ولايت زابل به شمول شهر کلات مرکز اين ولايت از ١٢ واحد ادارى تشکيل شده است.
 ١-شهرکلات:
شهرکلات  درامتداد شاهراه کابل-کندهار موقعيت دارد. برخى بيشتر باشندگان اين ولايت در شهر کلات زنده گى دارد و امور روزمره خود در اينجا به پيش ميبرند. تعداد باشندگان اين شهر به اساس امار غير رسمى درحدود ٤٠ هزار تن تخمين شده که مصروف تجارت، دکاندارى و تعداد کم آنها مالدار و زراعت پيشه ميباشند. شهرکلات قدامت تاريخى دارد و ارمگاه شيخ متى بابا نيز بر يکى از تپه هاى اين شهر موقعيت دارد و علاوه بر يک چشمه ، درياى مشهور ترنک نيز  در اين شهر جريان دارد. نازو توخى در اين شهر با مغل  جنگ کرده بود .
 ٢-شينکى :
اين ولسوالى در ٢٥ کيلومترى جنوب شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن ٢٨،٣٤٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
۳-شهرصفا:
اين ولسوالى در ٢٠ کيلومترى جنوب شهرکلات در مسير شاهراه کابل-کندهار موقعيت دارد . جمعيت مردم اين ولسوالى ۲۱،۱۶۲هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
 ٤-ميزان :
اين ولسوالى در ٢٥ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن درحدود ١٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
٥-داى چوپان :
اين ولسوالى در٣٤ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن درحدود ١٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
٦-اتغر:
اين ولسوالى در٩٠ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن به اساس سرشمارى هاى هفت سال قبل درحدود ١٤هزار تن اعلام شده بود که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
٧-شملزى:
اين ولسوالى در ٧٥ کيلومترى شرق شهر کلات در حومۀ خط ديورند موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن ۳۳،۳۵۱ تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
٨-نوبهار:
اين ولسوالى در ٧٠ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن ٢٢ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
 
٩-شاه جوى :
اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى شمال شرق  شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن ۷۱،۳۴۸ تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
١٠-ارغنداب:
اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن ١٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.
 ١١-خاک افغان:
اين ولسوالى در ٤٠ کيلومترى جنوب شرق شهر کلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن درحدود ١٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
١٢-سيورى:
اين ولسوالى در ١٥ کيلومترى جنوب شرق شهرکلات موقعيت دارد و تعداد باشندگان آن درحدود ١٤ هزار تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشد.