شرنه ( پژواک ٣٠ اسد ٩٢ ) : مسوولين پکتيکا ميگويند که کارهاى چشم گير در طى چند سال اخير در بخش بازسازى اين ولايت صورت گرفته شده،اما يک تعداد از باشنده گان آن سهم پکتيکا نسبت به ولايات ديگر بسيار کم ميخوانند.
 محب الله صميم والى پکتيکا به آژانس پژواک گفت،ده ها پروژه در چند سال اخير تطبيق شده است و در اين بخش به تعداد زيات مکاتب و مراکز صحى پکتيکا تعميرهاى جديد اعمار گرديده است.
 صميم مى افزايد، که از جمله ٣٦ مراکز صحى پکتيکا به ٢٠ آن تعمير هاى جديد اعمار گرديده شده است و به سه کلينيک ديگر نيز در طى سال جارى تعمير اعمار  خواهد شد.
والى پکتيکا گفت، از جمله (٣٤٤) مکاتب اين ولايت ٩٥ آن داراى تعمير مى باشند و به ٤٦ مکاتب ديگر نيز در طى سال جارى تعمير اعمار خواهد گرديد.
والى ميگويد، ٩ سال قبل به شمول مقام ولايت پکتيکا هيچ ادارۀ دولتى تعمير نداشت، که اکنون بيشتر از نصف رياست ها و دواير دولتى، داراى تعمير هاى مجهز مى باشند.
به گفتۀ موصوف، در طى دو سال قبل پروژه شهرک مامورين در مرکز اين ولايت آغاز گرديده است، سرک ها و جويچه ها ساخته شده است و به تعداد بيش از هزار نمره براى مامورين دواير مختلف دولتى و به متنفذين قومى توزيع گرديده است.
انجنير حفيظ الله رييس فوايد عامۀ پکتيکا به آژانس پژواک گفت، دراين ولايت در طى چند سال قبلى (١٥٤) کيلومتر سرکها قيرريزى شده است.
موصوف ميگويد که از شرنه-غزنى، شرنه-زرغون شهر و شرنه-مټاخان، زرمت، سرروضه و تا ولسوالى اومنه شاهراه ها قيرريزى شده است.
 انجنير حفيظ الله مى افزايد که در قيرريزى اين شاهراه ها (١٥٤) ميليون دالر امريکايى هزينه آمده است.
موصوف مى افزايد، در پلان سال جارى١٣٩٢ گنجانيده شده که ٧٠ کيلومتر شاهراه ها در پکتيکا قيرريزى شود.
رييس فوايد عامه ميگويد، تمام راه هاى داخلى شهر شرنه قيرريزى شده است، تنها به نام سرک دويم ارگون يک راه خامه مانده است.
به گفتۀ موصوف، که کار قيرريزى اين سرک نيز به زودى آغاز خواهد شد و هزينه اين پروژه ٣٠٠هزار دالر امريکايى خواهد بود.
 از طرف ديگر، يکتعداد باشنده گان پکتيکا ميگويند که در طى چند سال اخير در اين ولايت کار تا حدى صورت گرفته شده است؛ اما مشکلات اساسى مردم پکتيکا هموار نه شده است و نسبت به ولايات ديگر در اين  ولايت کار کم صورت گرفته است.
محمد اکبر يک تن از متنفذين قومى شرنه به آژانس پژواک گفت، که تعداد زياد مردم اين ولايت در شغل زراعت و مالدارى مشغول اند و بخاطر آبيارى زمين هاى شان نبود  ذخيره هاى آبى مردم اين ولايت را با مشکلات اقتصادى روبرو ساخته است.
موصوف افزود، سروى  بند پلتو شده است، و وعده هاى مهار آن نيز داده شده است، اما تا اکنون در اين راستا هيچ کارى صورت نه گرفته است.
سليم خان يک باشنده جانى خيل ميگويد در پکتيکا بايد کار اساسى صورت بگيرد، بالاى ذخيره تيل جانى خيل کار آغاز شود، که نيم ضروريات افغانستان را پوره کند.
موصوف افزود، تا به اکنون بالاى ذخيره هاى که از طرف شوروى ها کشف شده است، هيچ توجه صورت گرفته نشده است.
عبد الغنى پکتين نمايندۀ  شوراى ولايتى پکتيکا به آژانس پژواک گفت که در مناطق بزرگ مثل کتواز و ارگون که شامل چند ولسوالى مى باشدو اکنون نيز مراکز صحى و مکاتب تعمير ندارد.
سيف الرحمن شهاب باشندۀ مرکز پکتيکا، کارهاى که در بخش شاهراه ها صورت گرفته شده است بى کيفيت خواند.
وى مى افزايد که از ولايت به غزنى و يک تعداد ولسوالى ها سرکها ساخته شده است، اما به سبب کيفيت پايين اين کار ساحات زياد اين سرک يک بارديگر ويران گرديده است.
حاجى محمد رسول يک باشندۀ و متنفذ قومى پکتيکا مى پذيرد، که در طى ده سال اخير کارهاى چشم گيرصورت گرفته شده است؛ اما مى افزايد که اين کار ها بسيار کم و ناچيز بوده است.
موصوف مى افزايد، تا حدى زياد باشنده گان پکتيکا به سهولت هاى صحى دسترسى پيدا کرده اند و همچنان در بخش معارف نيز پيشرفت صورت گرفته است، اما  نياز به کار زياد ديده مى شود.