١-راديو ملى پکتيکا:
راديوى ملى يکى از رسانه هاى فعال اين ولايت است که در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ فعاليت دارد و برنامه هاى آن علاوه بر ولايت پکيتکا در ولايات غزنى، پکتيا ، ميدان وردک و لوگر نيز شينده ميشود و در جريان ٢٤ ساعت ، براى ١٢ ساعت نشرات دارد .
 ٢-راديو ټولنه :
راديوڼولنه يکى از راديوهاى فعال خصوصى در اين ولايت است که درسال ١٣٩١ه ش توسط عزيزالله اميرى مسوول انجمن فرهنگى جوانان اين ولايت تاسيس شده و نشرات ١٣ ساعته دارد .اين راديو از سوى اعلانات تجارتى باباسيفى تمويل ميشود و اکنون ١٢ ساعت نشرات دارد.
شماره هاى تماس : ۰۷۷۳۷۶۴۰۴۱ - ۰۷۹۸۴۹۰۰۱
ايميل :     Tolana.fm@gmail.com
  ٣- راديو ميلمه :
اين راديو درسال ١٣٩٠ ه ش از  سوى يعقوب خان منظور در ولسوالى ارگون تاسيس گرديده  و باداشتن ١٢ برنامه و ١٠ کارمند توسط اعلانات تجارتى تمويل ميگردد.
شماره تماس : ۰۷۷۸۸۶۹۱۹۲   ۰۷۷۷۶۲۰۵۳۷ 
ايميل : Milma.fm@gmail.com   
  ٤-راديو پشتون غږ :
اين راديو يکى از راديوهاى فعالى خصوصى در اين ولايت است که درسال ١٣٨٨ خورشيدى از سوى محمدنبى همدرد تاسيس و علاوه بر ولايت پکتيکا در ولايات پکتيکا و غزنى نيز شنيده ميشود . راديو پشتون غږ با داشتن نشرات ١٢ ساعته و ١٠ کارمند از اعلانات تجارتى تمويل ميشود.
شماره هاى تماس : ۰۷۹۶۰۰۷۳۶۳  ۰۷۹۸۲۵۸۹۷۹
ايميل :       Pashtonvoice@yahoo.com
 ٥-مجله پکتيکا، جريدۀ شرنه :
اين دو نشريه ارگان هاى رسمى رياست اطلاعات و فرهنگ اين ولايت ميباشد که فعاليت خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى آغاز کرده است .
٦-فکرى رغون:
فصلنامۀ مذکور براى بار اول در سال ١٣٩١ خورشيدى توسط محب الله صميم والى کنونى پکتيکا تاسيس و چاپ شد که نوشته هاى آن محتواى سياسى، کلتورى و اجتماعى دارد .