محب الله صميم درسال ١٣٤٤ خورشيدى در ولسوالى واغز غزنى چشم به جهان گشوده است .موصوف تعليمات ابتدايى در ولسوالى خود و تحصيلات عالى خويش را در بخش زبانشانسى انجام داده است .
 موصوف منحيث رييس اطلاعات و فرهنگ غزنى و ولسوال ولسوالى هاى واغز و اندر در اين ولايت ايفاى وظيفه کرده است .  محب الله صميم همچنان در زمان حاکميت طالبان منحيث معاون پوهنتون کابل و رييس پوهنتون پولتخنيک کابل ايفاى وظيفه کرده است .
موصوف صاحب امتياز يک مجلۀ موسوم به زمزمه در کابل بود . درماه سال ١٣٨٩ ه ش منحيث والى پکتيکا توظيف شد ، وى با زبان هاى پشتو ، درى ، عربى و انگليسى تسلط دارد .