Data Gathered Date: 

Sunday, September 8, 2013 - 13:15

پلخمرى (پژواک ١٧سرطان ٩٢) : بغلان دارای چهارده ولسوالی و نفوس تخمينى ٨٩٠ هزار تن بوده و یکی از ولایات  مهم صنعتی و زراعتی محسوب ميشود، اما مردم فساد ادارى، موجوبت افراد مسلح غیر قانونى و نبود مسوولین  توانمند محلى را  بزرگترین مشکلات خود مى دانند.
يک کارگر: مفسدین  باید گرفتار و مجازات شوند.
محمد ابراهیم حبا  يکى از کارگران سابقه دار فابريکۀ نساجى پلخمرى ميگويد که  متاسفانه  در زمان حکومت حامد کرزی مفسدین  بهترین فرصت پیدا کرده اند که فساد کنند  بخاطر اینکه در این نظام  بنام مجازات چیزى وجود ندارد.
وى که پنجاه سال دارد مى افزايد ، تا زمانیکه در یکه مقام و یا پوست دولتی هستند  تا میتوانند  خورد برد میکنند  و میدانند که به از آن که بر کنار شدند هیچ کسی از ایشان پرسان نمیکنند .همين مفسدین هستند که فساد میکنند، تازمانیکه دولت مفسدین  را بازداشت نکند، فساد را محو کرده نمیتواند.
حبا گفت: ((من به این دولت تعجب میکنم ،در حالی که خوب میداند  یک  نفر بخاطر مقرر شدن در پُست شاروالی ویا ریاست های دیگر به چه اندازه پول مصرف میکند در حالیکه  معاش یک شاروال ویا ریيس بيش از  ده  هزار افغانی نیست.))
 به گفتۀ وى، در صورتیکه  یک کارمند دولت  پنج يا ده هزارافغانى معاش دارد، پس موتر و تعمیرى را  میخرد، از کجا ميکند؟  تا کنون دولت  و منسوبین کشفی از یکی آنان نپرسيده که اين دارايى را از  کجا پیدا نموده است؟ اگر دولت یکی از این مقامات را مورد  بازپرس قرار بدهد بعد از یکماه نتیجه  معلوم خواهد شد.
يک تاجر: مردم  فکر میکنند که بنام شاروالی چیزى وجود ندارد
حاجی فیض الله  یکتن از تاجران شهر پلخمری میگوید که  مشکلات شهر پلخمری به اندازه زیاد  است  که مردم  فکر میکنند که بنام شاروالی چیزى وجود ندارد .
به گفتۀ وى، شاروال ها بر اساس راوبطى که با مقامات مرکزی دارند  و پول مصرف میکنند، در اين پُست تعین میشوند  و آنان مجبور هستند که پول مصرف خود را از مردم بیچار بگیرند و یا کسانی که  در تقرر وی زحمت کشیده،اقارب و دوستان شان را در پُست های کلیدی مقرر نمايند، بر این اساس  شاروال ها کارى کرده نمیتوانند .
اين تاجر مى افزايد : (( به نظر من تا زمانی که شهر دار ها انتخابی نشود،  مردم شهر ها از مشکلات خلاصی ندارند  و این شاروال های انتصابی هیچگاهی نمیتوانند که قانون شهر داری را بالای مردم تطبیق کنند .))
معلول:مشکل عمدۀ ما  بيکارى است
مير بچه يکى از معلولين ولايت بغلان ميگويد که آنان با مشکل زياد روبرو بوده و دو هزار افغانى که دولت ميدهد، به هيچ وجه کفايت آنان را نمى کند.
به گفتۀ وى، مشکل عمدۀ آنان را بيکارى تشکيل ميدهد، دولت برنامۀ منظم  براى ايجاد شغل بالاخص براى معلولين و معيوبين ندارد.
اين معلول که يک دست و يک پايش را در وقت تجاوز قواى اتحاد شوروى سابق در افغانستان از دست داده است، گفت: (( ما تمام عمر خوده بخاطر اهداف سياسى ديگران از دست داديم و امروز حتى يکماه بعد هم بعضى وکيلاى پارلمانه گير کده نمى تانيم که به مشکل ما رسيدگى کنند، اگر گير هم کنيم، وعده ميدهند که مشکلات تانرا حل ميکنيم، اما مشکلات ما همچنان در جايش باقى است.))
بر اساس معلومات رياست کار و امور اجتماعى و شهدا و معلولين، حدود نه هزار معلول و معيوب در ولايت بغلان وجود دارد.
يک فعال جامعۀ مدنى: تا زمانیکه پلان کاری نباشد، کار غیر ممکن است .
شیر آقا "شایان " مسوول اجرائیه  شبکه نهاد های جامعه مدنی بغلان ميگويد، قسمیکه دیده میشود  به جزء یک  ویا دو اداره،  پلان کار دارد  وآنهم در روى صفحه کاغذ . اما در اکثر ادارت ولایت بغلان پلان کاری جود ندارد  و کورکورانه  کارمیکنند و فقط منتظر اند که چه وقت ساعت ٢ و یا ختم کار میشود  که این خود نمایانگر بی کفایتی  و عدم کارآیی مسوولین را نشان ميدهد.
مسوول اجرائیه  شبکه نهاد های جامعه مدنی بغلان میگوید: ((اگر مسوولین  خود را در مقابل مردم و دولت مسوول احساس کنند  و پلان کاری اداره خود را بسازند  و این پلان توسط مقام ولایت و نهاد های جامعه مدنی  کنترو ل و بررسی شود ، مطمین هستم  که  پیشرفت صورت میگيرد و مردم از دولت راضی میشوند و اینکار میتواند که مردم را با دولت نزدیک سازد .))
به باور وى، بهتر خواهد بود که پلان های کاری در مشارکت با نهاد ها و شورای های مردمی تهیه  شود  که در این صورت مردم  با دولت شریک شده و خود را مسوول احساس میکنند .
محصل: قانون  باید تطبیق شود.
فرهاد محصل سال اول پوهنځى حقوق پوهنتون حکیم سنایی در بغلان ميگويد که بيشتر افرادى که در پُست های دولتی کار میکنند،از قانون هیچنوع آگاهی ندارند  و اگر آگاهی دارند  باورمند به تطبیق آن نیستند .
اين محصل مى افزايد که بی توجهی دولت  باعث شده که مافیای  مردمی و دولتی  دست به دست هم  داده   به بسیار راحتی  کار کنند و تمامی سرمایۀ ملی را به غارت ببرند .
او گفت:" از نظر من دولت باید در مورد حفظ اموال دولتی  تدابیر  بگیرد، در غیر آن توجه نکردن به این امر ،خیانت  بزرگ برای ملت خواهد بود.))