ولايت پکتيکا که در جنوب شرق افغانستان در امتداد خط ديورند موقعيت دارد ، به شمول شهر شرنه مرکز اين ولايت از ٢١ ولسوالى تشکيل گرديده است .
١-ارگون :
ولسوالى ارگون در ٧٠ کيلومترى شمال شرق شهر شرنه موقعيت دارد و نسبت به ساير ولسوالى ها ولسوالى پُر نفوس ؛ اما رقيم دقيق آن مشخص نيست .اقوام باشندۀ اين ولسوالى با اقوام ارگونى، خروتى و ځدراڼ ارتباط  داردند که برخى بيشتر آنها مصروف زراعت و مالدارى ميباشند .
 ٢-سروبى :
اين ولسوالى در ٧٥کيلومترى شمال شهر شرنه موقعيت دارد ،تمامى باشندگان آن با قوم خروتى ارتباط دارند که تعداد دقيق آنها مشخص نشده و علاوه بر زراعت، مصروف تجارت جلغوزه ميباشد .
 ٣١-برمل:
اين ولسوالى در ٩٠ کيلومترى شرق افغانستان موقعيت دارد ، برخى بيشتر باشندگان اين ولسوالى با اقوام وزير و خروتى ارتباط دارد . ولسوالى برمل با خط ديورند همسرحد و ساکنين آن علاوه بر زراعت و تجارت، مصروف کاروبار در وزيرستان هاى شمالى و جنوبى ميباشند.
٤-زيروک :
اين ولسوالى در ١٨٠ کيلومترى شمال شرق شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان بيشتر آن با قوم ځدراڼ ارتباط دارد که مصروف تجارت چوب ميباشد .
٥-نکه:
اين ولسوالى در ١٩٠ کيلومترى شمال شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر ساکنين آن با قوم ځدراڼ ارتباط دارند که مصروف تجارت چوب ميباشند .
٦-گيان :
اين ولسوالى در ١٩٦ کيلومترى شمال شرق شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر باشندگان آن با قوم ځدراڼ ارتباط دارند که علاوه بر کاروبار چوب مصروف مزدورى در کشورهاى عربى و پاکستان ميباشند .
 ٧-سر روضه :
اين ولسوالى در ٢٠ کيلومترى شمال شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر باشندگان آن با اقوام خروتى و مارزک ارتباط دارند که علاوه بر زراعت مصروف تجارت جلغوزه و مزدروى در کشورهاى عربى ، لندن و پاکستان ميباشند .
٨-اومنه :
اين ولسوالى در ٦٠ کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد که باشندگان آن با قوم خروتى ارتباط دارند و مصروف تجارت جلغوزه ميباشند .
٩-گومل :
اين ولسوالى در ٧٠ کيلومترى جنوب شرق شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر باشندگان با قوم خروتى ارتباط دارند که مصروف تجارت جلغوزه ميباشند .
١٠ – شکين :
اين ولسوالى در ٨٥ کيلومترى شرق شهر شرنه موقعيت دارد که برخى بيشتر باشندگان آن با اقوام وزير و ځدران ارتباط دارند و سرحد طويل با خط ديورند ساخته است .باشندگان شکين مصروف تجارت چوب   ميباشند .
 ١١-وازه خوا :
اين ولسوالى  در ١٩٠ کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط دارد که علاوه بر زراعت و مالدارى مصروف کار در کشورهاى هندوستان و پاکستان ميباشند .
١٢-تروه :
اين ولسوالى در ٢١٠ کيلوترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط دارند که مصروف زراعت هستند .
 ١٣-وړممى :
اين ولسوالى در ٢٣٠ کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط دارند که تعداد بيشتر آنها مصروف زراعت هستند .
١٤-خيرکوت :
اين ولسوالى در ٦٧ کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط دراند که مصروف زراعت هستند .
 ١٥-جانى خيل :
اين ولسوالى در ٧٥کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد وباشندگان آن با قوم سليمانخيل ( کتوازى ها ) ارتباط دارند که مصروف زرعت و يکتعداد آن مصروف مزدورى در  پاکستان و کشورهاى عربى ميباشند.
١٦-خوشامند :
اين ولسوالى در ٧٥کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط  دارد که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند .
 ١٧-ديله :
اين ولسوالى در ١٨٧کيلومترى شهر شرنه موقعيت دارد و باشندگان آن با قوم سليمانخيل ارتباط دارند که مصروف زراعت و مالدارى هستند .
١٨-يوسف خيل :
اين ولسوالى در ٢٠ کيلومترى جنوب شرق شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر باشندگان آن مصروف زراعت هستند ؛ اما يکتعداد ديگر آنها مصروف کار در کشورهاى ايران، عربستان سعودى و شهر دبى امارات متحده عرب ميباشند.
 ١٩-يحيى خيل :
اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى جنوب شهر شرنه موقعيت دارد وتمامى باشندگان آن با قوم سليمانخيل موقعيت دارند که مصروف کار در هند و کشورهاى عربى ميباشند.
٢٠-متاخان :
اين ولسوالى در ١٥ کيلومترى شمال شهر شرنه موقعيت دارد و برخى بيشتر باشندگان آن با قوم اندر ارتباط دارند که مصروف زراعت و يکتعداد ديگر آنها در کشورهاى هند و پاکستان کاروبار دارند .
 ٢١-شرنه:
شهرشرنه مرکز اين ولايت ميباشد که مقام ولايت و ساير رياست هاى دولتى در اين اينجا قرار دارد و دولسوالى ها نيز از اينجا اداره ميشود.