شوراى ولايتى پکتيکا ٩ عضو دارد و يکى از اعضاى پيشين شوراى ولايتى ميباشد. هيئت ادارى شوراى ولايتى، به طور ذيل تعيين شده است.
رييس: افسرخان سليمانخيل
معاون: عزيز ارگونى
منشى: نعمت الله بابرى
 
١-افسرخان سليمانخيل:
افسرخان سليمان خيل فرزند محمودخان سليمانخيل عضو ولسى جرگه ميباشد. موصوف، درسال ١٣٦٠ خورشيدى در قريۀ جلالزوى ولسوالى جانى خيل ولايت پکتيکا متولد گرديده است.  وى از ليسۀ مرکزى شرنه مرکز ولايت پکتيکا فارغ و تحصيلات عالى خود را در انستيتيوت حسابدارى اين ولايت فارغ شده است. موصوف قبل از وکالت، آمر گمرک ولايت پکتيکا بود و در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث رييس شوراى ولايتى انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٠٠١٣٦٠٩
٢-فضل الرحمن کتوازى:
فضل الرحمن کتوازى فرزند حاجى گل احمد؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى در قريۀ جانى خيل ولسوالى جانى خيل ولايت پکتيکا متولد گرديده است. موصوف، تعليمات اسلامى را تا صنف دوازدهم انجام داده است. کتوازى، يکى از اعضاى شوراى ولايتى پيشين ميباشد و به حيث معاون شوراى ولايتى ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٣٨٥٥٦٩
٣-بختيارگل همت:
بختيارگل همت فرزند سلطان محمد زوى؛ درسال ١٣٦١خورشيدى در قريۀ دورژانۀ ولسوالى زيروک ولايت پکتيکا متولد گرديده است. همت از ليسۀ دعوت پوهنتون ولايت کابل فارغ گرديده و قبل از وکالت، مسوول يکى از شرکت هاى ساختمانى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٠٠٠١٠٨٠
٤-عبدالمبين فقيرزاده:
مبين فقيرزاده فرزند محمديعقوب؛ درسال ١٣٥٥ خورشيدى در چانۀ ولسوالى ارگون متولد گرديده و از صنف دوازدهم ليسۀ التقوا فارغ گرديده است. مبين زاده، يکى از اعضاى سابق شوراى ولايتى ميباشد و در دور گذشته، به حيث رييس شوراى ولايتى ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٧٢٥٣٩٧٠
٥-نعمت الله بابرى:
نعمت الله بابرى فرزند ملک صاحب خان؛ درسال ١٣٦١ خورشيدى در قريۀ شکين ولسوالى گومل اين ولايت متولد گرديده است. موصوف، از صنف دوزادهم ليسۀ شکين اين ولسوالى فارغ گرديده و قبل از وکالت، مسوول اتحاديۀ جوانان شکين بود. موصوف در انتخابات داخلى شوراى ولايتى به حيث منشى انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۸۰۰۴۹۷۷
٦-عزيز:
عزيز فرزند تازه گل؛ درسال ١٣٦٣خورشيدى، در قريۀ بوندى ولسوالى ارگون ولايت پکتيکا متولد گرديده است. موصوف، تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در بخش حقوق و علوم سياسى در پاکستان به اتمام رسانده و قبل از وکالت، کدام وظيفۀ رسمى نداشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۹۴۷۶۰۸
٧-حنيفه کتوازى:
حنيفه کتوازى بنت عباس؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى در قريۀ مليزوى ولسوالى خيرکوت ولايت پکتيکا متولد گرديده است. موصوف، از صنف دوزادهم ليسۀ زرغونه در کابل فارغ شده و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٧١٣٦١٢٤
٨-ديانا صاحبزۍ:
ديانا بنت روزى جمعه؛ درسال ١٣٢٥ خورشيدى، در قريۀ شيخان ولسوالى ارگون متولد گرديده است. صاحبزى از صنف ١٢ ليسۀ خصوصى طلوع آفتاب در کابل فارغ گرديده است. موصوف، در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٠٧٤٧٤٨٠
٩-عبدالجليل خروټی:
عبدالجليل  خروټی فرزند حاجى عيد محمد؛ در سال ١٣٦٣ خورشيدى در قريۀ لالى خيل ولسوالى گومل ولايت پکتيکا متولد گرديده و از صنف دوازدهم  مدرسه مظهر العلوم پاکستان فارغ شده است. 
شمارۀ تماس:  ۰۷۷۹۹۶۹۱۲۹