١-نهاد مدنى پکتيکا :
اين نهاد که درشهرکابل فعاليت دارد، درسال ١٣٨٧ خورشيدى تحت رياست جنرال مهمند کتوازى تاسيس شده و درحدود ٥٠ تن عضو دارد .
٢-اتحاديه خبرنگاران مستقل پکتيکا :
اين اتحاديۀ درسال ١٣٨٧ خورشيدى به هدف حل مشکلات خبرنگاران و هماهنگى آنها ،  تحت رياست محمد ياسين ياسين تاسيس شده است .
 ٣-انجمن فرهنگى جوانان پکتيکا :
اين انجمن درسال ١٣٩٢ خورشيدى تحت رهبرى عزيز الله اميرى تاسيس شده است که درحدود ٨٠٠ تن عضو دارد .
٤-انجمن فرهنگى جوانان ارگون :
اين انجمن درسال ١٣٨٨ خورشيدى تاسيس شده که باداشتن ٥٠٠ عضو در ولسوالى ارگون فعاليت دارد و رهبرى آن بدوش يعقوب خان منظور ميباشد .
٥-شوراى عالى جوانان :
اين نهاد توسط رياست اطلاعات و فرهنگ پکتيکا تاسيس شده و مسووليت آن به دوش انعام الله گوهر ميباشد .
 ٦-اتحاديۀ دکانداران پکتيکا :
اين اتحاديۀ که از تمامى دکانداران و تجار پکتيکا نمايندگى مى کند، درسال ١٣٨٨ خورشيدى به تلاش هاى گلزاده حميدى تاسيس شده و مسووليت آن اکنون بدوش حاجى نياز خان ميباشد.
٧-شوراى عالى همبستگى اقوام شرنه :
اين شورا  درسال ١٣٨٧خورشيدى، تحت رياست حاجى اکبرخان تاسيس شده و انتخابات رهبرى آن هر دو سال بعد برگزار ميشود و اکنون  مسووليت آن بدوش ملامعصوم خيروى ميباشد .
 ٨-اتحاديۀ غاتول :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ خورشيدى تحت رياست عبدالبارى نعيمى به هدف فعاليت هاى ادبى در اين ولايت تاسيس شده است .
٩-انجمن ادبى پکتيکا:
اين انجمن درسال ١٣٩٢ خورشيدى ، تحت رهبرى انعام الله گوهر تاسيس شد و در جريان هر دو هفته محافل نقد و شعر با اشتراک شاعران و نويسندگان برگزار مى نمايد .