۵۱- جمعه الدين گيانوال:
سناتور انتخابی پکتيکا
 
جمعه الدين گيانوال فرزند حاجی خانه جيم در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی گيان ولايت پکتيکا بدنيا آمده است. فارغ صنف دوازده است ،متنفذ قوم بوده و پيشه تجارت را داشت.
 
شماره تماس: 0707959852 -0799490093
 
۵۲- حاجی خان محمد خاگی:
سناتور انتخابی پکتيکا
 
حاجی خان محمد خاگی فرزند حاجی آغا محمد در سال ۱۳۴۳ در قريه عباسخيل ولسوالی سروبی ولايت پکتيکا بدنيا آمده است ، تعليم ابتدائيه دارد، متنفذ قوم بوده و در جهاد اشتراک کرده است.
 
شماره تماس :  0799388186
 
۹۱- مولوی ارسلان رحمانی ( مرحوم):
 سناتور انتصابى از پکتیکا
 
مرحوم سناتور مولوی ارسلان رحمانی فرزند محمد دولت؛ در سال ۱۳۲۳ در ولسوالی ارگون ولایت  پکتیکا چشم به جهان گشوده و در علوم دینی و فلسفه تحصيلات دارد. در دورۀ حکومت استاد ربانی، به حيث وزیرارشاد و اوقاف و معاون صدارت عظمی بوده و در دورۀ حکومت طالبان، به حيث معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی و معین وزارت حج و اوقاف انجام وظيفه نموده است. وی معاون تنظیم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان بود. رحمانی در ۲۴  ثور سال ۱۳۹۱ توسط فرد ناشناس درحالیکه رهسپار دفتر کارش بود، در شهر کابل کشته شد.