته نامه سلسله از نشریه های فعال ولایت بغلان بوده وتوسط شیر محمد جهش درسال ۱۳۸۸ تاسیس و از چاپ بر آمد. این نشریه در ولایت بغلان  توزیع و توسط نشر اعلانات تمویل میگردد و چهار  کارمند دارد. هفته نامه سلسله در شهر پلخمری  موقعيت دارد و شیر محمد "جهش "صاحب امتیاز و عبیدالله "جهش" مدیر مسوول آن است.
 
شماره  تماس: 0799045881
ايميل: haheshbos@yahoo.vom     
 
۱۰- نشریه عقاب:
نشریه عقاب درسال ۱۳۸۶در ولسوالی بغلان مرکزی توسط (نهاد فرهنگی واجتماعی مردم روشن ضمیر میهن) تاسیس و به زيب چاپ آراسته شد. این رسانه ، هر ماه يکبار با تيراژ ۵۰۰ جلدچاپ ميشود. صاحب امتیاز آن( نهاد فرهنگی و اجتماعی  مردم روشن ضمیر میهن) و مدیرمسوول آن بسم الله "شریفی" است.
ایميل :  b_sharefi@yahoo.com
شماره هاى تماس 0700720953-0700795937
 
۱۱-هفته نامه اتحاد:
از نشریه های فعال در ولایت بغلان بوده که توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ در سال ۱۳۳۰ تاسیس و از چاپ بر آمد . اين نشريه در شهر پلخمری موقعيت دارد و صاحب امتیاز آن ریاست اطلاعات فرهنگ  و مدیر مسوول آن سید عبدالله "سادات " است. اتحاد  به تیراژ 500 شماره چاپ ودر تمامی ولایات  توزیع میگردد. اين هفته نامه از سوى ریاست اطلاعات و فرهنگ تمویل میگردد و چهار کارمند دارد.
شماره تماس: 0700703966
ايميل: Fahim_1919@yahoo.com
 
۱۲- راديوى محلى بغلان:
راديوى محلى بغلان از ساعت ٨:٠٠ صبح تا ١٠ شب نشرات دارد که صرف از ساعت ٧:٣٠ شام تا ٩:٠٠ شب نشرات محلى را پخش ميکند و بقيۀ ساعت هاى آن پروگرامهاى راديو افغانستان از کابل ريلى و پخش ميگردد.
۱۳- تلويزيون محلى بغلان:
تلويزيون محلى بغلان از ساعت ٦:٠٠ شام تا ١١:٠٠ شب نشرات دارد و پروگرام هاى آن، کُلاً از کابل ريلى و پخش مى شود. ذبيح الله (رييس زاده)آمر راديو- تلويزيون بغلان است و اين رسانۀ سمعى و بصرى در مجموع ٢٥ کارمند به شمول دو تن از طبقۀ اناث دارد.